JËMIS
E tökiun po kiun vëh nee to pokaꞌ ne poë e Jëmis. A ma nap natnat peo to koman ne pan, e Jëmis voh vëh eꞌe kea soneꞌ pe Ieesuꞌ. Eꞌ to kiun ke voh na o kum teꞌ pe Sosoenën varih to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo. O kum teꞌ poë varih to tataum voh ne a ma punis manih pa ma vakihat pe Kristo. Ivëh, kee teꞌ vakëkëh voh ne manih pa ma muhin vakëkëh. Ee to teꞌ voh ne pa ma vöön peo vamanih po teꞌ to vavih vah ne. Manih pe Jëmis, eꞌ voh a teꞌ apuh to susun voh non manih pa napan va po vaman varih to teꞌ voh ne Jerusalëm, (Aposol 15:13; 21:18).
Manih po kiun vëh neꞌ to vaato suk non a ma taateꞌ vih, ne ea a napan va po vaman se suksuk no. Me eꞌ to vapënton hah a ra se pan, ea se vateeraꞌ o vaman pea manih pa ma taateꞌ pea. Eꞌ to vih non, pa ö no o vaman pea se teꞌ non to vëknöm, pareꞌ nat non teꞌ non o vaato koraꞌ, me a hikta taateꞌ to vataare non. O vaman pamëh se nönö vaꞌpeh me non a ma kiu vih.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih, 1:1
Ea se teꞌ vaeö no pa ma punis, ko vaman vakis no, 1:2-8
A soe va pa nap öt ö, me a nap arus, 1:9-11
A taateꞌ va pa vöknah a punöꞌ, 1:12-18
Ea se nat no vapëpënton akuk no a soe, ivëhkëk, ea se pënton para vatet, 1:19-27
Ea se nat no kiiki no o teꞌ manih po epep vamahën, 2:2-13
A taateꞌ kiu se nö vaꞌpeh me non o vaman, 2:14-26
Ea se matop vavih no a ma ö toto va pea, 3:1-18
Ea se onoah ee pa ma iu hat va po oeh, me a ma iu hat pe susun po oraꞌ hat. 4:1-17; 5:1-6
Ea se keh teꞌ vaes no para vaman no, ea se sun vakis e no, 5:7-20
1
A Ö No A Napan Pe Kristo Se Teꞌ Vavih Va Ne
Eöꞌ e Jëmis, a teꞌ kikiu pe Sosoenën me e Apuh pea e Ieesuꞌ Kristo.
Eöꞌ to kiun ka nös neöm a havun me pöök vuteꞌ va pa napan va Israël to vaman nem e Kristo, to teꞌ vakëkëh këh nem a muhin koman peöm.
A potan avih rakah manem peöm.
A Ma Punöꞌ To Vakikis A Rora
Kën kea me a ma vameneoꞌ, po poen ne eöm se taum a ma vu punöꞌ, eöm se teꞌ vaeö rakah nem. Suk eöm to nat e nem, a ma punöꞌ poë varih to pupunöꞌ ne a ma vaman peöm, marën a vakikis a neöm pa sun vakis po vaman, köm teꞌ nem pa taateꞌ anoeh. Ivëh, ke eöm se koe a taateꞌ anoeh, keꞌ kiu ko vataare a taateꞌ vivihan pa ma tah ne eöm to nonok nem. Ivëh, ke eöm se tavus em o teꞌ natsean to teꞌ me nem a taateꞌ totoopin.
A Teꞌ To Kökööt Non Po Kokoman Vih, Eꞌ Se Hin E Sosoenën Keꞌ Heꞌ Poan
Ivëhkëk, ta paeh peöm se keh kökööt non po nat vih, eöm se hin e Sosoenën keꞌ heꞌ a neöm. E Sosoenën to heꞌheꞌ non a ma tah peo manih pa napan, pareꞌ teꞌ vaeö e non pa heꞌ a napan kurus. Ivëh, keꞌ se heꞌ en peöm po nat vih. Ivëhkëk, a tëëm ne eöm to hinhin nem e Sosoenën a tah, eöm se vaman rakah nem, ko kokoman peöm nat non teꞌ vaponkiꞌ non. A teꞌ ponkiꞌ kokoman to teꞌ va non manih pa supa vöh tahiꞌ, no a tuvuh to teꞌteꞌ vah non. 7-8 A teꞌ ponkiꞌ kokoman pamëh to koman non a poa tah vakëkëh pa pah tëëm, pareꞌ hikta onöt non a koman ta pah tah neꞌ se nok. Eꞌ se nat non koman non pan, eꞌ se kon taneꞌ ta pah tah manih pe Apuh.
E Jëmis To Heꞌ A Soe, Suk A Nap Arus Me A Nap Öt Ö
A napan va po vaman varih o arus, ee se teꞌ vaeö ne. Suk e Sosoenën to kë a ëhnëëre. 10 Ivëhkëk, o teꞌ varih o öt ö vörep, ee se teꞌ vaeö ne, pa ö ne Sosoenën to vöknah a ma ëhnëëre. Suk ataeah, a ma teꞌ poë varih to ununun a ma tah peo se mët vamanih pa ma töpkaꞌ naon va muhin. 11 A potan se pa vaororan maꞌ, pareꞌ pa varak en pa ma naon. Ka ma töpkaꞌ vuꞌvuꞌ ee, ka ö vëh to vamatan vavih non o töpkaꞌ se hik en. Eꞌ to vatoe e non pa ö no a nap öt ö vörep se mët a va, ee he teꞌ avoeꞌ e ne pa matop a ma kiu moniꞌ pee.
A Taateꞌ Punöꞌ To Hikta Taneꞌ No Maꞌ Pe Sosoenën
12 O poen no a punöꞌ to nö maꞌ po teꞌ, kee sun vakis ne, ee se teꞌ vaeö e ne. Ee se keh vaoah voh a punöꞌ pamëh, e Sosoenën se voen raoe po toꞌtoꞌ tamoaan. E Sosoenën to soe vaman voh a tah vëh po teꞌ varih to iu rakah ne poë. 13 A punöꞌ se keh tavus manih po teꞌ, ee se nat ne soe pan, “E Sosoenën to pupunöꞌ a no möm.” Ahik. A taateꞌ hat to hikta antoen non a punöꞌ e Sosoenën, me e Sosoenën koman to hikta antoen non a punöꞌ ta pah teꞌ pa taateꞌ hat. 14 Ivëhkëk, a punöꞌ to tatavus non sih pa napan pa ö no o iu hat koman va pa ma komëëre to me ke raoe. Kee oon ee po iu hat koman pee. 15 Ko iu hat pamëh me en pee pa nok a hat, ka hat pu vaꞌpuh en, ko vatvus en maꞌ pa mët.
16 Ma kea me kën vamen, eöm tomaꞌ piuk hah këm po iu hat pamëh. 17 A ma taateꞌ vih me a ma heꞌ vihvih kurus to tataneꞌ ne maꞌ manuh pe Sosoenën. A ma heꞌ vih varih to heꞌ ne o maaka to tataneꞌ ne maꞌ pa Teꞌ vëh to nok voh a ma tah kurus, a potan, me a sivö me o vesun. A ma paeh pee to vapapanih vah e ne sih, pa ö nee to nönö vah ne manih pa akis. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoe tamoaan e non, ko heꞌheꞌ tamoaan e non pea pa ma heꞌ vih peꞌ. 18 O iu koman pe Sosoenën, keꞌ heꞌ koe ka ra o toꞌtoꞌ voon manih pa soe man. Ivëh, ka se teꞌ me no a tasun apuh oah manih pa ma moeh tah kurus neꞌ to nok voh.
A Taateꞌ Pënton A Soe Ko Vatet
19 Eöm se nat nem a tah vaꞌih, a ma kea me kën vamen, eöm se pënton soe tamoaan rakah nem, ko vavaapun nem pa vaato. Paröm nat nem heheve vëvëhöꞌ nem, 20 suk a taateꞌ heve to hikta onöt non a vaꞌaus a neöm, köm teꞌ nem po toꞌtoꞌ totoopin vëh ne Sosoenën to iu non. 21 Ivëh, ko toꞌtoꞌ peöm se teꞌ tavus këh non a ma taateꞌ rëhrëh, me a ma vu taateꞌ hat. Köm se teꞌ nem pa taateꞌ tö, ko öt nem o vavaasis pe Sosoenën vëh, neꞌ to nep pa ma kupu peöm. Ko vavaasis pamëh to onöt non pa kon hah a neöm.
22 Eöm se vavatet nem a tah no vavaasis pe Sosoenën to sosoe non, eöm se keh tënan akuk nem, ko hikta vavatet nem o vavaasis pamëh, eöm to pikpiuk koman hah a nem. 23 A napan varih to pënton ee po vavaasis pe Sosoenën, pare hikta vavatet ne o vavaasis pamëh. Ee to teꞌ va ne manih pa napan varih to ep a ma matëëre manih po siroak. 24 Ee to ep ne a ma matëëre, pare nö ke ko vanun vëvëhöꞌ hah ee pa ö nee to matan va ne. 25 Ivëhkëk, a nap vaeö oah ivarih, a napan varih to sisi vavih ne o vavaasis totoopin pe Sosoenën to nonok non a napan, kee teꞌ taihan e ne. Kee teꞌ ne pa sisi vatëh o vavaasis pamëh. Ko hikta nat ne pa vanun a tah nee to tënan, ivëhpëhkëk, ee to vavatet e ne pa ö no vavaasis pe Sosoenën to soe va non. Ko teꞌ varih to vavatet ne o vavaasis pamëh, ee se teꞌ vaeö rakah e ne.
A Taateꞌ Man Va Pa Kë E Sosoenën
26 A napan va po vaman varih to koman ne pan, ee a nap “rorotuꞌ”, ivëhkëk, ee to hikta matop vavih ne a meëre, ee to pikpiuk koman hah a ne. Ivëh, ka taateꞌ “rotuꞌ” pee, eꞌ a tah akuk rakah. 27 O “rotuꞌ” vëh ne Sosoenën e Tamaara to ep non poan to maaka, pareꞌ hikta teꞌ non ta tah hat, ivaꞌih, a taateꞌ matop o koaꞌ nök, me o köövo amop varih to iu ne o vaꞌaus, me a taateꞌ teꞌ taihan këh a ma taateꞌ hat va po oeh vëh.