GALESIAꞌ
Galasiaꞌ to teꞌ non a ma vu kum napan va po vaman. Ivëh, ke Pöl kiun o kiun vaꞌih ko vanö na pee. E Pöl koman to nö voh en pa ma vöön pee manih Galasiaꞌ, pareꞌ vavatvus e non pa Soe Vih va pe Ieesuꞌ nën. Ivëh, ka ma kum teꞌ va po vaman poë varih tavus ee nën.
A napan va po vaman varih Galasiaꞌ, to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ke Pöl vatvus ke raoe a soe ko soe pan, ‘O vaman varoe ko peöm manih pe Ieesuꞌ ke Sosoenën se nok a neöm, köm tavus o teꞌ totoopin manih po epep peꞌ.’ Vasuksuk no a ma pah to Jiuꞌ to nö maꞌ ko sosoe vahat e ne po vavaasis pe Pöl, pare sosoe ne pan, ‘Eꞌ to vih non pa ö no a napan va po vaman se vavatet ne o Vavaasis pe Mosës, ka manih pa ma taateꞌ poë varih, ea se tavus ee o teꞌ totoopin manih pa matan e Sosoenën.’ Ee to vasosöë suk me e ne pa pah taateꞌ manih po vavaasis pe Mosës, a taateꞌ va pa pe a ö kokoaan.
E Pöl to pënton o vavaasis pee, ko pah heve rakah en, ivëh, keꞌ soe en pan, ‘Ea se keh tavus ee o teꞌ totoopin manih po epep pe Sosoenën, pa ö ne ea to vavatet no o Vavaasis pe Mosës, ivëh, ka mët pe Ieesuꞌ suk a ihan anoe a ma hat pea, eꞌ a tah akuk, me eꞌ to hikta teꞌ non ta pusuneah.’ Manih po kiun vëh e Pöl to pah soe vövöknah en pa napan va Galasiaꞌ. E Pöl to iu non pan, a napan va po vaman se koe a vatet o tövavaasis pikpiuk, pare hah maꞌ, ko vatet a taateꞌ man pe Ieesuꞌ.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan.
A potan avih, me a ma kokoman man to vavaato suk ne a Soe Vih. 1:1-10
E Pöl to vaato suk a ö neꞌ to tavus aposol. 1:11-24; 2:1-21
E Sosoenën se nok a ra, ka tavus a napan peꞌ manih po vaman pea, ka hik manih pa taateꞌ vatet o vavaasis pe Mosës. 3:1-29; 4:1-31
E Kristo to pureꞌ a ra ka teꞌ taihan këh no a hat vëh to matop voh a rora pan, ea se nonok no a ma tah no a Tuvuh Vasioꞌ to iu non. 5:1-26; 6:1-10
A soe ataaton peꞌ, me a soe vamaaka in a ma pus kokoman apaꞌpuh peꞌ. 6:11-18
1
E Sosoenën Koman To Kon Voh E Pöl Pa Nok A Kiu Aposol
Eöꞌ e Pöl, ahik voh ta pah teꞌ to kon voh a neoꞌ pa nok a kiu aposol, ahik. Eöꞌ to kon koe ke voh in a kiu pamëh manih pa koren e Ieesuꞌ Kristo, pen Tamaneah Sosoenën vëh, to kunkuin taneꞌ hah voh poan manih pa mët. Eöꞌ me ra kën kea pea, varih to teꞌ vaꞌpeh me a ne neoꞌ, emöm to kiun o kiun vaꞌih, ko vanö ka nös neöm o vaeö pemöm manih peöm a napan varih to teꞌ nem pa ma kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, manem pa muhin va Galesiaꞌ.
Eöꞌ to hinhin noꞌ na e Sosoenën pen e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, pan ee se vih rakah ka ne neöm, pare heꞌ a neöm a taateꞌ moomo, köm teꞌ vakamöꞌ nem. E Ieesuꞌ Kristo to vatet rakah voh o iu pe Tamaara Sosoenën, pareꞌ heꞌ o toꞌtoꞌ peꞌ, ka napan varih to hat ov i ne poë ip vamët poë, keꞌ mët ovin a hehe hah a ra pa ma taateꞌ hat va po oeh vëh. Ivëh, na se kë tamoaan suk no a ëhnan e Sosoenën. Oman.
A Pah Soe Vih Ro Kuru Pe Sosoenën To Teꞌ Non
Eöꞌ to töhkak in a taateꞌ nöm to nok hah. E Sosoenën to vaoe koe voh ka neöm po ururuan pe Kristo, pan eöm se tavus a napan peꞌ. Ivëhkëk, eöm to tarih ke vëvëhöꞌ rakah këh em po vakamöꞌ, me a taateꞌ ihan anoe in a hat no upöm teꞌ to nok manih peöm. Ko vatet em po vavaasis to hikta vatoe me non a Soe Vih. Oman rakah, ahik to meoh vavaasis va pa Soe Vih to teꞌ non, ivëhkëk, o upöm teꞌ to kehkeh vanun e ne peöm. Ee to kehkeh panih e ne pa Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo, nemöm to vavaasis voh a neöm. Emöm to vavaasis e nem peöm pa Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo. Ivëh, kemöm koman, keꞌ ro ankeroꞌ va pa vöön va kin se keh vavaasis a no neöm ta meh soe vih, to hikta teꞌ va non manih pa teꞌ Soe Vih vëh, nemöm to vavaasis moaan voh a no neöm, a, eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën, pan eꞌ se vakmis a möm manih po suraꞌ ësës tamoaan. Moaan voh nemöm to soe ke voh em peöm pa soe vaꞌih, ka kuru vaꞌih nöꞌ se soe hah keoꞌ peöm pa soe pamëh. Ka soe pamëh to teꞌ va non manih pan, ta pah teꞌ se keh vavaasis a non neöm ta Soe Vih, ka Soe Vih pamëh se keh hikta teꞌ vanon manih pa teꞌ Soe Vih vëh nöm to pënton voh manih pemöm, a, eöm se nat va em manih pan, a teꞌ pamëh to kon en po kamis apuh manuh po suraꞌ ësës tamoaan.
10 Eöm koman va nem nih pa soe nöꞌ to vavatvus noꞌ? Eöm kës to koman va nem manih pan, eöꞌ to kehkeh noꞌ a napan se vaeö ka neoꞌ? Ahik, eöꞌ se vavaeö e Sosoenën. Eöm koman nem pan, eöꞌ to kehkeh vamanman noꞌ a napan, ha? Eöꞌ se keh kikis avoeꞌ e noꞌ pa vamanman a napan, a, eöꞌ hikta onöt noꞌ a tavus e vamomhë pe Ieesuꞌ Kristo.
O Vahutët Va Pa Ö ne Pöl To Tavus Aposol Vavoh
11 Kën kea peöꞌ, eöm se inan vavih rakah va nem manih pan, a Soe Vih vaꞌih nöꞌ to vavaasis a noꞌ neöm sih, no a hikta teꞌ to nok voh. 12 A Soe Vih pamëh no a hikta pah teꞌ to heꞌ voh a neoꞌ, keꞌ, to vavaasis voh a neoꞌ köꞌ vavaasis noꞌ, ahik, e Ieesuꞌ Kristo koman voh ivëh, to vataare a neoꞌ pa Soe Vih pamëh.
13 Eöm to tënan vahik voh em pa ma taateꞌ moaan peöꞌ. Eöꞌ a teꞌ to vavatet voh noꞌ o vaman po Jiuꞌ. Eöꞌ to hat rakah voh ke noꞌ po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, paröꞌ kehkeh miröꞌ vahik voh e noꞌ po kum pamëh. 14 Eöꞌ to kikis rakah voh e noꞌ pa vatet a taateꞌ pa kën sipuneoꞌ varih o Jiuꞌ. Ka taateꞌ nöꞌ to nonok voh noꞌ, to vataare e non peöꞌ to teꞌ oah e noꞌ po upöm Jiuꞌ sesekaꞌ to teꞌ va ne manih peöꞌ.
15-16 Ivëhkëk, e Sosoenën to koman e non pa vateeraꞌ in e Koaꞌ peꞌ manih peöꞌ. Eꞌ ivaꞌih, o kokoman vamatop peꞌ manih peöꞌ, e sinaꞌ he meꞌ avoeꞌ voh e non pa vahuh a neoꞌ. Eꞌ to vateꞌ en peöꞌ, marën a vatvus a Soe Vih va pe Ieesuꞌ manih po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Eöꞌ to hikta vih onöt noꞌ pan, e Sosoenën se iu a no neoꞌ, ivëhkëk, eꞌ to iu avoeꞌ e non peöꞌ. Ivëh, keꞌ vateꞌ en peöꞌ pa nok a kiu peꞌ. E Sosoenën to vateeraꞌ voh ka neöꞌ e Koaꞌ peꞌ, ivëh, köꞌ hikta hi ta meh teꞌ, pan eꞌ se vavaasis a neöꞌ. 17 Eöꞌ to hikta nö voh manuh Jerusalëm pa ep po teꞌ varih to tavus aposol momoaan voh ka neoꞌ. Ahik, eöꞌ to nönö nö voh noꞌ nën, paröꞌ teꞌ ateꞌ momoaan noꞌ pa moeh upin va Arebiaꞌ. Eöꞌ to teꞌ noꞌ nën, paröꞌ hah eöꞌ manuh pa vöön va Damaskas.
18 O kukön kirismas to oah ee, köꞌ nö eoꞌ Jerusalëm pa nö nanat e Pitaꞌ, kemöm teꞌ vaꞌpeh em po havun me ro tönim poen. 19 Eöꞌ to teꞌ noꞌ nën, paröꞌ hikta ep in ta meh aposol. Eöꞌ to ep varoe in e Jëmis kea pe Topoan. 20 E Sosoenën to nat e non pa ma tah nöꞌ to kiun ka nös neöm po kiun peöꞌ, to hikta teꞌ non o piuk. 21 Ko vasuksuk nöꞌ to këh a vöön va Jerusalëm, paröꞌ nö eoꞌ pa poa ö muhin varih, Siriaꞌ me Silisiaꞌ. 22 Manih pa tëëm pamëh, pa muhin va Jiutiaꞌ no a ma kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo, to hikta nat vi ka ne neoꞌ. 23 Ee to pënton varoe ne a ma soe me a taateꞌ nöꞌ to nonok voh noꞌ. Moaan voh, nee to nat va ne manih pan, eöꞌ a teꞌ to ipip vamët voh noꞌ raoe. Ivëhkëk, kuru nöꞌ to vavaasis noꞌ a Soe Vih va po vaman vëh nöꞌ to rës voh noꞌ, paröꞌ pupunöꞌ noꞌ pa miröꞌ. 24 A ma kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo, to tënan a soe va pa ma tah ne Sosoenën to nok keꞌ tavus manih peöꞌ, ee to kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën.