MATIU
E Matiu voh a paeh va pa havun me ra poa vamömhe pe Ieesuꞌ, ka meh ëhnaneah e Livaë. Eꞌ a teꞌ kokon takis, pareꞌ kiu non pa kaman va Room. E Ieesuꞌ to kon voh poan, keꞌ tavus e vamomhë peꞌ.
E Matiu to kiun koman ke voh en pa napan peꞌ varih o Jiuꞌ po puk vaꞌih. O Jiuꞌ to koman voh ne pan, a siꞌ ö hat ka teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ se nö en maꞌ, ko tavus en a teꞌ sunön pee. Ka manih po to pa napan va Hibru, nee to popokaꞌ ne poë e Mesaëaꞌ, ka manih po to pa napan va Grik, nee to popokaꞌ ne poë e Kristo. A nap apaꞌpuh po Jiuꞌ to hikta nat ne pa ö ne Ieesuꞌ se nö vah va maꞌ, ivëh, no a napan kurus va Israël to töhkak suk. E Matiu to iu vavaasis non raoe pan, e Ieesuꞌ, eꞌ e Kristo vamaman, eꞌ e sunön po Jiuꞌ, ivëh, keꞌ vavaato suk non e Ieesuꞌ, pareꞌ soe a ö neꞌ se tavus vamanih pa teꞌ sunön. Eꞌ me to kon taneꞌ a ma meh ö soe manih pa ma kiun voh po teꞌ vanënën soe. Ee to vavaato suk voh ne e Kristo a teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ keꞌ nö maꞌ. A ma soe poë varih to puh voh pa ö ne Kristo to tavus manih po oeh vëh. A meh tah neꞌ to kiun suk voh manih po vavaasis pe Ieesuꞌ, ivëh, a vatös pea vamanih pa kën tom kea manih pa matan e Sosoenën. Ka manih pa soe vakoaan neꞌ to kiun voh pan, ea a napan se hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën, ivëh ka kuru, ne Sosoenën to matop e non pea.
1
A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuꞌ Kristo
Luk 3:23-38
Ivaꞌih o vahutët va pa kën sipun e Ieesuꞌ Kristo. E Ieesuꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Devit. Ke Devit eꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Abraham.
Ke Abraham e taman e Aësak.
Ke Aësak e taman e Jekop,
Ke Jekop e taman voh e Judaꞌ pe ra kën kea peꞌ.
Ke Judaꞌ e taman voh Perës, pen Sëraꞌ.
Ke sinëëre pon ivëh e Temaꞌ.
Ke Perës e taman e Hësron.
Ke Hësron e taman e Rëm.
Ke Rëm voh e taman e Aminadëp.
Ke Aminadëp e taman e Nason.
Ke Nason e taman voh e Salmon.
Ke Salmon e taman e Boas.
Ke sinan voh eah ivëh e Rehap.
Ke Boas voh ivëh e taman e Obet.
Ke sinan voh e Obet ivëh e Rut.
Ke Obet voh e taman e Jësiꞌ.
Ke Jësiꞌ voh e taman e a teꞌ sunön vëh e Devit.
Ka teꞌ sunön vëh e Devit voh e taman e Solomon.
Ke sinan voh e Solomon e köövo moaan voh pe Uraëaꞌ.
Ke Solomon e taman voh e Rëhoboam.
Ke Rëhoboam voh e taman e Abaëiaꞌ.
Ke Abaëiaꞌ voh e taman e Esaꞌ.
Ke Esaꞌ voh e taman e Jehosafat.
Ke Jehosafat voh e taman Jehoram.
Ke Jehoram voh e taman Usaëaꞌ.
Ke Usaëaꞌ voh e taman e Jotam.
Ke Jotam e taman voh e Ehës.
Ke Ehës voh e taman e Hesekaëaꞌ.
10 Ke Hesekaëaꞌ voh e taman e Manësaꞌ.
Ke Manësaꞌ e taman voh e Emön.
Ke Emön e taman voh e Josaëaꞌ.
11 Ke Josaëaꞌ voh e sipun ere Jehoiakin me ra ma vu kea peꞌ.
Manih po poen pamëh no a nap vëvënsun va Babiron to me a napan va Israël, kee teꞌ va ne manih pa nap aun manih pa muhin va Babiron.
12 Taneo non po poen nee to teꞌ ne paan a matop va Babiron,
E Jehoiakin he teꞌ non e taman e Siatiel.
Ke Siatiel he teꞌ non e sipun e Serubabël.
13 Ke Serubabël he teꞌ non e taman e Abiut.
Ke Abiut teꞌ non e taman e Ilaëakim.
Ke Ilaëakim teꞌ non e taman e Esor.
14 Ke Esor he teꞌ varuꞌ non e taman e Sedok.
Ke Sedok he teꞌ non e taman e Ekim.
Ke Ekim teꞌ non e taman e Eriut.
15 Ke Eriut he teꞌ non e taman e Eliesaꞌ.
Ke Eliesaꞌ he teꞌ non e taman e Matan.
Ke Matan he teꞌ non e taman e Jekop.
16 Ke Jekop he teꞌ non e taman e Jeosëp manih pa poen pamëh ne Jeosëp to teꞌ non e voe manot pe Mariaꞌ.
Ke Mariaꞌ pamëh to tavus voh e sinan e Ieesuꞌ vëh nee to popokaꞌ ne sih poë e Kristo. A teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh marën a voen hah a ma hat pa ma napan kurus.
17 Taneo non pe Abraham pareꞌ nö ko öök non pe Devit, a pau pa napan va Israël to antoen ne o pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire. Pareꞌ taneo non manih pe Devit ko öök non manuh pa ö no Babiron to matop non a napan va Israël, a pau pee to onöt avoeꞌ e ne po pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire. Taneo hah non manih pa matop va Babiron pareꞌ öök non manih pe Ieesuꞌ Kristo, a pau pee kurus to onöt avoeꞌ e ne po pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire.
E Mariaꞌ To Vahuh E Ieesuꞌ Kristo
Luk 2:1-7
18 Ivaꞌih a ö no vahutët va pa ö ne Ieesuꞌ Kristo to koaꞌ vavoh maꞌ. E sinaneah, Mariaꞌ, nee to vaheꞌ voh rapoë pen e Jeosëp. Ivëhkëk, ee to hikta koroh vëtkin avoeꞌ ne pon. Ke Mariaꞌ nat en pa ö neꞌ to han koaꞌ en, no a Tuvuh Vasioꞌ to vateꞌ en pe koaꞌ manih pa komaneah. 19 Ivëhkëk, e neseneah Jeosëp eꞌ a teꞌ no a taateꞌ peꞌ to totoopin keꞌ hikta iu vapoet non e köövo peꞌ Mariaꞌ manih pa matëëra nap peo, pareꞌ kehkeh koe aven e non peꞌ. 20 E Jeosëp to koman avoeꞌ e non pa ö neꞌ se këh en pe Mariaꞌ. Ka ankeroꞌ pe Sosoenën tavus poan manih po tatarep, pareꞌ soe ke poan pan, “Jeosëp, eën a teꞌ va po vuteꞌ pe Devit, koe a naöp in a me e Mariaꞌ, peꞌ e köövo pën, parën pënton nom, e koaꞌ vëh to teꞌ non manih pa komaneah no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ poan. 21 E Mariaꞌ se vahuh a koaꞌ oeteꞌ pamëh, kën vëhnan eah e Ieesuꞌ, suk ataeah, eꞌ se kon hah këh a napan peꞌ pa hat.”
22 Ka ma moeh tah kurus poë varih se tanok marën a vamaaka a soe ne Sunön to soe tavus voh manih pa rivooro teꞌ vanënën soe. O teꞌ vanënën soe to soe voh pan,
“Pënton öm!
23 A pah köövo muriaknan se kiuk,
pareꞌ kon a pah koaꞌ oeteꞌ.
Kën vëhnan eah,
“e Imanuel”,
o ëhnan “Imanuel” Ais 7:14
to soe va non manih, “Sosoenën to teꞌ me e non pea.”
24 Ke Jeosëp sun, ko me poꞌ en pe köövo peꞌ, vamanih pa ö no ankeroꞌ pe Sunön to soe ke poan po tatarep. 25 Ivëhkëk, eꞌ to hikta koroh vëtkin avoeꞌ me non poan, keꞌ öök non na manuh po poen ne Mariaꞌ to vahuh e koaꞌ oeteꞌ pamëh. Ko vëhnan en peꞌ e Ieesuꞌ.