Song 124
God em i Helpim bilong ol manmeri bilong en
Devit i raitim dispela song. Em i song bilong ol lain i wokabaut i go long ples bilong lotu.
“Sapos Bikpela
i no bin helpim mipela,
bai olsem wanem?”
Ol Israel i mas bekim dispela askim.
2-3 “Bipo ol man i belhat long yumi,
na ol i pait long yumi.
Na sapos Bikpela
i no bin helpim yumi,
ol birua inap bagarapim yumi tru
long belhat bilong ol.
Inap yumi lus
olsem tait i kisim yumi,
na olsem wara i karamapim yumi.
Inap dispela strongpela tait
i kisim yumi
na yumi dai pinis. Tasol nogat.”
 
Yumi mas tenkyu tru long Bikpela.
Em i no larim ol birua
i pinisim yumi.
Yumi lusim ol,
olsem pisin i lusim umben
wanpela man i bin putim,
na i flai i go.
Dispela umben i bruk pinis,
na yumi no moa pas long en.
Bikpela i bin wokim heven na graun,
em yet i save helpim yumi.