Sapta 13
Pasin ol i mas mekim long taim ol i gat sua
Bikpela i tokim Moses wantaim Aron olsem, “Sapos wanpela man o meri i gat sua o buk i kamap long skin bilong en, o wanpela mak i kamap long skin, na dispela samting i luk olsem em i laik kamap sik lepra, orait ol i mas bringim em i go long Aron o long wanpela pris bilong lain bilong en. Na dispela pris i mas glasim gut dispela samting, na sapos em i lukim gras bilong skin i kamap waitpela na sua i go insait long skin, orait em i sik lepra stret. Na taim pris i lukim dispela man pinis, em i mas tok, ‘Dispela man i no klin.’ Tasol sapos dispela mak i kamap waitpela, na pris i lukim sua i no i go insait long skin na gras i no kamap waitpela, orait pris i mas putim man i stap wanpis long wanpela haus inap 7-pela de. Long de namba 7, pris i mas glasim dispela mak gen, na sapos em i ting mak i stap olsem tasol, na i no kamap bikpela, orait em i mas putim man i stap wanpis inap 7-pela de moa. Dispela wik i pinis, orait pris i mas lukim man gen, na sapos dispela samting i laik pinis na i no kamap bikpela, orait man i gat sua nating tasol. Olsem na pris i mas tokim em, ‘Yu klin long ai bilong God.’ Na man i mas wasim klos bilong en na bai em i klin. Tasol bihain long dispela, sapos sua i kamap gen, orait dispela man i mas i go lukim pris gen. Na pris i mas lukim gut dispela man, na sapos dispela sua i kamap bikpela, orait dispela man i gat sik lepra. Na pris i mas tokim em olsem, ‘Yu no klin.’
“Sapos wanpela man i gat strongpela sua, ol i mas bringim em i go long pris. 10 Na pris i mas lukim gut dispela man. Sapos dispela sua i waitpela na em i bin mekim gras i kamap waitpela, na susu i pulap long sua, 11 orait dispela man i gat sik lepra stret.* Ol Hibru i save kolim planti kain sik long dispela nem “sik lepra.” Dispela i no tok tasol long dispela wanpela kain sik lepra yumi save long en nau. Na pris i mas tokim man olsem, ‘Yu no klin.’ Pris i save pinis, dispela man i no klin, olsem na em i no ken putim man i stap wanpis. 12 Na sapos dispela sik i kamap bikpela tru na inapim skin bilong man olgeta, 13 orait pris i mas glasim gut skin bilong man. Na sapos pris i lukim dispela sik inapim olgeta skin bilong man na skin i wait olgeta, em i mas tokim man olsem, ‘Yu klin long ai bilong God.’ Na dispela man i klin pinis. 14 Tasol bihain, sapos sua i bruk na mit insait i kamap ples klia, orait dispela man i no klin moa. 15 Na pris i mas lukim sua gen, na sapos em i lukim sua i bruk olsem, em i mas tokim dispela man, ‘Yu no klin.’ Man i gat sua i bruk na mit i kamap namel long sua, em i no klin long ai bilong mi. Dispela kain sua em i samting nogut tru. 16 Tasol bihain, sapos sua i drai na skin i kamap waitpela, orait dispela man i mas i go bek long pris gen. 17 Na pris i mas lukim gut dispela man, na sapos em i lukim sua i drai na skin i waitpela, orait dispela man i klin long ai bilong mi. Na pris i mas tokim em olsem, ‘Yu klin pinis.’
18 “Sapos wanpela man i gat buk long skin na dispela buk i drai pinis, 19 na bihain skin long ples bilong buk i solap na i kamap waitpela, o sapos skin i kamap retpela na waitpela wantaim, orait dispela man i mas i go long pris. 20 Na pris i mas lukim gut skin bilong dispela man long ples bilong buk. Na sapos sua i go insait liklik na gras long dispela hap bilong skin i kamap waitpela, orait pris i mas tokim dispela man olsem, ‘Yu no klin long ai bilong God.’ Dispela sik i kamap long ples bilong buk i drai, em i samting nogut tru. 21 Tasol sapos pris i lukim dispela skin, na em i lukim gras i no kamap waitpela, na sua i no i go insait long skin, na em i luk olsem em i laik orait gen, orait pris i mas putim man i stap wanpis inap 7-pela de. 22 Na sapos bihain long 7-pela de dispela samting i kamap bikpela, orait em i samting nogut na pris i mas tokim man olsem, ‘Yu no klin long ai bilong God.’ 23 Tasol sapos mak long skin i stap olsem na i no kamap bikpela, orait em i strongpela skin bilong buk i drai, em tasol. Olsem na pris i mas tokim man olsem, ‘Yu klin pinis long ai bilong God.’
24 “Sapos paia i kukim skin bilong wanpela man, na sua i kamap waitpela o ret na wait wantaim, 25 orait pris i mas lukim gut dispela sua. Sapos gras i stap long ples bilong sua i kamap waitpela pinis, na em i lukim sua i go insait long dispela hap skin paia i kukim, orait dispela sua em i samting nogut tru. Olsem na pris i mas tokim man olsem, ‘Yu no klin long ai bilong God.’ 26 Na sapos gras long ples bilong sua i no kamap waitpela, na sua i no i go insait, tasol i luk olsem em i laik drai, orait pris i mas putim man i stap wanpis inap 7-pela de. 27 Na long de namba 7 pris i mas glasim em gen. Na sapos sua i kamap bikpela, dispela sua em i samting nogut tru. Olsem na pris i mas tokim em olsem, ‘Yu no klin.’ 28 Tasol sapos dispela sua i stap olsem yet, na i no kamap bikpela, orait em i mak tasol bilong skin long ples paia i kukim. Olsem na pris i mas tokim man, ‘Yu klin long ai bilong God.’
29 “Sapos wanpela man i gat kaskas i kamap long het o long wasket bilong en, 30 orait pris i mas lukim gut dispela kaskas. Na sapos pris i ting kaskas i go insait long skin, na em i lukim i no gat planti gras long ples bilong kaskas na gras i kamap yelo, orait pris bai i save dispela kaskas em i samting nogut tru. Na em i mas tokim man, ‘Yu no klin long ai bilong God.’ 31 Taim pris i lukim em, na em i lukim kaskas i no mekim skin i go insait, na gras i no kamap gutpela yet long ples kaskas i stap long en, orait em i mas putim man i stap wanpis inap 7-pela de. 32 Na long de namba 7, pris i mas lukim skin bilong dispela man gen. Na sapos kaskas i stap olsem, na i no kamap bikpela, na pris i ting i no inap i go insait long skin, na gras long dispela hap i no kamap yelo, 33 orait man i mas katim olgeta gras long het o wasket, tasol em i no ken sevim dispela hap kaskas i stap long en. Na bihain pris i mas putim em i stap wanpis gen inap 7-pela de moa. 34 Na long de namba 7 pris i mas lukim dispela kaskas gen. Na sapos kaskas i stap olsem tasol, na i no kamap bikpela, na pris i ting kaskas i no i go insait long skin, orait em i mas tokim dispela man olsem, ‘Yu klin long ai bilong God.’ Orait dispela man i mas wasim klos na bai em i klin pinis. 35 Sapos kaskas i kamap bikpela bihain long pris i tokim man, ‘Yu klin,’ 36 orait bai pris i mas lukim em gen. Na sapos kaskas i kamap bikpela pinis, orait pris i ken save olsem dispela man i no klin, olsem na em i no ken painim sampela gras i yelo. 37 Tasol sapos pris i lukim em, na i ting kaskas i stap olsem tasol, na i no kamap bikpela, na gutpela gras i kamap namel long ples bilong sua, orait kaskas i drai pinis. Olsem na pris i mas tokim em olsem, ‘Yu klin pinis long ai bilong God.’
38 “Sapos wanpela man i gat sampela waitpela mak i kamap long skin bilong em, 39 orait pris i mas lukim gut ol dispela mak. Sapos ol mak i waitpela nating na i no lait, orait ol dispela i mak nating tasol i kamap long skin. Olsem na dispela man i klin long ai bilong mi.
40 “Sapos gras long het bilong man i lus na em i kela pinis, orait em i no doti long ai bilong mi. Nogat. Em i klin. 41 Na sapos gras bilong het antap long pes tasol, em i lus, orait dispela man i no doti long ai bilong mi. 42 Tasol sapos wanpela sua i kamap long het kela, na kala bilong sua i ret na wait wantaim, orait dispela sua em i samting nogut tru. 43 Na pris i mas glasim gut. Na sapos kala bilong sua i ret na wait wantaim, olsem sua bilong man i gat sik lepra, 44 orait dispela sua long het em i samting nogut tru, na pris i mas tokim em olsem, ‘Yu no klin long ai bilong God.’
45 “Man i gat wanpela bilong ol dispela kain sua nogut, em i mas putim klos i bruk, na i no ken komim gras. Na em i mas karamapim maus long han bilong en na singaut olsem, ‘Mi no klin. Mi no klin.’ 46 Oltaim man i gat dispela kain sua, em i no klin long ai bilong mi. Na em i mas lusim ol wantok na i stap ausait long kem.”
Lo i tok long ol samting i save mekim laplap samting i bagarap
47-48 Bikpela i tok moa long Moses na Aron olsem, “Sampela taim samting bilong mekim laplap samting i bagarap i save kamap long ol klos na hap laplap ol i bin wokim long gras bilong sipsip o long ol gutpela tret, na i kamap long hap skin bilong bulmakau samting na long ol samting ol i bin wokim long dispela kain skin. 49 Na sapos dispela samting i kamap grinpela o retpela, orait ol i mas soim dispela laplap samting long pris. 50 Na pris i mas kisim na lukim gut na putim dispela samting i stap long wanpela hap inap 7-pela de. 51 Long de namba 7 em i mas lukim gen, na sapos dispela samting i kamap bikpela long laplap o skin samting, orait em i olsem sik lepra, na dispela laplap o skin i no klin long ai bilong mi. 52 Olsem na pris i mas kukim dispela laplap samting long paia. Dispela samting olsem lepra i kamap long en, olsem na paia i mas kukim bai i pinis olgeta.
53 “Tasol sapos pris i lukim dispela samting i stap olsem tasol, na i no kamap bikpela long laplap samting, 54 orait em i mas tokim ol long wasim dispela laplap samting na putim i stap inap 7-pela de moa. 55 Bihain em i mas lukim gen, na sapos kala bilong dispela samting olsem lepra i stap olsem yet, maski dispela samting i kamap long wanem hap bilong laplap na maski mak bilong en i no i go bikpela, em i no klin long ai bilong mi. Olsem na pris i mas kukim laplap long paia. 56 Tasol taim ol i wasim pinis na pris i lukim gen, sapos dispela samting olsem lepra i laik pinis, orait em i mas brukim dispela hap laplap o dispela hap skin, na rausim hap i bagarap tasol. 57 Tasol sapos bihain dispela samting bilong mekim laplap na skin i bagarap, em i kamap gen, orait papa bilong dispela laplap o skin em i mas kukim long paia, bai i pinis olgeta. 58 Tasol taim em i wasim laplap o skin, na dispela samting olsem lepra i go pinis, orait em i mas wasim namba 2 taim na bai laplap samting i kamap gutpela long ai bilong mi.
59 “Dispela em i lo bilong kain samting i save mekim arapela samting i bagarap, olsem klos na hap laplap ol i wokim long gutpela tret o long gras bilong sipsip, na olgeta samting ol i bin wokim long skin bilong bulmakau samting. Dispela lo i tok dispela samting i klin o i no klin long ai bilong mi.”

*13:11: Ol Hibru i save kolim planti kain sik long dispela nem “sik lepra.” Dispela i no tok tasol long dispela wanpela kain sik lepra yumi save long en nau.