Sapta 3
Ol manmeri bilong Ninive i save tok giaman moa yet na kilim ol man i dai. Na ol i bin stilim planti gutpela samting na pulapim long taun. Olsem na bai God i bagarapim olgeta dispela manmeri.
Harim wip i pairap long baksait bilong ol hos, na ol lek bilong ol hos na ol wil bilong ol karis i pairap long rot. Na harim ol karis i kalap kalap long ol ston bilong rot.
Ol man bilong pait i sindaun long ol hos na i ran i kam, na ol bainat na spia bilong ol i lait olsem glas. Orait ol i kilim i dai planti man na ol i hipim nabaut ol bodi bilong ol, na i no inap man i kaunim. Na ol man i wokabaut, ol i krungutim ol bodi bilong ol man i dai pinis.
Dispela taun Ninive i olsem pamukmeri, olsem na em i kisim pe nogut bilong en. Pes bilong en i naispela tumas na em i save mekim marila na wokim posin bilong pulim ol man i kam long em. Long dispela pasin em i pulim ol lain manmeri i go long em na mekim pasin pamuk, na em i mekim ol i wok kalabus. Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Ninive, bai mi mekim save long yu. Yu pamukmeri, bai mi rausim ol klos bilong yu, na bai yu stap as nating. Bai yu no gat laplap, na ol lain manmeri bai i lukim yu, na bai yu sem moa yet. Bai mi rabisim yu tru, na karamapim yu long ol samting i gat smel nogut. Na ol pipel bilong olgeta kantri bai i lukim yu na i pret. Na taim ol i lukim yu, olgeta bai i surik i go bek. Bai ol i tok olsem, ‘Lukim. Ninive i bagarap pinis. I no gat wanpela man bai i sori long en. Na i no gat wanpela man i laik mekim gutpela tok bilong helpim em.’ ”
Ninive, yu ting strong bilong yu i winim strong bilong Tebes, biktaun bilong kantri Isip, a? Em tu i gat bikpela wara tru i stap olsem banis bilong en, em wara Nail. Tebes i bin bosim kantri Isip na hap bilong Sudan, na i no gat wanpela kantri i bin daunim strong bilong en. Na kantri Libia i bin poromanim em long pait. 10 Tasol ol birua i winim ol Tebes na kisim ol i go bilong mekim wok kalabus. Ol i paitim ol pikinini bilong ol na ol i dai long olgeta rot bung. Na ol i pasim ol bikman bilong Tebes long sen, na tilim long ol yet, na kisim ol i go olsem ol wokboi nating bilong ol.
11 Yupela ol Ninive, yupela tu bai i kamap olsem ol Isip. Bai yupela i kamap olsem ol man i spak. Tingting bilong yupela bai i paul, na bai yupela i pundaun. Na yupela bai i traim long ranawe long ol birua bilong yupela. 12 Na ol birua i no ken hatwok bilong kisim strongpela taun bilong yupela. Nogat. Ol strongpela taun bai i stap olsem pikinini bilong diwai fik i mau pinis. Na ol birua bai i kisim isi tru, olsem man i sakim diwai fik, na ol kaikai i pundaun stret long maus bilong en. 13 Ol soldia bilong yupela i olsem ol meri tasol, olsem na i no gat wanpela soldia inap pait strong wantaim ol birua na rausim ol. Na paia bai i kukim ol strongpela plang i save pasim ol strongpela dua bilong taun bilong yupela. 14 Yupela ol Ninive, kisim wara bilong dring i kam long taun, bai yupela i redi long ol birua i laik banisim taun. Yupela go kisim retpela graun, na krungutim i kamap malumalum, na putim long ol bokis bilong wokim ol brik. Na yupela kisim ol brik i go strongim banis bilong taun. 15 Tasol dispela tu i no inap helpim yupela. Bai ol birua i kam kukim yupela wantaim taun bilong yupela na bai yupela i dai. Na bai yupela i pinis olgeta, olsem ol kaikai ol grasopa i pinisim.
Bipo yupela i bin kamap planti olsem ol grasopa. 16 Na yupela i gat planti bisnisman tru i winim namba bilong ol sta long skai. Tasol nau olgeta i go pinis, olsem ol grasopa i opim wing bilong ol na i flai i go. 17 Ol hetman bilong yupela i olsem ol bikpela lain grasopa i save stap long ol banis long taim bilong kol. Tasol taim san i kamap ol i flai i go na i no gat wanpela man i save wanem hap ol i go long en.
18 King bilong Asiria, yu harim. Ol lida na ol bikman bilong yu i dai pinis na bodi bilong ol i slip i stap. Na ol birua i bin rausim ol manmeri bilong yu i go nabaut long ol maunten, na i no gat wanpela man moa i stap inap long bungim ol na bringim ol i kam bek long ples gen. 19 I no gat wanpela marasin inap mekim drai ol sua bilong yu. Nogat tru. Bipo i no gat wanpela man inap ranawe long pasin nogut yu bin mekim long ol. Olsem na taim olgeta man i harim nius bilong yu i bagarap pinis, ol bai i amamas tru na paitim han.