Sapta 8
Sapos mama bilong mi
i bin karim yu,
na i bin givim susu long yu,
olsem bai i gutpela.
Sapos olsem,
orait taim mi bungim yu
long bikrot,
mi inap kis long yu
na bai i no gat wanpela man
i tingting nogut long dispela.
Na bai mi inap kisim yu
i go long haus bilong mama
bilong yumi,
na bai yu skulim mi gut.
Bai mi kisim wain mi bin wokim
long gutpela pikinini
bilong diwai wain
na tanim wantaim switpela paura
na givim long yu.
Yu putim han kais bilong yu
aninit long het bilong mi.
Na long han sut bilong yu,
yu holim bodi bilong mi.
Ol meri bilong Jerusalem,
yupela i mas mekim
strongpela promis long mi,
bai yupela i no ken kirapim bel
bilong mitupela.
Dispela i samting bilong mitupela yet.
Song namba 6
Ol meri i singim song olsem
Wanem dispela meri i lusim ples drai
na wokabaut i kam.
Em i holim han bilong pren bilong en
na tupela i kam.
Yangpela man i singim song olsem
Yumi bin stap long as
bilong dispela diwai laulau
na mi bin kirapim yu.
Mama bilong yu i bin karim yu
aninit long dispela diwai.
Yangpela meri i singim song olsem
Yu mas laikim mi wanpela tasol
na yu no ken laikim narapela meri.
Yu no ken holim narapela meri
long han bilong yu.
Yu mas holim mi tasol.
Laik bilong mi i strong tumas long yu
na bel bilong mi
i kirap strong tumas long yu
olsem dai i strong tumas
long daunim man.
Laik bilong mi
i kirap moa yet long yu
olsem paia i kirap bikpela tru.
Wara i no inap mekim i dai
dispela kain paia.
Sapos wanpela man
i givim olgeta mani bilong en
bilong mekim meri i laikim em,
bai em i lus tru
na meri i rabisim em tasol.
Ol brata bilong yangpela meri i singim song olsem
Susa bilong mipela i liklik yet
na susu bilong en i no kamap.
Taim em i bikpela pinis,
bai mipela i mekim wanem long em
sapos wanpela yangpela man
i laik maritim em?
Sapos susa i stap gut
olsem banis bilong taun,
bai mipela i ken wokim taua silva
long dispela banis.
Tasol sapos em i olsem
dua bilong taun,
bai mipela i ken banisim em
long ol strongpela plang
bilong diwai sida.
Yangpela meri i singim song olsem
10 Mi olsem wanpela banis,
na susu bilong mi
i olsem tupela taua.
Pren bilong mi i save gut olsem,
taim mi stap wantaim em,
mi stap gut tru
na bel bilong mi i stap isi.
Yangpela man i singim song olsem
11 King Solomon i gat gaden wain
long ples Balhamon.
Ol man i laik wokim dispela gaden
i mas givim 1,000 kina silva
long king.
12 Solomon i ken kisim
dispela 1,000 kina bilong en.
Na ol man i wokim gaden
i ken kisim 200 kina bilong ol.
Tasol mi no wari long ol.
Mi gat gaden wain bilong mi yet.
13 Pren bilong mi, yu stap long gaden,
mi laik bai yu ken toktok
na ol poroman bilong mi
i ken harim nek bilong yu.
Yangpela meri i singim song olsem
14 Gutpela pren bilong mi,
mi laik yu kam bek kwik
olsem wanpela gutpela wel abus
i ran i kam antap long ol maunten
i pulap long ol samting
i gat gutpela smel.