Sapta 4
God i givim Moses strong bilong wokim ol mirakel
Orait Moses i tokim Bikpela olsem, “Ol Israel i no inap bilipim tok bilong mi na ol i no inap harim tok mi autim. Na ol bai i tok, ‘Yu giaman tasol. Bikpela i no bin kamap long yu.’ Olsem na bai mi mekim wanem?” Na Bikpela i askim Moses, “Yu holim wanem samting?” Na em i tok, “Stik bilong wokabaut.”
Na Bikpela i tok, “Tromoi dispela stik i go long graun.” Orait Moses i tromoi long graun na stik i kamap olsem snek, na Moses i lukim na i ranawe. Tasol Bikpela i tokim Moses, “Maski ranawe. Putim han i go daun na holim long tel.” Orait Moses i holim snek long tel na snek i kamap stik bilong wokabaut gen. Na Bikpela i tok, “Taim yu go long ol Israel, yu mekim olsem na bai ol i bilipim tok bilong yu olsem, tru tumas mi Bikpela, mi bin kamap long yu. Na ol i ken save olsem mi God bilong ol tumbuna bilong yupela, mi God bilong Abraham na Aisak na Jekop, mi bin kamap long yu.”
Na Bikpela i tokim Moses gen olsem, “Putim han insait long saket bilong yu.” Em i mekim olsem Bikpela i tok na taim em i kamautim han, orait han i gat sua nogut tru na i wait olgeta. Na Bikpela i tok gen, “Putim han bilong yu i go bek gen long saket.” Orait Moses i mekim olsem, na em i kamautim han na han i gutpela olsem ol arapela hap bodi bilong en. Na Bikpela i tok, “Sapos ol i no bilipim tok bilong yu, na ol i lukim namba wan mirakel na ol i no bilip yet, orait bai ol i ken lukim dispela namba 2 mirakel na ol i ken bilipim yu. Tasol sapos ol i lukim dispela tupela mirakel na ol i no bilipim tok bilong yu, orait yu mas kisim sampela wara bilong bikpela wara Nail na kapsaitim long graun. Na wara bai i kamap blut.”
10 Orait Jer 1.6 Moses i tokim Bikpela, “Tasol Bikpela, bipo mi no man bilong toktok gut long ai bilong planti man. Na nau yu toktok wantaim mi, tasol dispela i no mekim mi i kamap man bilong toktok. Maus bilong mi i hevi tumas, na mi no inap toktok gut.” 11 Na Bikpela i tokim em, “Husat i save givim maus long ol manmeri? Husat i save mekim man i yaupas o mauspas? Na husat i save mekim ai i lukluk o mekim man i aipas? Mi Bikpela tasol, mi save mekim olsem. 12 Goan, yu go nau. Bai mi helpim yu long toktok na bai mi tokim yu long olgeta tok yu mas mekim.”
13 Tasol Moses i tok, “Sori Bikpela, mi no inap. Yu ken salim narapela man.” 14 Na Bikpela i kros long Moses na i tok, “Olsem wanem? Bikpela brata bilong yu Aron bilong lain Livai i stap. Mi save, em inap mekim gutpela toktok. Na nau tasol em i kam painim yu, na em bai i amamas long lukim yu. 15 Yu ken tokim em long olgeta tok em i mas autim. Na mi bai helpim maus bilong yutupela na yutupela inap mekim gutpela tok. Na bai mi toksave long yutupela long wanem ol samting yutupela i mas mekim. 16 Aron bai i stap olsem maus bilong yu na givim tok bilong yu long ol manmeri. Na long ai bilong em, yu bai i stap olsem God na bai yu tokim em long ol tok em i mas autim long ol manmeri. 17 Orait nau yu mas kisim dispela stik bilong wokabaut na yu go. Bihain bai yu wokim sampela mirakel long en.”
Moses i go bek long Isip
18 Moses i toktok pinis long God, na em i go bek long tambu bilong en Jetro, na i tokim em olsem, “Mi laik yu larim mi go bek long Isip na mi ken lukim ol wanlain bilong mi. Mi laik save ol i stap yet o ol i dai pinis.” Jetro i orait long dispela na i tokim em, “I orait, yu ken i go wantaim bel isi.”
19 Tasol Moses i no i go yet na Bikpela i tokim em, “Nau yu ken i go bek long Isip, long wanem, ol dispela man i laik kilim yu i dai, ol yet i dai pinis.” 20 Orait Moses i kisim meri wantaim tupela pikinini bilong en na putim ol long wanpela donki. Na em i kisim tu dispela stik bilong God na ol i wokabaut i go bek long Isip.
21 Na Bikpela i tokim Moses, “Taim yu go kamap long Isip, yu mas wokim ol mirakel long ai bilong king. Mi givim yu strong bilong wokim ol dispela mirakel. Tasol bai mi mekim king i bikhet na em bai i no inap larim ol manmeri i go. 22 Bihain yu mas tokim king long tok bilong mi, Bikpela olsem, ‘Israel i olsem namba wan pikinini man bilong mi. 23 Na Kis 12.29 mi tokim yu olsem, yu mas larim pikinini i go na lotu long mi. Tasol sapos yu no laik, bai mi kilim i dai namba wan pikinini man bilong yu.’ ”
24 Bikpela i bungim Moses long wanpela ples slip long rot i go long Isip, na i laik kilim em i dai. 25 Olsem na Sipora, meri bilong Moses, i kisim wanpela ston i sap tumas na katim skin bilong kok bilong pikinini man bilong en na putim long lek bilong Moses. Na em i tok, “Yu man bilong mi, tasol yu man bilong blut.” 26 Orait Bikpela i lukim na i larim Moses i stap, na em i no kilim em i dai. Sipora i ting long dispela pasin bilong katim skin, olsem na em i tok, “Man bilong blut.”
27 Na Bikpela i tokim Aron olsem, “Yu go long ples drai nating na bungim Moses.” Orait em i kirap i go na i bungim Moses long maunten bilong God na i givim kis long em. 28 Orait na Moses i stori long Aron long olgeta tok Bikpela i bin givim em bilong autim long ol Isip, na long ol mirakel Bikpela i bin tokim em long wokim. 29 Bihain Moses wantaim Aron i go long Isip na tupela i bungim ol hetman bilong Israel. 30 Na Aron i tokim ol long olgeta samting Bikpela i bin tokim Moses, na em i wokim ol dispela mirakel long ai bilong ol manmeri. 31 Na ol i bilipim Aron. Na taim ol i harim tok olsem, Bikpela i bin lukim ol pasin nogut ol Isip i save mekim long ol na em i tingting planti long ol, orait ol i daunim het na lotu long Bikpela.

4:10: Jer 1.6

4:23: Kis 12.29