1 TESARONAËKAꞌ
E Pöl to teꞌ voh non manih Körin, pareꞌ kiun ke na a napan va po vaman varih Tesaronaëkaꞌ o kiun vamomoaan peꞌ. Tesaronaëkaꞌ voh a vöön apuh va pa muhin va Mësadoniaꞌ, a vöön apuh pamëh to teꞌ voh non sinten tahiꞌ. Manih pa vakön vavih pe Pöl pa vatvus a soe, eꞌ to vatvus momoaan a soe vih manih pa napan va Tesaronaëkaꞌ. Ka pusun in a ö neꞌ to vatvus a soe vih pamëh, no o kum teꞌ va po vaman to sun en, (Aposol 17:1-14). A ma paeh va pa napan va po vaman poë varih, ee voh ro Jiuꞌ. Ivëhkëk, a peo pee, ee ra napan to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Ka ma to Jiuꞌ poë varih no a ma paeh va pee to pahan voh e pa hanan va pa vasunön e Ieesuꞌ. Keꞌ ivëh, a tah no a ma teꞌ susun po Jiu to puhioꞌ suk voh, pare veo ke ee pe Pöl me a ma vamomhë peꞌ, kee nö ee pa vöön va Beriaꞌ. Ko vasuksuk poꞌ ne Pöl to vanö e Timotiꞌ, keꞌ nö en Tesaronaëkaꞌ. O poen neꞌ to hah maꞌ, eꞌ to vatvus en pa soe vih va pa ö nee to teꞌ va ne.
Manih po kiun vëh ne Pöl to soe vavihvih ke Sosoenën, suk a napan va Tesaronaëkaꞌ to vaman ne, ko pah teꞌ vaes e ne pa ma vu punis, me manih po iu pee, ee to koman ne e Pöl. E Pöl to iu vakikis non raoe manih po kiun vëh, pareꞌ piun en pa hi pee manih pa taateꞌ va pa mët.
A ma kiun varih to tataki va ne manih.
A potan avih pe Pöl, 1:1
E Pöl to soe vavihvih ke Sosoenën suk o vaman pee, 1:2-10
Vöhioꞌ va pa ma taateꞌ pe Pöl topniira napan va Tesaronaëkaꞌ, 2:13-20; 3:1-13
A ma taateꞌ vih no a napan va po vaman se suksuk ne, 4:1-12
O vavaasis va pa hah pe Ieesuꞌ manih po oeh, 4:13-18; 5:1-11
A ma soe vakikis, me a soe ataaton pe Pöl, 5:12-28
1
O Kiun Vavovoh Ne Pöl To Vanö Ke Na A Napan Va Tesaronaëkaꞌ
O kiun vaꞌih to taneꞌ nös peöꞌ e Pöl. Ke Saëlas pen Timotiꞌ to teꞌ vaꞌpeh me a ne neoꞌ, kemöm vanö nös a potan avih pemöm manem peöm.
O kiun vaꞌih nemöm to vanö ka nös neöm, o kum teꞌ varem to vaman nem e Sosoenën manih pa vöön va Tesaronaëkaꞌ. Eöm o kum teꞌ varem to vaman nem e Tamaara Sosoenën, me e Ieesuꞌ Kristo e Sunön pea.
Eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën pan, eꞌ se ururuan a neöm pareꞌ heꞌ a neöm a taateꞌ moomo.
A Napan Va Tesaronaëkaꞌ To Öt Vakis E Ne Po Vaman Pee, Pare Teꞌ Vatotoopin Ne Pa Matan E Sosoenën
A ma poen kurus nemöm to koman a no neöm, pamöm sosoe vavihvih ke nem e Sosoenën. Ka manih pa ma hin pemöm, nemöm to popokaꞌ nem nös a ma ëhnëëneöm manih pa ö nemöm to hinhin nem. Pamöm sosoe vavihvih ke nem e Sosoenën e Tamaara, suk a ma vaman peöm to kunkuin non a ma kokoman peöm. Köm nonok nem a ma taateꞌ vih, manih pa ma kiu nöm to nonok nem, suk a taateꞌ iu teꞌ peöm. Emöm to soe vavihvih pet me e nem pe Sosoenën, pan a ma kokoman peöm se teꞌ kikis tamoaan ne. Suk eöm to anoeh nem e Sunön Sipoan pea Ieesuꞌ Kristo se hah amot maꞌ.
Kën kea me ra kën vamen, eöm to nat e nem pe Sosoenën to iu rakah e non peöm. Kemöm nat e nem pe Sosoenën to kon voh en peöm a napan koman peꞌ. Ka Soe Vih vëh nemöm to teꞌ voh ka nös neöm, to hikta teꞌ non pan o vahutët akuk. Ahik. A soe pamëh to tavus me voh o kikis. Köm ep vamaaka rakah em po vaman eh pemöm to taneꞌ maꞌ pa Tuvuh Vasioꞌ. Ke eöm koman to nat e nem pa taateꞌ nemöm to nok voh, marën a vaꞌaus a neöm po poen nemöm to teꞌ vaꞌpeh me voh a no neöm. Ivëhkëk, eöm to kon a soe pe Sosoenën, ivëh, no a ma punis peo me o kamis to tavus suk voh manih peöm. Suk eöm me to vatet voh a ma taateꞌ pemöm, me a taateꞌ pe Sunön, ke Sunön kunkuin a ma kokoman peöm köm kon em po vaeö to taneꞌ maꞌ pa Tuvuh Vasioꞌ. Ivëh, nöm to vataare suk voh a taateꞌ vih peöm manih pa napan varih, to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo to teꞌ ne manih pa poa muhin varih, Mësadoniaꞌ, me Akaëaꞌ. Eöm to vatvus a Soe pe Sunön manih pa napan. Ka soe pamëh nö vëvëhöꞌ va en manih pa tanih po kamus. Ka soe pamëh to hikta teꞌ varoe non manih Mësadoniaꞌ, me manih Akaeaꞌ. Ahik! A napan va pa ma vöön kurus to pënton vahik voh ee, peöm to kon voh em pa Soe pe Sosoenën, paröm vaman em peꞌ. Ivëh, kemöm to hikta teꞌ hah me nem ta meh soe nemöm se soe hah ka neöm. Ivëh, ka napan va pa ma muhin kurus vavahutët suk vaviꞌ e ne, pa hanan nöm to öt vah va ka möm, po poen nemöm to vos voh nös, pamöm teꞌ vaꞌpeh me a no neöm. Ee to vavasoe suk e ne peöm to heꞌ tonun e sosoenën vapikpiuk, paröm taneo em pa vaman e Sosoenën toꞌtoꞌ tamoaan. Eꞌ e Sosoenën vamaman, paröm tavus em a nap kiu peꞌ. 10 Ee to vavasoe suk e ne peöm, to anoeh nem e Koaꞌ pe Sosoenën vëh ne Sosoenën to kuin taneꞌ hah poan pa mët. Po Poen ne Koaꞌ Ieesuꞌ se hah taneꞌ maꞌ pa vöön va kin, eꞌ se vaꞌaus a ra, ko hehe a ra këh o heve pe Sosoenën vëh se tavus amot maꞌ.