2 TESARONAËKAꞌ
E Pöl to teꞌ avoeꞌ voh e non manih Körin, eꞌ he kiun o vapöök kiun vëh, ko va nö na manuh pa napan va po vaman varih Tesaronaëkaꞌ. E Pöl to pënton voh o vöhioꞌ to soe non pan, a ma pah teꞌ va Tesaronaëkaꞌ to vavovoeak voh e ne pa soe va pa hah pe Ieesuꞌ manih po oeh. Ee to koman vapiun voh ne pan, e Ieesuꞌ to hah moaan voh en maꞌ. Ivëh, kee teꞌ akuk voh e ne ko hikta nonok ne ta ma tah. Manih po kiun vëh, ne Pöl to kiun voh, neꞌ to vavaasis non raoe. Vamomoaan rakah no a Teꞌ vëh to rës non e Sosoenën se tavus, ka manih pa taateꞌ piuk peꞌ, neꞌ se nok a nap peo, kee nok ee pa taateꞌ hat, ko vasuksuk no a teꞌ Sunön vëh e Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ, marën a nap hat se kon kamis. E Pöl to vakikis me raoe, ko iu non raoe se panih a ma taateꞌ pee. Ivëh, kee se kiu vakis suk a ma kiu vih, me a ma taateꞌ vih.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Pöl, 1:1-2
E Pöl to soe vavihvih ke Sosoenën, suk a ö nee to teꞌ vaes ne, pareꞌ vaato suk en po kamis po teꞌ varih to rës ne raoe, 1:3-12
O vavaasis va pa napan to rës ne e Sosoenën, me a ö ne Ieesuꞌ se hah maꞌ, 2:1-17
A soe to vakikis non a ma kiu vih, 3:1-15
A soe ataaton pe Pöl, 3:16-18
1
E Pöl To Nok A Kiu Manih Tesaronaëkaꞌ
Eöꞌ e Pöl, ke Saëlas, ke Timotiꞌ, emöm to vatös me voh e Tamaara Sosoenën, me e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. Emöm to vanö nös o kiun vaꞌih manem peöm, o kum teꞌ varih to vaman nem e Kristo manih pa vöön apuh vëh, Tesaronaëkaꞌ.
Emöm to hinhin nem e Sosoenën e Tamaara, pen Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, pan ee se ururuan a neöm, pare nok a neöm, köm teꞌ me nem a taateꞌ moomo.
E Pöl To Soe Vavihvih Ke Na E Sosoenën
Kën kea, me ra kën vamen, emöm to sosoe vavihvih tamoaan ke nem e Sosoenën. Keꞌ vih rakah non pemöm pa nok va nën, suk ataeah, o vaman peöm to tatavus vaeh rakah nö e non. Ko iu peöm papaeh to pupu peah vaeh nö e no maꞌ. Ivëh, kemöm kë rakah e nem pa ëhnëëneöm, manih pa ma meh kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Emöm to sosoe ke nem raoe, a ö nöm to sun vakis tamoaan va nem, ko teꞌ me nem o vaman, po poen no upöm teꞌ to mimiröꞌ a no neöm. Pamöm soe vanat me em pee, pa ma taateꞌ hat, me a ma vu punis no a ma tövakihat to nonok ne manih peöm.
A tah pamëh to tavus manih peöm, to vataare e non peöm, pan e Sosoenën to nonok e non pa taateꞌ totoopin, pa ö neꞌ to kiiki non a ma taateꞌ pea. Eꞌ to iu non a ö nöm se tavus onöt a nok a ma tah peo va pa Matop Vih pe Sosoenën. Keꞌ a tah pamëh nöm to kakamis suk nem. E Sosoenën se nok en pa tah vih totoopin manih peöm. Eꞌ se vakmis en pa napan varih to heꞌ kamis voh a neöm. Ka kuru vaꞌih, neꞌ se kon këh en peöm po kamis vëh nöm to teꞌ me nem, pareꞌ heꞌ vaꞌpeh me en pea po vanot. E Sosoenën se nok vamanih, po poen ne Sunön pea Ieesuꞌ, me ro ankeroꞌ eh peꞌ, se këh maꞌ a vöön va kin, pare tavus vateeraꞌ ee, ka ep ee pee. Ee se nö vaꞌpeh me maꞌ o suraꞌ tëtëkrea. Eꞌ me se vakmis rakah en po teꞌ varih to hikta iu ne e Sosoenën, me ro teꞌ varih to hikta vaman ne a Soe Vih vëh, to sosoe suk non e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. A pap teꞌ poë varih se taum o kamis apuh rakah, pare tatahinën tamoaan va e ne manih. Ke Sunön se veo en pee, kee teꞌ ke këh e ne peꞌ, me o maaka va po kikis apuh peꞌ. 10 A ma tah poë varih se tavus po Poen ne Sunön pea Ieesuꞌ se taneꞌ hah maꞌ manuh pa vöön va kin, pareꞌ kon o ëhnan apuh peꞌ, suk a nap vivihan peꞌ. Me ra napan varih to vaman voh se töhkak rakah ee pe Ieesuꞌ. Ke eöm me, se teꞌ vaꞌpeh me nem a napan poë varih. Suk ataeah, eöm to vaman voh em pa soe nemöm to soe voh ka neöm.
E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën Se Vaꞌaus A Napan Va Tesaronaëkaꞌ
11 Eꞌ akuk kuru, a tah pamëh nemöm to hinhin tamoaan suk nem. Emöm to ihi nem e Sosoenën, pan eꞌ se vaꞌaus a neöm, köm teꞌ nem pa pop vëh, neꞌ eꞌ koman to iu non a ö nöm se teꞌ nem. Emöm to hinhin me nem eah pan, manih po kikis peꞌ, neꞌ se vaꞌaus a neöm, köm nok a ma taateꞌ vih, nöm to iu nok nem, to vataare non a ma kiu poë varih to taneꞌ non maꞌ po vaman peöm. 12 Manih pa taateꞌ pamëh, ne eöm a napan se kë suk nem o ëhnan apuh pe Sunön Sipoan pea Ieesuꞌ Kristo, keꞌeꞌ me se heꞌ varuꞌ en peöm po ëhnan apuh. Ke Sosoenën pea, ke Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, ee se ururuan a neöm, pare nok a tah pamëh, keꞌ tavus manih peöm.