28
E Ieesuꞌ To Sun Taneꞌ Hah Po Vapeepe
Mak 16:1-10, me Luk 24:1-10, me Jon 20:1-18
O Poen Apaapo to oah en, ka muhin takah en po poen vamomoaan in o meoh nënkikiu, ne Mariaꞌ va Makdalaꞌ, me e meh Mariaꞌ vëh e sinan e Jëmis pen e Jeosëp, to nö ee pon pa ep pa ö ne Ieesuꞌ to pe non. Ka varuꞌ rakah vakomanih no a rikrik to ip en. Ka ankeroꞌ pe Sosoenën taneꞌ maꞌ pa vöön va kin, pareꞌ nö ko vahuk en pa vös vëh to sunpip non a matan a top vëh ne Ieesuꞌ to pet non, ko ihoꞌ e non pa vös pamëh, pareꞌ ëman va e non manih pa vakës pa kara, ko ohop peꞌ kakaare va e non manih pa unöh kakaare. Ka nap vëvënsun varih to ut ne pa koveꞌ ep a ankeroꞌ, pare töhkak, ko naöp rakah ee, pare teꞌ ke ne pan a nap mët.
Ka ankeroꞌ soe ke ra poa köövo pan, “Koe a naöp. Eöꞌ to nat e noꞌ peöm to nö maꞌ pa ep këh e Ieesuꞌ vëh, nee to ni voh poë pa kuruse. Eꞌ to hikta pet non manih. Eꞌ to sun taneꞌ hah en po vapeepe vamanih pa ö neꞌ to soe vavoh. Nö maꞌ öm, paröm ep pa ö no a sionineah to pet voh non, paröm nö vëhöꞌ na manuh pa ma vamomhë peꞌ, ko soe ke raoe pan, ‘E Ieesuꞌ to sun taneꞌ hah en po vapeepe. Eꞌ se vovoh ken peöm manuh Galiliꞌ. Ke eöm se nö, paröm ep eah nën.’ ” A ankeroꞌ to vavaato avoeꞌ me e non pa poa köövo, pareꞌ soe pan, “Eöm se nat nem anoe a soe vëh nöꞌ to heꞌ a neöm kuru.”
Ivëh, ka poa köövo poë varih këh vëvëhöꞌ rakah ee po vapeepe. Ee to karë, pare vaeö suntan rakah ee, ko nö ee pa soe vanat a ma vamomhë pe Ieesuꞌ pataeah to tavus vu.
A poa köövo to vavaveo nö ne manuh pa ep pa ma vamomhë pe Ieesuꞌ. Ke Ieesuꞌ akeh rapoë, pareꞌ soe pan, “Pöstakah rakah.” Ka poa köövo huk vatët ee manih peꞌ, ko vaket ee pa moneah, pare kë ee pa ëhnaneah. 10 Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “Koe a naöp, ko nö, paröm soe ke ra ma vamomhë peöꞌ. Kee nö manuh pa muhin va Galiliꞌ, pare ep ka neoꞌ nën.”
A Soe Vanat Pa Nap Vëvënsun
11 A poa köövo to nönö avoeꞌ nö e ne pa soe ke ra ma vamomhë pe Ieesuꞌ, ka ma meh teꞌ vëvënsun varih to ut ne pa koveꞌ vos ee manuh Jerusalëm pa soe vanat o teꞌ susunön ësës heꞌ pataeah to tanok. 12 Ko teꞌ susunön ësës heꞌ tönun vaꞌpeh me ee po teꞌ susunön po Jiuꞌ, pare nok ee po kokoman vakoaan. Ee to voen a nap vëvënsun pa moniꞌ a pah apuh rakah, 13 pare soe ke rapoë pan, “Soe vanat a napan a ö no a ma vamomhë pe Ieesuꞌ to nö maꞌ pa popoen, pare kaveo a sionineah, ko teꞌ varo ee peꞌ pa ö nöm to koroh varo. 14 A teꞌ susun va pa kaman se keh pënton a ö no vamomhë pe Ieesuꞌ to kaveo a sionin e Ieesuꞌ pa ö nöm to koroh varo, emöm se vaato me em peꞌ, ko vatotoopin em pa tah pamëh. Köm hikta se teꞌ me nem ta punis.”
15 Ivëh, ka nap vëvënsun öt ee pa moniꞌ no teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ susunön po Jiuꞌ to voen rapoë, pare vatet ee pa soe pee. Ko vahutët pamëh no o Jiuꞌ to nat avoeꞌ e ne peꞌ kuru.
E Ieesuꞌ To Vavaato Me Non A Ma Vamomhë Peꞌ
Mak 16:14-18, me Luk 24:36-49, me Jon 20:19-23
16 A havun me a pah vamomhë to nö ee Galiliꞌ. Ee to nö ee manuh pa tope vëh ne Ieesuꞌ to soe ke voh rapoë pan ee se nö. 17 Pare ep ee e Ieesuꞌ manuh pa tope, ko kë ee pa ëhnaneah. Ivëhkëk, o upöm pee to hikta vaman tiroëꞌ ne pan eꞌ e Ieesuꞌ. 18 Ke Ieesuꞌ huk vatët en maꞌ manih pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “E Sosoenën to heꞌ voh en peöꞌ pa tasun apuh va pa matop a vöön va kin, me o oeh. 19 Ivëh, köm se nö, paröm vavaasis a napan pa ma ö kurus va po oeh. Kee tavus a ma vamomhë peöꞌ, paröm pupui raoe pa ëhnan e Taman, me Koaꞌ, me a Tuvuh Vasioꞌ. 20 Eöm se vavaasis raoe pa vatet a ma taateꞌ kurus nöꞌ to vavaasis voh a neöm. Eöꞌ to soe vamaman rakah ke eoꞌ peöm, eöꞌ se teꞌ vaꞌpeh tamoaan me e noꞌ peöm pa ma poen kurus, keꞌ onöt rakah këk po poen no oeh vëh se hik.”