1 JON
A tëëm ne Jon to manot en, eꞌ to kiun o kiun vamomoaan vaꞌih to nö non pa napan va po vaman varih to teꞌ ne manih pa muhin va Esiaꞌ. A tëëm pamëh ne Jon to teꞌ non manih pa vöön vëh Ëfësus.
E Jon to teꞌ me non o pöök kokoman. O pöh kokoman peꞌ to teꞌ va non manih, eꞌ to hin vakis rakah non a napan varih to vaman ne Ieesuꞌ pan, ee se sun vakis rakah ne manih pa vaman varoe e Sosoenën me e koaꞌ peꞌ, Ieesuꞌ Kristo. Ee to iu voh e ne pe Sosoenën, ivëh, keꞌ vih rakah pet non, pee se iu ne o upöm pee. Ko meoh kokoman peꞌ ivëh, eꞌ to heꞌ raoe a soe vaënpan to teꞌ suk non o tövavaasis pikpiuk. O tövavaasis pikpiuk poë varih to sosoe vapiun e ne sih pan, ‘A ma sioniira to teꞌ me ne a taateꞌ hat, ivëh, keꞌ hikta onöt non e Kristo se tavus teꞌ vamaman me o sionin vamanih pea. Eꞌ to tavus teꞌ vamaman voh en, ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ me non to sionin to teꞌ va non manih pa sioniira.’ O tövavaasis pikpiuk poë varih to koman me va ne manih pan, o nat vih eꞌ a tah apuh. Ka taateꞌ iu teꞌ to hikta teꞌ apuh vi non, pare hikta koman ne a ma taateꞌ apaꞌpuh. O teꞌ poë varih to vakihat me e ne pe Kristo, ivëh, ne Jon to iu vatvus vateeraꞌ suk non o toꞌtoꞌ pee po vavaasis totoopin.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A ma kokoman man to teꞌ ne komön o kiun, 1:1-4
A taateꞌ maaka, me a taateꞌ popoen to hikta vatoe ne, 1:5-10; 2:1-27
Eꞌ to heꞌ raoe a soe vaënpan, suk o teꞌ to vakihat me ne e Kristo, 2:18-29
Ea to onöt e no pa nat eteh e koaꞌ pe Sosoenën, me eteh e koaꞌ pe susun po oraꞌ hat, 3:1-24; 4:1-6
E Sosoenën eꞌ a pusun in a taateꞌ iu teꞌ, ivëh, keꞌ totoopin rakah non pa ö no pus koaꞌ peꞌ se iu ne o upöm pee, 4:7-21; 5:1-5
A soe va pa kukön tah to vaꞌaus ne a kiu pe Ieesuꞌ Kristo, me o toꞌtoꞌ tamoaan, 5:6-21
1
A Soe To Teꞌ Me Non O Toꞌtoꞌ To Tavus Vamaaka En
Emöm to vatvus vamaaka rakah em pa Soe vëh, to teꞌ me non o toꞌtoꞌ, a Soe pamëh to teꞌ moaan rakah voh e non. Ka Soe pamëh to teꞌ maaka rakah voh e non. Emöm to tënan voh em peꞌ, ko ep em peꞌ, pamöm pök em peꞌ pa ma korenmöm. Pamöm kiun ke nös peöm pa soe va pa Soe pamëh. Ka teꞌ vaꞌih to heꞌheꞌ a rora sih o toꞌtoꞌ tamoaan to tavus vateeraꞌ en, kemöm ep voh em peꞌ pa ma matanmöm, pamöm vavatvus nem sih a soe va peꞌ. Emöm to soe vamaaka rakah kem peöm po Toꞌtoꞌ Tamoaan pamëh. Moaan voh no Toꞌtoꞌ pamëh to teꞌ vaꞌpeh me voh e non pe Tamaara, ka kuru vaꞌih, neꞌ to tavus vateeraꞌ rakah en, kemöm ep em peꞌ. Emöm to soe tavus rakah kem peöm pataeah nemöm to ep in pamöm pënton. Suk ataeah, emöm to iu me nem a ö ne eöm se vapöh kokoman me a möm, ka vapöh kokoman me e Tamaara, ke Sunaiꞌeah Ieesuꞌ Kristo. Emöm to kiun ka nös neöm o kiun vaꞌih, pan eöm se ep paröm vaeö vaꞌpeh me a möm.
E Sosoenën To Ihan Anoe A Ma Hat Pea
Ke eꞌ ivaꞌih, a soe nemöm to pënton voh, ne Ieesuꞌ Kristo to vavatvus voh non, nemöm to vatvus pet ka no nös neöm. E Sosoenën koman, eꞌ o maaka, ka manih peꞌ no a hikta pah ö popoen to teꞌ non. Ivëh, ka se keh soe ee pan, ea to vapöh kokoman me no pe Sosoenën, ivëhkëk, ea to teꞌ avoeꞌ e no pa nok a ma taateꞌ va pa popoen, ea to pikpiuk e no, para hikta vavatet no a taateꞌ man. Ivëhkëk, ea se keh teꞌ no po maaka vamanih pa ö ne Sosoenën to teꞌ va non, ea to onöt e no pa vapöh kokoman me ro upöm teꞌ. Ko eraꞌ pe Koaꞌ pe Sosoenën vëh e Ieesuꞌ Kristo se pupui vahik en pa ma hat pea.
Ea se keh soe pan, ea to hikta teꞌ me no ta hat, a, ea to pikpiuk koman hah a no, ka soe man hikta teꞌ non manih pa komaara. Ivëhkëk, ea se keh soe vatvus a ma taateꞌ hat pea manih pe Sosoenën, e Sosoenën se ihan anoe en pa ma hat pea, suk ea to ta e no peꞌ se nok en pa taateꞌ vih totoopin. Suk ataeah, eꞌ se pupui vahik en pa ma hat pea manih po eraꞌ pe Ieesuꞌ Kristo. 10 Ea se keh soe pan, “Ea to hikta teꞌ me no ta hat”, a, ea to sosoe va e no manih pan, e Sosoenën eꞌ a teꞌ pikpiuk. Ivëh, no a soe peꞌ to hikta teꞌ suk non manih pa komaara, ka hikta iu kon no o vavaasis peꞌ.