18
E Pöl To Vatvus A Soe Vih Manih Vöön Körin
Vasuksuk ne Pöl to këh en pa vöön va Atëns, pareꞌ nö pet en pa vöön va Körin. Manih Körin, eꞌ to ep in a to Jiuꞌ a ëhnaneah e Akuilaꞌ to koaꞌ manih muhin Pontus, eꞌ to taneꞌ varuꞌ maꞌ po oeh va Italiꞌ pen e köövo peꞌ Prisilaꞌ. Ee to nö voh maꞌ nën, suk a teꞌ sunön va Room, e Sisaꞌ Klödius to taꞌ a ö no Jiuꞌ kurus se këh a vöön apuh va Room. Ivëh, ke Pöl nö en pa ep pee, pareꞌ teꞌ vaꞌpeh me non pee. E Pöl to kiu vaꞌpeh me e non pee pa nok a ma iuun teꞌteꞌ vah, pare vavoen nee. A moniꞌ nee to kon to vaꞌaus non raoe pa voen taëën me a ö kokoroh. Pa ma Poen Apaapo manih koman iuun hinhin soneꞌ, e Pöl to vavahutët me non o Jiuꞌ, me o meoh upöm teꞌ va po to Grik, pan ee se panih a ma kokoman pee, ko vaman e Ieesuꞌ pare heꞌ rea manih peꞌ.
O poen ne Saëlas pen Timotiꞌ to taneꞌ maꞌ pa muhin va Mësadoniaꞌ, ko vos maꞌ, e Pöl to koe en pa kiu moniꞌ peꞌ, pareꞌ teꞌ varoe non pa heꞌ a Soe Vih me a vavaasis, ko vamaaka ke ra ma napan pan, e Ieesuꞌ e Kristo. Ivëhkëk, o Jiuꞌ to vavovoeak e ne pa soe pe Pöl, ko sosoe vahat e ne peꞌ. Ivëh, keꞌ susunuh o kusan vëh to teꞌ non po ohop peꞌ,* A taateꞌ va pa susunuh o kusan to teꞌ non po ohop to vëknöm non pan, o Jiuꞌ varih se haraꞌ a kamis to taneꞌ maꞌ manuh pe Sosoenën, suk ee to pënton varo e ne pa Soe Vih ne Pöl to punöꞌ pa heꞌ raoe. pareꞌ soe ke raoe pan, “Eꞌ a tah koman peöm, eöm se keh heꞌ tonun a Soe Vih pe Sosoenën, paröm ro em, eꞌ eöm koman. Eöꞌ hikta se teen noꞌ a ro peöm. Taneo non kuru, eöꞌ se nö eoꞌ pa heꞌ a soe manuh po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ.” Ke Pöl tavus këh en maꞌ pa iuun hinhin soneꞌ ko nö, pareꞌ teꞌ e non pa iuun pe Titius Jastus eꞌ a teꞌ to hikta teꞌ non a to Jiuꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to vasunön non sih e Sosoenën. A iuun peꞌ to eok non havin a iuun hinhin soneꞌ. E Krispas, eꞌ e susun va pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, eꞌ to vaman non e Sunön, me a tapaiuun peꞌ, me a ma meh teꞌ peo va Körin to pënton a soe ko vaman, kee pupui ee pee.
Pa pah popoen ne Pöl to tata non e Sunön to sosoe ke non poan pan, “Koe a naöp, parën sun vakis pa vatvus a Soe Vih, 10 suk eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ pën, ka hikta teꞌ se miröꞌ a oah, peꞌ a nap peo va pa vöön vëh se tavus ee a napan peöꞌ.” 11 Ivëh ke Pöl teꞌ en po pöh kirismas me a tönim me a paeh sivö manih vöön Körin pa vavaasis a ma napan pa soe pe Sosoenën.
12 O poen ne Galioꞌ to teꞌ non a teꞌ sunön va pa muhin va Grik, Akaëaꞌ, Akaëaꞌ, eꞌ a meh ëhnan a muhin va Grik. o Jiuꞌ to vatönun ko vaheheve me ne pe Pöl, pare öt poë ko vateꞌ ee peꞌ po vahutët. 13 A napan to soe ke Galioꞌ pan, “A teꞌ vëh to punöꞌ non pa panih o kokoman pa napan po vavaasis peꞌ, pan a napan se vaman e Sosoenën pa taateꞌ to kenet e non pa taateꞌ po Jiuꞌ.”
14 E Pöl to iu vaato non, ke Galioꞌ soe ke ro Jiuꞌ pan, “Eöm o Jiuꞌ, a teꞌ vëh se keh kök voh a taateꞌ me a hat apuh taeah neꞌ to nok, a, eöꞌ se pënton eoꞌ pa soe peöm. 15 Ivëhkëk, o vaato vëh to teꞌ koman hah e non peöm, suk a ma ëhnan, me a taateꞌ koman peöm, eöm koman se vahik ko vavihvih hah ëm. Eöꞌ hikta se kiiki noꞌ a tah pamëh.” 16 Ko vahik en pa vaato, pareꞌ veo tavus këh en pee pa iuun pëpënton vahutët. 17 A ma napan to heve, ko not ee pe Söstënes, a teꞌ susun va pa iuun hinhin soneꞌ, pare ip poë matan a iuun pëpënton vahutët. Ivëhkëk, e Galioꞌ to hikta koman vi non a ö no a napan to ip e Söstënes.
E Pöl To Nö Hah En Pa Vöön Antiök Va Siriaꞌ
18 E Pöl to teꞌ varë me en po teꞌ va po vaman manih pa vöön va Körin. Moaan voh e Pöl to nok a soe kikis manuh pa matan e Sosoenën, ivëh, keꞌ koe a kui a uvineah. A tah pamëh eꞌ a taateꞌ po Jiuꞌ to iu ne pa vataare a upöm teꞌ pee pan, ee to vatet rakah ee a ma taateꞌ po Jiuꞌ. E Pöl, ke Prisilaꞌ, pen Akuilaꞌ to nö ee manuh pa vöön va Sënkriaꞌ. Po poen nee se tok po paröꞌ pa ö se nö Siriaꞌ e Pöl to kui hah a uvineah, suk a soe kikis peꞌ manuh pe Sosoenën neꞌ to vaꞌpuh en. Kee tok po paröꞌ ko nö ee. 19 Ee to vos ee pa vöön va Ëfësus, ke Pöl këh en pe Prisilaꞌ pen Akuilaꞌ, pareꞌ ho en pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, ko vavaato me e non po Jiuꞌ. 20 Ko teꞌ va po vaman hi poë pan, “Eën se teꞌ varë me voh a no möm manih,” Ivëhkëk eꞌ to koe en. 21 Eꞌ to piun raoe pa ö neꞌ to nönö non, ko soe pan, “Eöꞌ to vavatet noꞌ o iu pe Sosoenën, eꞌ se keh iu non eöꞌ se hah maꞌ manih peöm.” E Pöl to tok po paröꞌ, ko këh en pa vöön va Ëfësus. 22 E Pöl to kunah këh o paröꞌ manih pa vöön va Sisariaꞌ, pareꞌ nö en Jerusalëm pa ep, ko vaato me o teꞌ va po vaman. Pareꞌ oah pet en pa vöön va Antiök pa muhin va Siriaꞌ.
23 E Pöl to hikta teꞌ varë manih pa vöön va Antiök, pareꞌ oah pet en pa ma vöön manih pa muhin va Galesiaꞌ, me Frigiaꞌ, to vavaeh hah nö non o vaman pa ma napan.
E Apölos To Vatvus A Soe Vih Manih Pa Vöön Va Ëfësus Me Körin
24 A pah to Jiuꞌ, a ëhnaneah e Apölos, eꞌ a teꞌ va Alëksëndriaꞌ to nö maꞌ manih vöön va Ëfësus. A ö vavaato a peꞌ to paraꞌ vih, eꞌ me a teꞌ nat vi to nat vavih non o Puk Vapenpen. 25 O upöm teꞌ to vaasis e Apölos a Taateꞌ pe Ieesuꞌ, keꞌ vavaasis vakis non, me eꞌ to vavaasis vatotoopin non a ma napan pa ma kiu ne Ieesuꞌ to nonok voh non. Ivëhkëk, eꞌ to nat varoe non a pupui pe Jon Tövapupui. 26 Eꞌ to taneo en pa vatvus a ma soe koman iuun hinhin soneꞌ, pareꞌ hikta teꞌ naöp non pa vaato. E Prisilaꞌ pen Akuilaꞌ to tënan poë, pare me ee peꞌ manuh pa iuun pee, pare vamaaka vavih ke poë a Taateꞌ pe Ieesuꞌ neꞌ se vatet non.
27 E Apölos to iu nö non pa muhin va Grik, ivëh, ka napan va po vaman to teꞌ ne pa vöön va Ëfësus vaꞌaus ee peꞌ. Ee to kiun vovoh na o kiun manih pa napan va po vaman manuh Grik, pan a napan se anoeh ne maꞌ poë. Po poen neꞌ to vos manuh pa muhin va Grik, eꞌ to pah vaꞌaus vavih en po teꞌ varih no o ururuan pe Sosoenën to vaꞌaus voh raoe, kee tavus a napan va po vaman. 28 A ma vasosoëri peꞌ me ro Jiuꞌ to rëh en pa ma napan, kee vaman ee po vavaasis peꞌ komön o Puk Vapenpen, pareꞌ vamaaka ken po Jiuꞌ, pan e Ieesuꞌ, e Kristo, a teꞌ se hehe a ma napan.

*18:6: A taateꞌ va pa susunuh o kusan to teꞌ non po ohop to vëknöm non pan, o Jiuꞌ varih se haraꞌ a kamis to taneꞌ maꞌ manuh pe Sosoenën, suk ee to pënton varo e ne pa Soe Vih ne Pöl to punöꞌ pa heꞌ raoe.

18:12: Akaëaꞌ, eꞌ a meh ëhnan a muhin va Grik.

18:18: A tah pamëh eꞌ a taateꞌ po Jiuꞌ to iu ne pa vataare a upöm teꞌ pee pan, ee to vatet rakah ee a ma taateꞌ po Jiuꞌ.