Song 108
Man i prea bai God i helpim ol manmeri bilong en
(Buk Song 57.7-11 na 60.5-12)
Devit i raitim dispela song, em song bilong lotu.
God, long bel bilong mi,
mi bilip strong long yu.
Yes, mi bilip olgeta long yu.
Nau bai mi singim song
bilong litimapim nem bilong yu.
Mi mas kirap lusim slip.
Mi mas paitim gita
na kulele samting.
Tulait i bruk,
orait bai mi mekim dispela musik.
Bikpela, bai mi tenkyu long yu
namel long ol arapela lain.
Bai mi go long olgeta manmeri
na litimapim nem bilong yu.
Yu save laikim mipela moa yet.
Sapos mipela i laik makim dispela,
bai mak i go inap long skai.
Oltaim yu save bihainim
gutpela tok bilong yu.
Sapos mipela inap kaunim
olgeta taim yu bin mekim gut
long mipela,
bai mak i go inap long ol klaut.
 
God, mi laik bai ol manmeri
i litimapim nem bilong yu
antap tru.
Mekim strong bilong yu
i kamap ples klia
long olgeta hap bilong graun,
bai olgeta manmeri i ken save
long biknem bilong yu.
Yu save laikim tru mipela,
olsem na harim prea bilong mi,
na kisim bek mipela
long bikpela strong bilong yu,
na bai mipela i ken i stap gut.
 
God i stap long haus bilong en
na i tok,
“Mi winim pait pinis,
olsem na bai mi amamas
na tilim graun bilong Sekem
na ples daun bilong Sukot
long ol manmeri bilong mi.
Gileat wantaim Manase
i bilong mi.
Efraim i olsem hat kapa
bilong mi.
Na Juda i olsem
stik king bilong mi.
Tasol Moap i olsem
dis waswas bilong mi,
na Idom em i olsem ples
bilong putim su bilong mi.
Na bai mi winim ol Filistia
long pait,
na bai mi amamas na singaut.”
10 God, husat inap bringim mi i go
long dispela taun
i gat strongpela banis?
Na husat inap bringim mi
i go long Idom?
 
11 God, yu givim baksait pinis
long mipela, a?
Yu no laik helpim
ol ami bilong mipela, a?
12 Yu helpim mipela,
na bai mipela i pait
long ol birua.
Long wanem, helpim bilong ol man
em i samting nating tasol.
13 Sapos God i helpim mipela,
mipela bai i winim pait.
Em yet bai i daunim
ol birua bilong mipela.