LUK
E Luk to hikta teꞌ non pan, eꞌ a paeh va pa havun me ra poa vamomhë pe Ieesuꞌ. Pareꞌ hikta teꞌ non pan, eꞌ a to Jiuꞌ, eꞌ a to Grik. A vöön peꞌ ivëh a vöön Antiök manih pa muhin va Siriaꞌ. A kiu vamomoaan peꞌ ivëh a kiu röktaꞌ, a teꞌ to vavatoꞌ hah non o teꞌ to haraꞌ ne a ma vu hiinana, pareꞌ nat vavih rakah non o to pa napan va Grik, ivëh keꞌ se keh kiun o to Grik eꞌ se teꞌ rakah va non manih pa teꞌ natnat to kiun.
O puk vaꞌih eꞌ o puk vamomoaan pe Luk, eꞌ to kiun o puk vaꞌih pan a napan va Grik se nat o vahutët pe Ieesuꞌ, ko vahutët pamëh se rëh a ma kokoman pee pa vatet e Ieesuꞌ. Ivëh, ka manih po vato peꞌ, eꞌ to vavaato suk non o upöm teꞌ varih to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ pan, ee se nat ne e Ieesuꞌ to nö voh maꞌ po oeh vëh pa kon hah a ra a napan kurus va po oeh vëh. Eꞌ to vato suk a pah ö va pa ö ne Ieesuꞌ to tavus teꞌ vah vavoh me o iu peꞌ. O iu peꞌ to hikta teꞌ non pan eꞌ a tah po kum varoe, ahik, eꞌ a tah pea papaeh. Eꞌ to kiun suk me a ma tah varih, a taateꞌ va pa kë a ëhnan e Sosoenën, o kikis pa Tuvuh Vasioꞌ, me a taateꞌ hin, pa nap arus me a nap öt ö.
E Luk to hikta ep voh non e Ieesuꞌ to nonok non a kiu peꞌ pa mataneah, ivëhkëk, manih pa ma kiu vavaiu peꞌ, eꞌ to kon a ma soe man manih po teꞌ varih to ep voh ne pa ma kiu ne Ieesuꞌ to nok voh. Po poen na se ëh o kiun peꞌ, ea se inan e pe Ieesuꞌ e Susun pea.
1
Eën A Teꞌ Topoan Tiopiras, A napan peo to puta voh pa kiun vavih suk hah o vahutët vëh ne Ieesuꞌ Kristo to nok voh marën a vakikis o vaman pea. Ee to kiun suk hah voh o vahutët po teꞌ varih to ep momoaan voh ne pa ma tah poë varih, keꞌ ee voh ivarih to vatvus voh ka ra a kiu me o vavaasis pe Ieesuꞌ Kristo a teꞌ vëh ne Sosoenën to vateꞌ maꞌ, keꞌ nö maꞌ manih po oeh. Eöꞌ e Luk to iu kiun meꞌ noꞌ o vahutët pamëh to vanö ka nös oah. Ko poen neöꞌ to kehkeh nat vavih noꞌ pa pusun in a soe pamëh, ka kuru neöꞌ se kiun suk hah va eoꞌ manih pa ö nea to pënton moaan vavoh no. Ivëh kën sih nat vavih eom pa soe vaꞌih nee to vavaasis voh ne oah a man rakah.
A Ankeroꞌ To Soe Vanat E Sëkaraëaꞌ E Lisabet Se Han Koaꞌ
O poen ne Hëërot to matop non a muhin va Jiutiaꞌ, keꞌ teꞌ voh non a teꞌ ësës heꞌ a ëhnaneah e Sëkaraëaꞌ. E Sëkaraëaꞌ voh a teꞌ ësës heꞌ va po vu teꞌ va pe Apaësaꞌ to taneꞌ maꞌ pe Aron. Ka ëhnan e köövo peꞌ e Lisabet, eꞌ me e köövo va po vuteꞌ va pe Aron. Ka manih pa matan e Sosoenën nee to pah teꞌ vavih rakah e ne pon, pare vavatet vavih rakah kov e ne pa ma taateꞌ pe Sunön, pare hikta teꞌ me ne ta siꞌ hat manih pa matan e Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta teꞌ me ne ta koaꞌ, suk ataeah, o ihoꞌpaeꞌ to pos voh en, keꞌ hikta onöt non a han koaꞌ. E Sëkaraëaꞌ pen e Lisabet to manot varo rakah voh ee. O poen no vakum teꞌ pe Sëkaraëaꞌ to vovoh ne pa matop a kiu va pa ës a tah avoavuh vih ke na e Sosoenën manih koman a Iuun Hinhin Apuh, ke Sëkaraëaꞌ nö pa ës a tah avoavuh vih vamanih peꞌ a teꞌ ësës heꞌ manih pa matan e Sosoenën. Ka manih pa taateꞌ va po teꞌ ësës heꞌ, o teꞌ ësës heꞌ va po kum teꞌ pe Sëkaraëaꞌ to vi a saatuꞌ pa ep këh peteh se ho manuh pa koman a siꞌ piprom vasioꞌ, pareꞌ ës ke na e Sosoenën a tah avoavuh vih. Kee kon ee pe Sëkaraëaꞌ se ho. 10 Ko poen no a tah avoavuh vih pamëh to ësës non, a nap peo rakah he hinhin ne manih mahën.
11 Ka pah ankeroꞌ tavus e Sëkaraëaꞌ, pareꞌ sun non manih pa papmatö in a pok vëh no a tah avoavuh vih pamëh to ësës non. 12 Ka ankeroꞌ to tavus maꞌ, ke Sëkaraëaꞌ ep in poan, pareꞌ pah töhkak ko naöp suntan en. 13 Ivëhkëk, a ankeroꞌ to soe ke poan pan, “Sëkaraëaꞌ koe a naöp, Sosoenën to pënton en maꞌ pa hin pën. E köövo manot pën se han a pah koaꞌ oeteꞌ, kën vëhnan eah e Jon. 14 O kokoman pën se vih vörep, me eën se puh rakah nom po vaeö. Amot no a napan se vaeö rakah po poen ne sinaneah se vahuh poan.”
15 “Eꞌ se teꞌ rakah o ëhnan apuh manih pa matan e Sunön, pareꞌ hikta se kaak non to voaën me a ma ruiꞌ pais, pö ne sinaneah to han non poan ka Tuvuh Vasioꞌ to puh rakah non peꞌ. 16 Eꞌ se kon hah maꞌ a napan va Israël, kee tarih hah maꞌ manih pe Sunön Sosoenën pee.”
17 “Eꞌ se kon a taateꞌ me o kikis vëh ne Elaëjaꞌ to teꞌ me voh non, pareꞌ vovoh ke maꞌ e Sunön. Eꞌ se panih a ma kokoman po taman, kee tarih hah ke maꞌ manih pa ma koaꞌ pee, kee vapöh kokoman hah ee. Pareꞌ panih me en pa ma kokoman po teꞌ vatösoe, kee kon taneꞌ a taateꞌ me o kokoman natsean manih po teꞌ no a taateꞌ pee to teꞌ totoopin non sih manih pa matan e Sunön, pareꞌ vavaasis a napan pa taateꞌ vih, kee sih anoeh ne e Sunön, pare pënton a soe peꞌ.”
18 Ke Sëkaraëaꞌ hi poan pan, “Eöꞌ se vaman vah va in a soe pën nih? Emöm poꞌ e köövo peöꞌ to pah manot varo em.” 19 Ka ankeroꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ e Gebriël, to sun noꞌ sih pa matan e Sosoenën. Eꞌ koman ivëh to vanö maꞌ neoꞌ köꞌ teꞌ maꞌ a soe vih vaꞌih manih pën. 20 A ma soe peöꞌ se tavus vaman. Ivëhkëk, eën to hikta pënton a soe peöꞌ, parën hikta vaman nom, ivëh, kën se hikta vaato me ro upöm teꞌ, keꞌ onöt rakah po poen ne koaꞌ se tavus.”
21 Komön o poen pamëh ne Sëkaraëaꞌ to teꞌ non maꞌ manuh pa koman a piprom vapenpen pe Sosoenën, a nap peo to anoeh ne poë to pah kokoman vörep e ne pataeah to tavus vu peꞌ? 22 E Sëkaraëaꞌ to tavus maꞌ, pareꞌ hikta onöt non a vaato me ra napan, pareꞌ vauhioꞌ koren me non raoe, ivëh, kee nat e ne peꞌ to ep vu maꞌ ta tah manuh koman a piprom vapenpen. 23 Ka ma poen kiu peꞌ manih pa Iuun Hinhin Apuh hik ee, ke Sëkaraëaꞌ hah en manuh pa vöön peꞌ.
24 Ko vasuksuk ne köövo manot peꞌ to kiuk en, pareꞌ teꞌ varoe ko non iuun peꞌ pa tönim sivö. 25 Ke Lisabet soe en pan, “Sunön to vaꞌaus a neoꞌ po poen vëh, pareꞌ vahik këh en peöꞌ po poet vëh manih pa matëëra ma napan, suk moaan voh eöꞌ to hikta han koaꞌ noꞌ.”
A Ankeroꞌ To Soe Vanat E Mariaꞌ A Ö Neꞌ Se Han Koaꞌ
26 O kiuk pe Lisabet to onöt non a tönim sivö me a paeh, ke Sosoenën vanö hah en pe ankeroꞌ Gebriël manuh pa siꞌ vöön va pa muhin va Galiliꞌ, a ëhnaneah Nasarët. 27 Ka ankeroꞌ teꞌ a soe manuh pa koaꞌ sepeꞌ a ëhnaneah e Mariaꞌ, nee to soe vaonöt voh, pan eꞌ se vaen pen e Jeosëp a teꞌ va po vuteꞌ pe sunön peꞌ e Devit. 28 Ka ankeroꞌ tavus e Mariaꞌ, pareꞌ soe pan, “Potan avih Mariaꞌ, Sosoenën to ep vavih ko nom oah, ke Sunön to teꞌ vaꞌpeh me a nom oah.” 29 E Mariaꞌ to pënton a soe pe Gebriël, pareꞌ pah töhkak vahat en, pareꞌ koman pan, “A soe vaꞌih, eꞌ a soe taeah?” 30 Ka ankeroꞌ soe ke poan pan, “Mariaꞌ koe a naöp, o kokoman pe Sosoenën to vih vi rakah ka nom oah. 31 Pënton nom ah, eën se han koaꞌ, parën vahuh a pah koaꞌ oeteꞌ, parën vëhnan rakah eah e Ieesuꞌ. 32 Eꞌ se teꞌ rakah non a teꞌ Sunön, ka napan se popokaꞌ ne poë e Koaꞌ pe Sosoenën va pa vöön va kin. E Sunön Sosoenën se vateꞌ poan a teꞌ Sunön rakah vamanih pe sipun voh eah e Devit. 33 Eꞌ me se teꞌ tamoaan non e Sunön va po vuteꞌ va pe Jekop, ka Matop Vih peꞌ hikta onöt rakah non ahik.”
34 Ke Mariaꞌ hi a ankeroꞌ pan, “A tah vaꞌih se tavus vahvanih? Eöꞌ to hikta vaen avoeꞌ noꞌ.” 35 Ka ankeroꞌ piun a soe pe Mariaꞌ, pareꞌ soe pan, “A Tuvuh Vasioꞌ se nö maꞌ manih pën, ko kikis pe Sosoenën se kopös a oah. E koaꞌ vivihan pamëh, nee se popokaꞌ ne poë, e Koaꞌ pe Sosoenën. 36 Eën to nat e nom e pömah Lisabet no a napan to sosoe voh ne pan, eꞌ to hikta onöt voh non a han koaꞌ. Ivëhkëk kuru vëh, a tönim sivö me a paeh to oah ee peꞌ to teꞌ me non o kiuk. 37 Ahikta pah tah ne Sosoenën to hikta onöt non a nok.” 38 Ke Mariaꞌ soe en pan, “Eöꞌ e köövo kikiu pe Sosoenën, ke Sosoenën se nok va en peöꞌ manih pa ö nën to soe ava.” Ka ankeroꞌ këh en pe Mariaꞌ ko hah en.
E Mariaꞌ To Nö Pa Ep Pe Lisabet
39-40 A ma siꞌ poen to oah ee ke Mariaꞌ vamatop, pareꞌ vëhöꞌ en pa vöön to teꞌ non pa ma tope muhin va Jiutiaꞌ, pa ö ne Sëkaraëaꞌ pen Lisabet to teꞌ ne, pareꞌ ho en manuh pa iuun pee, pareꞌ not en pe Lisabet. 41 E Mariaꞌ to not e Lisabet me o vaeö apuh, ke koaꞌ vëh ne Lisabet to teen non variu en maꞌ. E Lisabet to puh rakah non pa Tuvuh Vasioꞌ. 42 E Lisabet to vaato vaꞌpuh en, ko soe pan, “Sosoenën to heꞌ a oah o vaeö apuh to oah e non po upöm köövo, pareꞌ heꞌ pet en po vaeö apuh pe koaꞌ vëh nën se vahuh.” 43 Ke Lisabet soe pet en pan, “Suk ataeah, ke sinan e Sunön peöꞌ nö maꞌ pa ep peöꞌ? 44 Eöꞌ to pënton a soe vaeö pën, ke koaꞌ vëh to teꞌ non pa komaneoꞌ vaeö vörep, pareꞌ variu en maꞌ.” 45 Ke Lisabet soe vamanih pan, “Eën to vaman vi voh eom, ivëh, kën se vaeö, amot ne Sosoenën se nok va en pën manih pa ö neꞌ to soe vaman va voh ka oah.”
O Vaëhëh Vaeö Pe Mariaꞌ
46 E Mariaꞌ to soe pan,
“O kokoman peöꞌ to kë vakin rakah a ëhnan e Sunön.
47 Ka apeneoꞌ vaeö rakah ke non pe Sosoenën to vaꞌaus a neoꞌ.
48-49 Eꞌ to koman non e köövo to teꞌ non pa taateꞌ teꞌ vöknah to kiu non peꞌ.
Taneo non kuru no a napan va kuru me a napan se tavus amot maꞌ se soe pan, eöꞌ e köövo to teꞌ vaeö tamoaan noꞌ,
Suk a tah apuh vëh ne Sosoenën kikis to nok manih peöꞌ ka ëhnaneah vivihan,
50 A ma vu koaꞌ va kuru me a ma teꞌ se tavus amot maꞌ, se keh ta ne poë,
ivëh, ko ururuan peꞌ teꞌ rakah non manih pee.
51 Eꞌ to vataare voh en po kikis peꞌ pa ma kiu apaꞌpuh neꞌ to nok voh.
Ka nap vatösoe neꞌ to veo vavah voh en pee.
52 Eꞌ to vöknah en po teꞌ sipoan këh a ma tasun apaꞌpuh pee,
pareꞌ kë varuꞌ en pa napan to teꞌ vöknah ne.
53 Eꞌ to makën vamhun en pa nap maë pa ma taëën vihvih.
Ka napan varih to vaneah ne a ma tah peo neꞌ to kokon hah këh en pee.
Ko vahah koraꞌ en pee.
54-55 Ivëh, keꞌ soe ke voh a kën sipuura pan,
‘Eöꞌ se ururuan e Abraham me ro vuteꞌ peꞌ varih se tavus amot maꞌ,
keꞌ nö ko tavus amot na manuh.
Pareꞌ nat avoeꞌ e non po ururuan voh peꞌ.
Eꞌ to nat e non pa soe vaman neꞌ to soe ke voh a kën sipuura,
Ko vaꞌaus en pa napan peꞌ Israël.’ ”
O vaëhëh pe Mariaꞌ to hik en.
56 Keꞌ teꞌ vaꞌpeh me Lisabet pa kukön sivö, pareꞌ hah en Nasarët.
E Lisabet To Vahuh en Pe Jon
57 Ko poen vahuh pe Lisabet öök en, keꞌ vahuh en pa koaꞌ oeteꞌ. 58 Ka ta vöön peꞌ me o vuteꞌ peꞌ tënan a ö ne Sunön to ururuan va in e Lisabet, ko heꞌ poan e koaꞌ, ivëh, kee pët vaeö me ee peꞌ.
59 E Jon to onöt non o pöh nënkikiu, kee pe ee pa ö kokoaan peꞌ, pare iu vëhnan ne poë e Sëkaraëaꞌ, pa ëhnan e tamaneah. 60 Ivëhkëk, e Lisabet to soe pan, “Ahik, ea se vëhnan eah e Jon.” 61 Ivëhkëk, a kën poan e Lisabet to soe ke poë pan, “Ahik voh ta pah teꞌ va po vuteꞌ pën to vëhnan voh non e Jon.” 62 Ivëh, kee vauhioꞌ koren me e Sëkaraëaꞌ pan, “O ëhnan poanheh nën se vëhnan e sumuiꞌah?” 63 Ke Sëkaraëaꞌ hin poꞌ a tah neꞌ se kiun, pareꞌ kiun vamanih pan, “A ëhnaneah e Jon.” Kee pah kokoman vörep rakah e ne. 64 Ka varuꞌ rakah vakomanih e Sëkaraëaꞌ to vaato vavih hah en, pareꞌ taneo en pa kë a ëhnan e Sosoenën. 65 Ka kën poaneah pah vananaöp ee, ko vahutët va pa tah pamëh vatvi vëvëhöꞌ vavah en pa ma vöön kurus to teꞌ ne pa moeh totope va Jiutiaꞌ. 66 A napan kurus to pënton o vahutët pamëh pah kokoman tamoaan e ne, pare vaiihi e ne pan, “Amot ne koaꞌ vaꞌih se teꞌ non a koaꞌ taeah?” Ee to nat e ne po kikis pe Sunön to teꞌ vaꞌpeh me non poan.
E Sëkaraëaꞌ To Vanënën Soe
67 E taman e Jon, e Sëkaraëaꞌ to puh rakah non pa Tuvuh Vasioꞌ ko soe vanënën pan,
68 “Ea se kë a ëhnan e Sunön Sosoenën va Israël,
suk eꞌ to nö maꞌ pa vaꞌaus a ra a napan peꞌ,
pareꞌ voen hah a ra.
69 Eꞌ to vanö maꞌ a pah teꞌ to öt non a tasun apuh va po vuteꞌ va pa teꞌ kikiu peꞌ, Devit,
marën a voen hah a ra.
70 Vamanih pa ö neꞌ to soe vaman vavoh,
manih pa rivoeero ro teꞌ vanënën soe voh peꞌ.
71 Eꞌ to soe vaman voh en pan,
eꞌ se kon taneꞌ hah a ra manih po teꞌ to vakihat me a rora,
me manih po kikis po teꞌ varih to rës ka rora sih.
72-73 Eꞌ to ururuan a kën sipuura,
pareꞌ vaꞌaus raoe,
ko nat avoeꞌ e non po vatom poan vivihan,
neꞌ to nok me voh e sipuura, Abraham.
74 Ea hikta se naöp no po poen na to nonok no a kiu peꞌ,
suk eꞌ se hehe hah këh a ra pa napan varih to vakihat me a rora.
75 Ka sih teꞌ vivihan tamoaan no pa mataneah.”
76 “Ke eën e Jon e koaꞌ peöꞌ,
amot nee se popokaꞌ a nom oah a teꞌ vanënën soe pe Sosoenën va pa vöön va kin.
Eën se vovoh ke Sunön,
parën vamatop a hanan peꞌ.
77 Eën se vavaasis a ma napan peꞌ,
kee nat poë.
Eꞌ se ihan anoe a ma hat pee,
pareꞌ kon hah raoe.
78 Manih po ururuan apuh pe Sosoenën pea,
eꞌ se nok vamanih,
eꞌ se vanö maꞌ o maaka va pa vöön va kin,
keꞌ kunah maꞌ manih pea.
79 Eꞌ se heꞌ a soe man maaka manih pa napan varih to teꞌ ne sih pa popoen,
pare vapeaapen ne pa mët.
Ko me a napan pa hanan totoopin,
me a taateꞌ tö pe Sosoenën.”
80 Ke Jon apuh, ko natsean en, ka Tuvuh Vasioꞌ puh non manih peꞌ, keꞌ nö, pareꞌ teꞌ non pa moeh upin to anoeh non a ö neꞌ se vatvus a soe manih pa napan va Israël.