Song 76
God i winim pait
Asap i raitim dispela song, em song bilong lotu. Man i bosim musik i mas tokim ol man long paitim ol gita samting.
Ol Juda i save gut long God.
Na ol Israel i litimapim
biknem bilong em.
Haus bilong en
i stap long Jerusalem.
Na em i save stap oltaim
long maunten Saion.
Long dispela ples em i brukim
ol spia na hap plang
na ol bainat bilong ol birua.
God i bagarapim pinis
olgeta samting bilong pait.
 
God, yu gat biknem
na yu nambawan king.
Yu antap moa
na biknem bilong yu
i winim tru biknem
bilong ol bikpela maunten.
Long ples maunten
yu bin pait long ol birua,
na yu winim ol
na yu kam bek pinis.
Ol i rausim ol gutpela samting
bilong ol strongpela soldia
bilong ol.
Na nau ol dispela soldia i dai pinis,
na i no gat man bilong kisim
ol samting bilong pait bilong ol.
God bilong Jekop,
yu krosim ol pinis,
na ol hos wantaim ol man
i sindaun long ol hos,
olgeta i dai pinis,
na ol i slip i stap long graun.
 
Tasol God,
ol man i save pret moa long yu.
Sapos yu kros long ol,
bai husat inap sanap
long ai bilong yu?
I no gat wanpela inap.
8-9 Yu stap long heven
na yu kotim olgeta manmeri.
Long dispela taim yu sanap
na yu toksave long ol man
long kot bilong ol,
na yu kam helpim ol manmeri
ol arapela man
i mekim nogut long ol.
Na olgeta manmeri i pret tumas
na i no gat tok.
Ol i pasim maus tasol.
10 Ol Kis 18.11, Sng 65.7 man i save belhat,
tasol dispela i save mekim
ol arapela man
i litimapim nem bilong yu.
Na ol man i no bagarap long pait,
bai ol i lotu long yu.
 
11 Yu mekim promis long God,
Bikpela bilong yu,
orait yu mas bihainim promis.
Yu no ken giaman.
Yumi mas pret long Bikpela,
olsem na olgeta manmeri
i mas bringim ol presen
i go long em.
12 Em i save daunim ol king i bikhet.
Em i save pretim tru
ol king bilong graun.

76:10: Kis 18.11, Sng 65.7