Sapta 35
Bikpela i makim ol taun bilong ol Livai
Ol Jos 21.1-42 i stap long ples stret bilong Moap long hapsait bilong wara Jordan klostu long Jeriko, na Bikpela i tokim Moses olsem, “Mi laik bai yu tokim ol Israel olsem, ol i mas makim sampela taun long hap graun bilong ol na givim long ol Livai. Graun i gat planti gutpela gras i mas i stap klostu long ol dispela taun, bilong ol bulmakau samting i ken kaikai. Ol Livai bai i kisim ol dispela taun. Na graun i gat gutpela gras klostu long ol taun, em i bilong ol bulmakau na ol sipsip samting bilong ol Livai. Dispela graun i gat gras i mas raunim ol taun, stat long banis bilong taun na i go inap 450 mita long arere bilong dispela graun. Olsem na taun i mas i stap namel na dispela graun i mas raunim taun. Mak bilong wanpela arere i go inap long narapela arere, em inap 900 mita. Na yupela i mas givim 6-pela taun bilong hait long ol Livai. Na sapos wanpela man i no birua long wantok bilong en, tasol em i kilim nating, orait em i ken ran i go long dispela taun, olsem bai man i gat wok bilong bekim dai bilong dispela wantok, em i no ken kilim dispela man i dai. Na tu yupela i mas givim 42 arapela taun long ol Livai. Graun i gat gutpela gras i mas i stap klostu long ol dispela taun. Olsem na ol Livai bai i gat 48 taun olgeta. Taim yupela i laik kisim ol taun bilong ol lain bilong Israel, orait yupela i mas kisim planti taun long ol bikpela lain na wan wan taun tasol long ol liklik lain, na givim long ol Livai. Skelim gut ol lain na kisim ol taun inap long namba bilong ol stret.”
Ol taun bilong hait
(Lo 19.1-13 na Josua 20.1-9)
Na Bikpela i tokim Moses 10 long tokim ol Israel olsem, “Taim yupela i brukim wara Jordan pinis na i go insait long kantri Kenan, 11 orait yupela i mas makim sampela taun bilong hait. Olsem na sapos wanpela man i no birua long wantok bilong en tasol em i kilim em nating, orait em i ken ran i go long wanpela bilong ol dispela taun na i stap gut. 12 Ol dispela taun i ken i stap olsem ples bilong hait, na wanblut bilong man i dai pinis i no ken bekim dai bilong dispela man. Na man i bin kilim arapela man em i ken i stap gut inap em i kot pastaim. Na sapos kot i tok, em i mas i dai, orait ol i ken kilim em i dai.
13 Yupela i mas makim 6-pela taun tasol, 14 tripela long hapsait bilong Jordan long hap sankamap na tripela long kantri Kenan. 15 Ol dispela taun bai i stap olsem taun bilong hait bilong ol Israel yet na bilong ol manmeri bilong arapela kantri i stap sotpela taim o longpela taim wantaim yupela. Olsem na sapos wanpela man i no birua long wantok bilong en, tasol em i kilim em nating, orait em i ken ran i go long wanpela bilong ol dispela taun na hait.
16-18 “Tasol sapos dispela man i birua long wantok na i holim hap ain o ston o diwai na kilim em i dai, orait yupela i mas kilim em tu i dai, long wanem, em yet i asua pinis. 19 Wanpela wanblut bilong man i dai i mas kilim dispela man. Sapos dispela wanblut i lukim em, orait em i mas kilim em i dai.
20-21 “Sapos wanpela man i no laikim tru wantok na i birua long em na i subim em strong tumas na man i pundaun na i dai, o em i tromoi wanpela samting long em, o em i brukim han na paitim em na kilim em i dai, orait em i asua pinis na yupela i mas kilim em tu i dai. Wanblut i gat wok bilong bekim dai bilong man i dai pinis, em i mas kilim dispela man. Taim em i lukim man pinis, orait em i mas kilim em i dai.
22 “Tasol sapos wanpela man i no gat kros na i subim nating wantok strong tumas na wantok i pundaun na i dai, o sapos em i tromoi nating wanpela samting long em na kilim em, 23 o sapos em i no lukim em na i tromoi wanpela ston samting na kilim nating dispela man na em i dai, orait yupela i mas mekim olsem. 24 Yupela i mas bihainim lo bilong dispela samting na skelim gut tok na pasin bilong man i bin kilim wantok, na yupela i no ken larim wanblut bilong man i dai pinis i kilim dispela man. 25 Yupela i mas kisim em bek na dispela wanblut bilong man i bin i dai, em i no inap kilim em. Na yupela i mas salim em i go bek long taun bilong hait. Na dispela man i mas i stap long dispela taun inap hetpris bilong dispela taim i dai pastaim, na bihain em i ken lusim taun bilong hait. 26-27 Tasol sapos dispela hetpris i no i dai yet na man i bin kilim wantok i lusim taun bilong hait na i go ausait na wanblut bilong man i bin dai i bungim em na kilim em i dai, orait bai i no gat kot. 28 Long wanem, man i bin kilim i dai wantok i no ken lusim dispela taun bilong hait inap hetpris i dai. Olsem na sapos em i lusim, orait em i asua bilong em yet. Taim hetpris i dai pinis, orait em i ken i go bek long as ples na bai i no gat tok moa long dispela samting em i bin mekim. 29 Yupela wantaim ol lain tumbuna i kamap bihain i mas bihainim dispela lo oltaim, maski yupela i stap long wanem hap.
30 “Sapos Lo 17.6, 19.15 ol i kotim wanpela man na tok em i birua long wanpela wantok na kilim em i dai, na sapos tupela o tripela man i bin lukim em, na ol i mekim wankain tok long kot, orait yupela i ken kilim em i dai. Tasol sapos wanpela man tasol i lukim em na kotim em, orait yupela i no ken kilim em i dai.
31 Yupela i mas kilim i dai man i bin birua long wantok na i bin kilim em i dai. Dispela man i no inap baim bek em yet long mani. Nogat tru. Em i mas i dai. 32 Na sapos wanpela man i ranawe i go i stap long taun bilong hait na bihain em i laik baim rot bilong em i go bek long as ples taim hetpris i stap yet, orait em i no inap. Yupela i no ken larim em i mekim olsem. I tambu. 33 Sapos yupela i larim em i go, bai yupela i mekim kantri bilong yupela i kamap doti long ai bilong mi. Pasin bilong kilim man i dai i save mekim kantri i kamap doti. Na i gat wanpela rot tasol bilong mekim kantri i kamap klin gen. Em i olsem. Yupela i mas bekim na kilim i dai man i bin kilim wantok bilong en. 34 Yupela i no ken mekim kantri yupela i stap long en i kamap doti long ai bilong mi, Bikpela, long wanem, mi stap namel long yupela ol Israel.”

35:1: Jos 21.1-42

35:30: Lo 17.6, 19.15