Sapta 14
Samson i maritim wanpela meri bilong Filistia
Wanpela taim Samson i go daun long taun Timna na em i lukim wanpela yangpela meri bilong ol Filistia. Na em i go bek long ples na i tokim papamama bilong en olsem, “Mi lukim wanpela yangpela meri bilong ol Filistia long Timna. Mi laik yu kisim em i kam na bai mi maritim em.” Tasol papamama i bekim tok bilong en olsem, “Olsem wanem? I no gat wanpela yangpela meri namel long ol lain bilong yu, o namel long ol manmeri bilong yumi, a? Bilong wanem yu laik kisim wanpela meri bilong ol Filistia, em ol dispela lain i no save katim skin bilong ol?” Tasol Samson i tokim papa bilong en olsem, “Mi laikim dispela meri. Yupela i mas kisim em bilong mi.” Papa wantaim mama bilong Samson i no save olsem Bikpela yet i stiaim Samson long mekim dispela tok, long wanem, Bikpela i painim rot bilong pait long ol Filistia. Long dispela taim ol Filistia i bosim ol Israel.
Bihain Samson wantaim papamama bilong en i go daun long Timna. Na Samson i kamap long ol gaden wain bilong Timna, na wanpela yangpela laion i kam singaut na i laik kaikaim em. Tasol spirit bilong God i givim strong long em na em i holim laion na brukim laion long han tasol, olsem man i brukim wanpela pikinini meme. Tasol Samson i no toksave long papamama long samting em i bin mekim.
Bihain Samson i go toktok wantaim dispela yangpela meri. Na em i laikim em tru. Bihain liklik, Samson i go bek gen bilong maritim dispela meri. Na em i lusim rot na i go lukim laion bipo em i bin kilim, na i lukim bikpela lain binatang i putim hani i stap insait long bodi bilong laion. Em i kisim sampela hani long han bilong en na em i kaikai na i bihainim rot i go. Na em i kamap long papamama na i givim hap hani long tupela na tupela i kaikai. Tasol em i no toksave long tupela long em i kisim hani long bodi bilong dispela laion.
10 Na papa bilong en i go toktok wantaim dispela meri, na bihain Samson i mekim wanpela bikpela kaikai long dispela ples, olsem bipo ol yangpela man i save mekim. 11 Taim ol Filistia i lukim Samson, ol i makim 30 yangpela man bilong ol, bai ol i stap olsem ol poroman bilong en. 12 Na Samson i tokim ol olsem, “Mi laik mekim wanpela tok bokis long yupela. Sapos yupela inap tokim mi long as bilong dispela tok bokis insait long dispela 7-pela de bilong kaikai, orait bai mi givim yupela 30 gutpela laplap na 30 gutpela klos. 13 Tasol sapos yupela i no inap tokim mi long as bilong en, orait yupela i mas givim mi 30 gutpela laplap na 30 gutpela klos.”
Na ol i tokim em, “Goan, autim tok bokis bilong yu. Mipela i laik harim.” 14 Orait em i tokim ol olsem,
“Samting bilong kaikai i kamap
long wanpela samting
i save kaikai.
Switpela samting i kamap
long wanpela samting
i gat strong.”
Tripela de i go pinis tasol ol i no save long as bilong dispela tok bokis.
15 Orait na long de namba 7 ol i tokim meri bilong Samson olsem, “Yu grisim man bilong yu bai em i tokim mipela long as bilong dispela tok bokis. Sapos nogat, bai mipela i kukim yu wantaim ol lain bilong yu long paia. Yutupela i singautim mipela i kam bilong stilim ol samting bilong mipela, a?” 16 Olsem na meri bilong Samson i go krai long pes bilong en na i tok, “Ating yu no laikim mi. Yu kros long mi tasol. Yu givim tok bokis long ol lain bilong mi, tasol yu no tokim mi long as bilong en.” Na Samson i bekim tok bilong en olsem, “Olaman, mi no bin tokim papamama bilong mi tu. Bilong wanem na mi mas tokim long yu?”
17 Meri i wok long krai olsem tasol inap long ol dispela 7-pela de bilong bikpela kaikai i pinis. Em i toktok planti tumas, olsem na long de namba 7, Samson i tokim em long as bilong tok bokis. Na em i go toksave long ol lain bilong en. 18 Olsem na long taim san i no i go daun yet long de namba 7, ol man bilong dispela taun i kam tokim Samson olsem,
“Wanem samting i winim
swit bilong hani?
Na wanem samting i winim
strong bilong laion?”
Na Samson i tokim ol olsem,
“Yupela i kisim
bulmakau meri bilong mi
bilong wokim gaden
bilong yupela.
Sapos nogat,
yupela i no inap painimaut
long as bilong tok bokis
bilong mi.”
19 Orait spirit bilong Bikpela i givim strong long Samson na em i go daun long taun Askelon. Em i kilim 30 man bilong taun na i kisim ol samting bilong ol. Na em i kisim 30 gutpela klos bilong ol na givim long ol man i bin autim as bilong tok bokis bilong en. Tasol em i belhat nogut tru long dispela samting i bin kamap, na em i go bek long ples bilong en. 20 Na ol Filistia i givim meri bilong Samson long wanpela bilong ol dispela man i bin i stap poroman bilong Samson long taim bilong marit.