1 PITAꞌ
E Pitaꞌ to kiun voh o kiun vaꞌih, keꞌ nö po teꞌ va po vaman varih to teꞌ vakëkëh nö voh ne pa ma muhin vakëkëh. A ma teꞌ va po vaman varih to teꞌ voh ne pa ma muhin vakëkëh vamanih po teꞌ va pa ma meh ö to vavih vah ne, (1 Pitaꞌ 1:1). E Pitaꞌ to kiun voh o kiun vaꞌih po poen neꞌ to teꞌ voh non Room, a vöön vaꞌih a meh ëhnaneah a Babiron.
A napan va po vaman to tataum voh ne a ma vu punis manih pa kaman va Room, suk a ö nee to vavatet ne e Ieesuꞌ Kristo. E Pitaꞌ to iu vakikis voh non raoe pan, manih po vaeö pee, nee se teꞌ vaes ne ko sun vakis ne. E Pitaꞌ to soe vanat hah me raoe pa kiu vëh ne Sosoenën to nok voh, marën a kon hah raoe. Me eꞌ to vaato suk a ö ne Ieesuꞌ to sun vaes vavoh non pa ma vu punis, me eꞌ to vaato suk a ö ne Ieesuꞌ se nö hah maꞌ manih po oeh. Ivëh, kee se koman ne a ma tah varih, pare sun vakis ne manih po vaman. Me a ma taateꞌ va po maaka to vih ke ne a napan varih to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Pitaꞌ, 1:1-2
A soe vanat hah, kee se nat in a kiu ne Sosoenën to nok voh marën a kon hah a napan, 1:3-12
A taateꞌ va pa teꞌ vavivihan pea manih po oeh, me e Ieesuꞌ a vös vih to teꞌ me non a toꞌtoꞌ, 1:13-25, 2:1-10
Eꞌ to vaato suk a ma taateꞌ va po maaka, 2:11-25; 3:1-7
Ea se taum a ma punis, suk a ö na to vavatet no e Ieesuꞌ Kristo, 3:8-22; 4:1-19
A ma vu to to nö non pa napan va po vaman, 5:1-11
A ma soe ataaton pe Pitaꞌ, 5:12-14
1
A Soe Vakikis Po Teꞌ Va Po Vaman To Kokon Kamis Ne
Eöꞌ e Pitaꞌ, e aposol pe Ieesuꞌ Kristo.
To kiun ka nös neöm a napan ne Sosoenën to vateꞌ voh a neöm, pan eöm se tavus a napan peꞌ, ko teꞌ va nem manih pa nap aun to teꞌ nem pa ma muhin va Pontus, me Galesiaꞌ, me Kapadosiaꞌ, me pa muhin va Esiaꞌ, me Bitiniaꞌ. E Sosoenën e Tamaara to kokoman keon moaan voh en, pa ö neꞌ se kon hah a neöm, ko vateꞌ a neöm a napan vivihan peꞌ, eꞌ a kiu pa Tuvuh peꞌ. E Sosoenën to iu a no neöm se vavatet nem e Ieesuꞌ Kristo, köm se tavus vavoon manih po eraꞌ peꞌ.
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën se nok vavih, ko ururuan a neöm, me a taateꞌ moomo peꞌ se puh rakah non manih peöm.
Ea Se Anoeh No O Toꞌtoꞌ Tamoaan
Ea se kë no a ëhnan e Sosoenën, eꞌ e Taman e Sunön pea e Ieesuꞌ Kristo. Manih po ururuan apuh pe Sosoenën, eꞌ to heꞌ hah a ra o toꞌtoꞌ voon pa ö na to teꞌ toꞌtoꞌ no ko anoeh no, suk e Sosoenën to vatoꞌ taneꞌ hah e Ieesuꞌ Kristo po vapeepe. Kuru ea to anoeh no a tapui ne Sosoenën to se heꞌ manih pa ma koaꞌ peꞌ. A ma heꞌ varih, to hikta se koa ne, me hikta se hat ne, ka ö epep vavih va pee hikta se hik ne, ee to teꞌ ne manuh a vöön va kin to anoeh no maꞌ ra. Manih po kikis pe Sosoenën, eꞌ to matop e non peöm, suk eöm to vaman, ka matop peꞌ se vatët en po poen neꞌ se kon hah a neöm këh a hat pa ö neꞌ se kiiki a napan.
Ivëh, ke eöm se teꞌ vaeö rakah nem, ivëhpëhkëk, pa siꞌ tëëm kökööt eöm se tamak pa ö nöm se taum a ma vu punis. A ma vu punis poë varih se tavus, marën a punöꞌ o vaman peöm, pan eꞌ to teꞌ vivihan e non. O vaman vivihan pamëh to teꞌ vih oah e non pa gol. Ee se kon a gol, pare ës pa kon ke o kusan. Ivëh, ka ma vu punis to vaeh non o vaman peöm keꞌ tavus vavoon, pareꞌ vivihan oah e non pa gol pamëh se hat en. Ivëh, kee se kë a ëhnëëneöm, köm kon o ëhnan apuh, paröm öt a tasun apuh, po poen ne Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ. Eöm to hikta ep voh nem e Kristo, ivëhkëk, eöm to iu avoeꞌ e nem peꞌ, eöm to hikta onöt nem a ep eah kuru, ivëhkëk, eöm to vaman e nem peꞌ. Ivëh, ke eöm to puh rakah nem po vaeö nee to hikta onöt ne a vamaaka, o vaeö pamëh to puh non po vatëk vih. O voen peöm ivëh, eöm to vaman nem e Sosoenën, keꞌ se kon hah a ma apeneöm këh a taateꞌ hat.
10 O teꞌ vanënën soe to vavaiu vakis voh e ne pa soe, pare pupunöꞌ voh e ne pa nat pa ö ne Sosoenën se kon hah va in a napan. Pare vanënën suk voh ne po ururuan vëh se nö maꞌ peöm. 11 A Tuvuh pe Kristo to teꞌ me voh e non pee, ko sosoe ke non pee pa ö ne Kristo se kon kamis vah ava, me ee se heꞌ ne poë o ëhnan apuh. Ivëh, ko teꞌ vanënën soe to iu voh e ne pa nat e Kristo rakah ivëh eteh, me o poen poanheh no a ma tah poë varih se tavus. 12 E Sosoenën to vataare voh raoe pan, a kiu nee to nonok ne to teꞌ non pa vaꞌaus a neöm, eꞌ to hikta vaꞌaus non raoe, pa ö nee to vavatvus ne a ma soe man varih neöm to tënan voh em. Ko teꞌ heꞌheꞌ soe varih to vavatvus voh ka no neöm a Soe Vih, ee to vavatvus ne po kikis pa Tuvuh Vasioꞌ, ne Sosoenën vöh pa vöön va kin to vanö maꞌ. A ma tah no ankeroꞌ to iu maaka voh e ne.
A Taateꞌ Va Pa Teꞌ Vavivihan
13 Ivëh, köm se vamatop nem a ma kokoman peöm pa nok a kiu, paröm matop nem o iu va po sionin. Eöm se teꞌ varoe rakah nem pa taateꞌ anoeh in o heꞌ va po ururuan, ne eöm se kon po poen ne Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ. 14 Kuru eöm a ma koaꞌ tëtënan soe pe Sosoenën, eöm se nat nem teꞌ hah va nem pa ö nöm to teꞌ moaan vavoh nem. Eöm he hikta inan voh nem, ivëh, köm nonok voh nem a ma taateꞌ hat nöm to iu nem. 15 Ivëhkëk, eöm se teꞌ vivihan nem pa ma moeh tah kurus nöm to nonok nem. Suk ataeah, e Sosoenën vëh to vaoe voh a neöm, pan eöm se vaman eah, eꞌ a vivihan. 16 Suk eꞌ to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,
“Eöm se teꞌ vivihan rakah nem,
suk ataeah, eöꞌ a vivihan.” Lev 11:45; 19:2; 20:7
17 Eöm to hinhin nem e Sosoenën, ko popokaꞌ nem eah e Tamön, eꞌ to kiiki vatoe rakah non sih a ma taateꞌ pa teꞌ. Ivëh, ka tëëm nöm to teꞌ nem manih po oeh vamanih pa nap aun, eöm se ta rakah nem e Sosoenën. 18 Eöm to nat e nem, moaan voh nöm to teꞌ voh nem pa taateꞌ hat, a taateꞌ pamëh nöm to kon taneꞌ voh pa kën sipuineöm varih, to teꞌ momoaan voh ka no neöm. Ivëhkëk, e Sosoenën to kon hah këh voh en peöm po toꞌtoꞌ hat pamëh. Eꞌ to voen hah voh a neöm pa tah to hikta onöt non a hat, vamanih pa gol, keꞌ, a silvaꞌ. 19 Ivëhkëk, eꞌ to voen a neöm po eraꞌ vivihan pe Kristo. E Kristo to teꞌ va non manih pa soneꞌ sipsip vivihan to hikta teꞌ me non ta mët manih pa sionineah. 20 E Sosoenën to vateꞌ voh en pe Kristo, eꞌ he meꞌ avoeꞌ voh e non pa nok o oeh. Pa taneo in o poen no o oeh to vatët e non pa hik, e Sosoenën to vanö voh maꞌ poan. Eꞌ to vateeraꞌ eah manih pea a napan, pa vaꞌaus a ra. 21 Manih pe Kristo, eöm to vaman nem e Sosoenën vëh, to vasun taneꞌ hah voh e Kristo pa nap mët, pareꞌ heꞌ poan o ëhnan apuh. Ivëh, ko vaman peöm, me a taateꞌ anoeh peöm se teꞌ tamoaan non manih pe Sosoenën.
22 Kuru no a ma kupu peöm to vivihan pa ö nöm to vavatet nem a soe man. Eöm to teꞌ rakah me nem o iu vamaman manih pa ma kea, me vamen pa ëhnan e Kristo. Ivëh, ke eöm se teꞌ me nem a taateꞌ iu to taneꞌ rakah no maꞌ pa ma kupu peöm. 23 Eöm to koaꞌ vavoon hah em, o toꞌtoꞌ voon pamëh to hikta taneꞌ maꞌ pa tah mët, ivëhkëk, eꞌ to taneꞌ maꞌ pa tah hikta se mët non. Eöm to koaꞌ vavoon koe hah voh manih pa soe pe Sosoenën, to teꞌ me non o toꞌtoꞌ tamoaan. 24 O Puk pe Sosoenën to soe va non nën,
“A napan kurus to teꞌ va ne manih pa karas,
ka ma kikis pee to teꞌ va ne manih pa ma töpkaꞌ va muhin.
A karas se rak en, ka ma töpkaꞌ vuꞌvuꞌ ee,
25 ivëhkëk, a soe pe Sunön to se teꞌ tamoaan e non.” Ais 40:6-8
Ka soe pamëh, nemöm to vatvus voh ka neöm.