Sapta 2
God bai i bagarapim ol man i mekim nogut long ol rabisman
Sori tumas long yupela man i tingting long mekim pasin nogut, bai yupela i bagarap. Yupela i no save slip long nait. Yupela i tingting long mekim pasin nogut tasol, na long moningtaim tru yupela i save kirap na mekim dispela samting, long wanem, yupela i painim rot pinis. Sapos yupela i mangalim gaden bilong wanpela man, yupela i save kisim tasol. Na sapos yupela i mangalim haus, yupela i save kisim tasol. Yupela i save wokim pasin giaman na stilim ol haus samting bilong ol arapela man.
Olsem na Bikpela i tok, “Harim. Mi tingting long bagarapim yupela na bai yupela i no inap ranawe na i stap gut. Bai yupela i no inap hambak moa na wokabaut, long wanem, taim nogut tru bai i painim yupela. Taim ol dispela samting nogut i kamap bai ol man i stori long yupela i bagarap na bai ol i tok bilas long yupela. Na bai ol i mekim song bilong sori na krai olsem,
‘Mipela i bagarap olgeta.
Bikpela i givim graun bilong mipela
long ol arapela lain.
Na em i salim mipela i go kalabus
long narapela hap graun.
Nau bai em i mekim wanem samting
long mipela
bilong bekim ol dispela graun
em i kisim?’ ”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Olsem na taim ol i givim bek dispela graun long ol manmeri bilong Bikpela, yupela bai i no inap kisim wanpela hap.
Ol manmeri i tokim mi olsem, “Yu no ken givim dispela kain tok long mipela. Yu no ken toktok long dispela kain samting. God bai i no inap daunim mipela na mipela i no inap sem.” Yupela Israel, yupela lain bilong Jekop, yupela i save mekim dispela kain tok, a? Yupela i ting Bikpela i no kros long yupela, na em i no inap mekim wanpela samting nogut long yupela, a?
Bikpela i gat tok long yupela olsem, “Mi save mekim tok isi long ol man i bihainim stretpela pasin. Tasol yupela ol lain bilong mi i stap yet olsem ol birua bilong mi. Ol man i winim pait na i kam bek pinis na i laik sindaun gut long haus. Na yupela i save go stilim ol saket bilong ol. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Yupela i save rausim ol meri bilong ol lain manmeri bilong mi long ol haus ol i laikim. Na yupela i bagarapim gutpela nem mi bin givim long ol pikinini bilong ol, na ol pikinini i stap nogut. 10 Yupela kirap i go. Dispela em i no ples bilong malolo. Yupela i bin mekim pasin nogut na yupela i kamap doti long ai bilong mi, olsem na bai mi bagarapim yupela nogut tru.
11 “Sapos wanpela profet i kam na i mekim kain kain tok giaman olsem, ‘Mi tok profet olsem, bai yupela i gat planti wain na bia,’ ol manmeri bai i laikim tru kain profet olsem.”
God bai i kisim bek ol manmeri bilong en
12 Bikpela i tok moa olsem, “Bai mi bungim yupela olgeta manmeri bilong Israel i stap yet. Bai mi bungim yupela gen olsem ol sipsip wasman i bringim i kam bek long banis. Na planti manmeri bai i pulap long graun bilong yupela, olsem ol sipsip i pulap long hap i gat gutpela gras bilong kaikai.”
13 God bai i lusim kalabus bilong ol manmeri bilong en na bringim ol i go ausait. Ol bai i brukim ol dua bilong banis bilong taun na i go ausait, na king bilong ol, em Bikpela yet, em bai i go pas long ol.
God bai i stretim pasin bilong ol manmeri na mekim gut long ol gen
(Sapta 3-5)

*2:4: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

2:8: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.