16
E Timotiꞌ Pen Pöl To Nö Vaꞌpeh Me e Saëlas
E Pöl to vos en manuh vöön Derbeꞌ, pareꞌ oah pet en Listraꞌ. A teꞌ va po vaman to teꞌ non nën a ëhnaneah e Timotiꞌ. E sinaneah e köövo va po vaman, eꞌ a mu Jiuꞌ, ivëhkëk, e tamaneah a voe va Grik. A napan va po vaman varih vöön Listraꞌ, me manih Aëkoniam, to vahutët suk ne a taateꞌ pe Timotiꞌ ko soe pan, “Eꞌ a teꞌ no a taateꞌ peꞌ to vih.” Ivëh, ke Pöl iu e non pe Timotiꞌ se nö vaꞌpeh me poan, pan ee se pët vatvus ne a Soe Vih. Ivëhkëk, e Pöl to kokoman non pan, o Jiuꞌ to teꞌ ne pa muhin pamëh se koe ee pa pënton a Soe Vih pamëh, suk ee to nat e ne pan, e Timotiꞌ to hikta pe a ö kokoaan pa sionineah peꞌ e tamaneah eꞌ a voe va Grik.* A ma to Grik to hikta pe a ö kokoaan pa sioniire. Ivëh, ke taman e Timotiꞌ to hikta soe vaonöt, pan ee se pe a ö kokoaan pa sionin e Timotiꞌ po poen ne sinaneah to vahuh poan. Ivëh, ke Pöl pe a ö kokoaan pa sionin e Timotiꞌ. Ee to vovos ee pa ma vöön, ko heꞌ ee po kiun vëh no aposol me ra nap susunön varih Jerusalëm to kiun va maꞌ. Pare taꞌ raoe pan, “Eöm se vavatet rakah nem a ma soepip varih nöm to ëh manih po kiun vëh.” Ivëh, ka napan va po vaman to pënton, ko vaman pee pah kikis nö e non, ka peo pee pepeah nö e ne.
E Pöl To Tatarep A Teꞌ Va Mësadoniaꞌ
Ee to koe ee manih pa topnin a muhin va Frigiaꞌ me Galesiaꞌ, ka Tuvuh Vasioꞌ soepip en pee pa vatvus a Soe Vih manih pa muhin va Esiaꞌ. Ko poen nee to öök ee manuh topnin a muhin va Misiaꞌ, pare iu nö ne pa muhin va Bitiniaꞌ, ivëhkëk, a Tuvuh Vasioꞌ pe Ieesuꞌ to soepip en pee pa nö. Ivëh, kee nö koe ee pa muhin va Misiaꞌ, pare kunah koe ee manuh vöön Troas to teꞌ non sinten tahiꞌ. Pa popoen ne Pöl to tatarep, ko ep in a teꞌ va Mësadoniaꞌ to sun non pa mataneah, pareꞌ hinhin vakis non poan pan, “Nö maꞌ manih pemöm a napan va Mësadoniaꞌ, parën vaꞌaus a möm.” 10 E Pöl to tatarep vahik en, ka pöstakah, eöꞌ e Luk to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ e Pöl me Saëlas to vamatop em pa nö manuh muhin Mësadoniaꞌ. Emöm to nat e nem, e Sosoenën to iu a no möm se vatvus a Soe Vih pe Ieesuꞌ manih pa ma napan poë varih.
E Lidiaꞌ To Tavus A Köövo Va Po Vaman
11 Manih Troas emöm to tok po paröꞌ, pamöm nö totoopin em manuh To Samotres. Ko meoh poen nemöm to oah em manuh vöön Neapolis. 12 Emöm to oah em pa vöön Neapolis, ko vos em manuh Filipaë, eꞌ a vöön apuh to teꞌ non pa muhin va Mësadoniaꞌ, moaan voh a kaman va Room to matop non. Pamöm teꞌ e nem nën pa ma siꞌ poen. 13 Po Poen Apaapo emöm to këh tavus em pa vöön, ko nö em manuh sinten ruen, to koman nem pan, eꞌ to teꞌ non a ö no Jiuꞌ to tönun ne pa hin, ko ihoꞌ em ko vavaato me nem o köövo. 14 A paeh va pee a ëhnaneah e Lidiaꞌ, to pënton non a soe pemöm, eꞌ va Taëataëraꞌ. E köövo pamëh to vavoen non sih a ma rara mamatan vavih vörep. Eꞌ to vasunön non e Sosoenën, pareꞌ teꞌ non sih pa hin. Eꞌ to iu pënton non o vavaasis pe Pöl, pareꞌ panih a taateꞌ peꞌ ko heꞌ o toꞌtoꞌ peꞌ manuh pe Ieesuꞌ. 15 Ke Lidiaꞌ vaman a Soe Vih pe Ieesuꞌ, kee pupui ee peꞌ vaꞌpeh me ra tapaiuun peꞌ. Pareꞌ iu non a möm se nö manuh pa iuun peꞌ. Eꞌ to soe ka möm pan, “Eöm se keh vaman nem pan, eöꞌ to vaman eoꞌ pe Ieesuꞌ, paröꞌ heꞌ o toꞌtoꞌ peöꞌ manih peꞌ, eöm se nö maꞌ manih pa iuun peöꞌ.” Eꞌ to taꞌ vakis rakah a möm pa nö manuh pa iuun peꞌ. Kemöm nö em.
E Pöl pen Saëlas To Ho Pa Iuun Nohnoh Manuh Filipaë
16 O pöh poen nemöm to nönö nem pa ö hinhin ka pah sepeꞌ kikiu akuk akeh a möm manuh hanan. E sepeꞌ pamëh a poan oraꞌ, ka oraꞌ hat pamëh to sosoe tavus non sih a ma tah se tavus amot maꞌ, ko teꞌ vonvoen ne poë. Eꞌ to kokon non sih a ma moniꞌ apuh rakah, ka moniꞌ pamëh no a napan varih to susun ke ne poë to öt ne. 17 E sepeꞌ pamëh to vatet en pemöm pen e Pöl, pareꞌ kuku ko soe vamanih pan, “A kën voe varih, ee a nap kiu pe Sosoenën kikis, pare teꞌ me ne o kikis peꞌ. Ee to sosoe ka no neöm sih a hanan va pa ö ne Sosoenën se kon hah a neöm.” 18 E sepeꞌ to nonok tamoaan va e non nën, ke Pöl karauh rakah en pa pënton vatëh, ivëh, ke Pöl tarih, pareꞌ soe va in a oraꞌ hat pamëh vamanih pan, “Eöꞌ to taꞌ a oah manih pa ëhnan e Ieesuꞌ Kristo, eën se tavus këh maꞌ e sepeꞌ manem.” Ka varuꞌ rakah vakomanih no a oraꞌ hat pamëh to tavus këh en maꞌ peꞌ.
19 Ko teꞌ susun pe sepeꞌ pamëh to nat ee pa ö kokon moniꞌ koe pee to hik këh en pee, ivëh kee öt ee pe Pöl pen Saëlas, pare me ee pee pon manuh pa matëëra nap susunön manih pa ö no a nap peo to vatötönun ne. 20 Ee to me raoe manuh pa ma nap susunön va Room, pare soe pan, “O Jiuꞌ varih to vavaasis ne a ma tah, ko punöꞌ e ne pa kunkuin a hat koman a vöön pea. 21 Ee to vavaasis e ne pa ma taateꞌ to teꞌ kenet e non pa taateꞌ pea, a napan va Room, ne ea to hikta onöt no a vatet.” 22 A napan to vavaꞌaus ee pa soe a ma tah hat manih pee pon, ka ma teꞌ susunön pee kukurus këh ee pe Pöl pen Saëlas pa ma ohop pee, pare taꞌ a ö no teꞌ vëvënsun se rëp raoe po naon. 23 O teꞌ vëvënsun to pah ip vahat rakah ee pee, pare vaho poꞌ raoe pa iuun nohnoh. A teꞌ susun to soe vakis rakah ken pa teꞌ utut pan, eꞌ se ut vavih non po hopaꞌ tomaꞌ ee tavus ko rusin. 24 A teꞌ utut teꞌ nohnoh to pënton a soe kikis vëh, pareꞌ vaho en pee manuh pa piprom va koman, ko vahop a ma moeere pa töhkoꞌ in o naon pareꞌ nohtöön po uris eh.
25 Pa topnin poen ne Pöl pen Saëlas to hinhin ne, pare vahëh ne a ma ta vahëh manuh pe Sosoenën, ko meoh upöm teꞌ nohnoh pënton e ne pee pon. 26 Ka varuꞌ rakah vakomanih a rikrik apuh to nö maꞌ, ko kö suntan en pa iuun nohnoh, ka ma hopaꞌ tataperet ee, ka ma uris eh varih to nohtöön non raoe taihan ee. 27 Ka teꞌ utut sun, pareꞌ ep in a ma hopaꞌ va pa iuun nohnoh to taperet pareꞌ koman non pan, o teꞌ nohnoh to rusin vahik ee, ivëh, keꞌ kon o rapis rë peꞌ, pareꞌ iu ip vamët hah a non. 28 Ivëhkëk, e Pöl to kokoeꞌ na ko soe ke na poan pan, “Koe a ip hah eo. Emöm to teꞌ kurus e nem manih.”
29 Ka teꞌ utut teꞌ nohnoh hin en po vauꞌ, pareꞌ vaveo ho en koman a piprom va pa iuun nohnoh pa ö ne Pöl pen Saëlas to teꞌ ne. Eꞌ to naöp rakah, ko vatokon en manih pa havin mon e Pöl pen e Saëlas. 30 Eꞌ to me tavus en pee pon, pareꞌ hi raoe pan, “Poa teꞌ apuh, eöꞌ se nok ataeah ke Sosoenën se kon hah a neoꞌ?”
31 Ke Pöl pen Saëlas piun, pare soe pan, “Eën se vaman nom e Sunön, e Ieesuꞌ, keꞌ se kon hah a oah vaꞌpeh me a tapaiuun pën.” 32 E Pöl pen Saëlas to vatvus ee pa Soe Vih pe Sunön manih peꞌ vaꞌpeh me a tapaiuun peꞌ. 33 Ka varuꞌ rakah vakomanih pa popoen pamëh neꞌ to pupui en pa ma piꞌ pee, kee pupui ee peꞌ vaꞌpeh me a tapaiuun peꞌ. 34 Eꞌ to me ho en pe Pöl pen Saëlas manuh pa iuun peꞌ, pareꞌ makën en pee. Eꞌ me a tapaiuun peꞌ to vaeö rakah ee, suk a ö nee to vaman a Soe Vih, ke Sosoenën kon hah raoe.
35 Pa pöstakah no teꞌ susun va pa kaman va Room to veo maꞌ a ma pirisman, pare soe ke raoe pan, “Eöm se vatvus hah a poa teꞌ varih kee nö ee.” 36 Ka teꞌ utut teꞌ nohnoh nö maꞌ, pareꞌ soe ke Pöl pen Saëlas pan, “O teꞌ susun to soe vaonöt ee maꞌ pan, eöm se tavus aven këh em pa iuun nohnoh pom.”
37 Ivëhkëk, e Pöl to soe ke a ma pirisman pan, “Emöm hikta nok voh ta hat nee se vateꞌ suk a möm pa nohnoh, pare ip a möm matëëra napan emöm he a poa teꞌ va Room. Ee to vahoꞌ a möm pa iuun nohnoh, ka varuꞌ vamanih ee to iu vatvus aven hah a no möm, ha? Ahik, emöm to iu rakah nem o teꞌ susun va pa kaman se nö maꞌ, pare vanö koman a möm.”
38 A ma pirisman to hah ee, pare vahutët kee po teꞌ susun va kaman pan e Pöl pen Saëlas a poa teꞌ va Room, ivëh, kee pënton ko pah naöp suntan rakah ee, suk a taateꞌ to soepip non a ip hah a teꞌ va Room. 39 Ivëh, ko teꞌ susun nö ee, pare soe vatamak hah pa ö nee to taꞌ a ma pirisman kee ip raoe pon. Pare vatvus këh ee pee pa iuun nohnoh, ko taꞌ raoe pa këh a vöön. 40 E Pöl pen Saëlas to tavus këh a iuun nohnoh, ko nö ee manuh pa iuun pe Lidiaꞌ. Manih pa iuun pamëh ee to ep in a napan va po vaman ke Pöl pen Saëlas heꞌ raoe a ma soe kikis pa vaeh o vaman pee, pare këh poꞌ ee pa vöön pamëh.

*16:3: A ma to Grik to hikta pe a ö kokoaan pa sioniire. Ivëh, ke taman e Timotiꞌ to hikta soe vaonöt, pan ee se pe a ö kokoaan pa sionin e Timotiꞌ po poen ne sinaneah to vahuh poan.