PILIMON
E Pilimon voh a teꞌ öt ö me eꞌ voh a teꞌ va po vaman manih pa vöon va Kolosi. Eꞌ to kon voh a meh teꞌ vamanih pa teꞌ kikiu akuk peꞌ, a ëhnaneah e Onesimus. E Onesimus to rusin këh voh e Pilimon, pareꞌ nö, ko taum e Pöl po poen neꞌ to teꞌ non pa nohnoh. Eꞌ to vavaato vatëh me non e Pöl, pareꞌ panih en pa taateꞌ peꞌ, ko vaman en pe Ieesuꞌ Kristo.
E Pöl me Onesimus to teꞌ vaꞌpeh e ne pon. Ivëhkëk, e Pöl to iu non pan, e Onesimus se hah manuh pe Pilimon, ivëh, keꞌ kiun ke na e Pilimon o kiun vëh. Manih po kiun vëh ne Pöl to sosoe ke non na e Pilimon, ko iu non poan se öt hah e Onesimus me o vaeö. Eꞌ hikta iu non pan, e Pilimon se öt hah va in poan manih pa teꞌ kikiu akuk peꞌ, ivëhkëk, eꞌ se öt hah poan vamanih pa meh teꞌ to vaman vaꞌpeh me non poan pe Ieesuꞌ Kristo.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Pöl manuh pe Pilimon, 1:1-3
E Pöl to soe vavihvih ke Sosoenën, suk e Pilimon, 1:4-7
E Pöl to iu non e Pilimon se teꞌ vaeö me non e Onesimus, 1:8-22
A soe ataaton pe Pöl, 1:23-25
1
A Teꞌ Kikiu Akuk To Tavus A Teꞌ To Vatet Non A Taateꞌ Pe Ieesuꞌ Kristo
Eöꞌ e Pöl, to teꞌ noꞌ manih pa iuun nohnoh, suk eöꞌ to vavatvus voh noꞌ a soe vih pe Ieesuꞌ Kristo, me e Timotiꞌ vëh to vaman me non e Ieesuꞌ Kristo to sun vaꞌpeh me a non neoꞌ pa vanö nös o kiun vëh.
Emöm poꞌ to kiun nös o kiun vëh manem pën Pilimon, eën e vamomhë vih pemöm, na to vatös no sih pa kiu va pa vateeraꞌ e Ieesuꞌ Kristo. Me manem pën Apiaꞌ. Emöm to ep va ka nem oah sih manih pe vamenmöm, suk eën to vaman vaꞌpeh me a no möm sih pe Ieesuꞌ Kristo. Me Arkipus vëh to vavapus vakis non sih pa vatvus vavoasean a Soe Vih pe Ieesuꞌ, vamanih pa teꞌ vëvënsun to vavapus pip non a muhin peꞌ. Me manem pa napan va po vaman to tötönun ne sih pa iuun pën.
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën, eꞌ e Tamaara, me e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, ee pon se ururuan a neöm, ko heꞌ a neöm a taateꞌ moomo.
O Iu Me O Vaman Pe Pilimon
Kea peöꞌ Pilimon, eöꞌ to koman tamoaan rakah noꞌ oah sih, pa ma poen kurus nöꞌ to teꞌ noꞌ pa hin, paröꞌ vavihvih tamoaan rakah ke noꞌ na sih e Sosoenën peöꞌ. Suk eöꞌ to pënton voh eoꞌ pa ö nën to iu va nom a napan pe Sosoenën, me o vaman pën manih pe Ieesuꞌ e Sunön. O hin peöꞌ to teꞌ va non manih pan, o poen ne eën to vatvus o vaman pën, parën soe ke ro upöm teꞌ, a tah pamëh se heꞌ oah o nat vih kën se nat vavih rakah eom pa ma moeh tah vih, ne ea to kokon no sih pe Kristo. Vamomhë vih peöꞌ, o iu vëh nën to heꞌheꞌ nom sih a napan pe Sosoenën to vavaeö raoe, ka taateꞌ pamëh to vavaeö vörep a neoꞌ ko kupu peöꞌ moomo.
E Pilimon Se Öt Hah E Onesimus Vamanih Pe Kea Peꞌ
Ivëh, ka manih pe Ieesuꞌ Kristo eöꞌ to antoen e noꞌ pa teꞌ vavoasean, ko taꞌ eoꞌ pën pa nok a tah sën nok. Teꞌ kës kov e non peöꞌ to iu noꞌ oah, ko hin varoe a oah. Eöꞌ e Pöl, eöꞌ e vamomhë pën, eöꞌ a siꞌ voe manot to teꞌ noꞌ kuru manih pa nohnoh, suk o vaman peöꞌ manih pe Ieesuꞌ Kristo.
10 Ivëh, köꞌ hin oah pa tasun pe Onesimus, pan eën se ururuan eah. Eöꞌ to ep va i noꞌ eah manih pe koaꞌ koman rakah peöꞌ, suk o poen nöꞌ to teꞌ voh noꞌ pa nohnoh, eöꞌ to tavus eoꞌ e tamaneah manih po apen. 11 Moaan voh eꞌ to hikta nok voh ka oah ta tah vih. Ivëhkëk, kuru, eꞌ to antoen rakah e non pa nok a kiu, marën a vaꞌaus a ra poꞌ.
12 Eöꞌ to vanö hah eoꞌ nös peꞌ manem pën, eöꞌ to iu rakah noꞌ eah me o kupu peöꞌ. 13 Eöꞌ to iu ötöön rakah e noꞌ peꞌ, keꞌ teꞌ me a no neoꞌ, keꞌ se kon a tasun pën pa vaꞌaus a neoꞌ, pa tëëm nöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh, suk eöꞌ to vavatvus voh noꞌ a Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo. 14 Ivëhkëk, eöꞌ to hikta iu toon noꞌ oah pa vaꞌaus a neoꞌ, eöꞌ to iu varoe noꞌ a ö sën nok suk o iu pën. Teꞌ va e non manih peöꞌ to hikta antoen noꞌ a nok ta tah, nën to hikta vapöh kokoman me nom. 15 Eꞌ to teꞌ ke non pan, e Onesimus to këh oah pa siꞌ tëëm kökööt akuk, suk ataeah, eën se keh öt hah eah, ko pah öt tamoaan poꞌ e nom peꞌ. 16 Ka kuru eꞌ to hikta teꞌ hah va non manih pan, eꞌeꞌ a teꞌ kikiu akuk, ahik, eꞌ to teꞌ oah e non pa teꞌ kikiu akuk. Eꞌ e kea rakah pën manih pe Ieesuꞌ. Eöꞌ to pah iu vörep e noꞌ peꞌ, paröꞌ nat e noꞌ pën se pah iu vaoah e nom peꞌ, vamanih pa teꞌ kikiu akuk, me manih pa meh teꞌ va po vaman, to teꞌ akuk va kov e non manih pa ö nën to teꞌ va nom.
17 Ivëh, kën se keh ep va ka no neoꞌ manih pe vamomhë pën, kamöꞌ hah poꞌ a neah, vamanih pö nën to kamöꞌ va ka neoꞌ. 18 Eꞌ se keh nok voh ka oah ta ma pah taateꞌ hat, keꞌ eꞌeꞌ to teꞌ me non ta ötop manih pën, vahoꞌ maꞌ a ma tah poë varih manih peöꞌ. 19 Eöꞌ e Pöl to kiun o kiun vëh pa koren koman neoꞌ. Eöꞌ se piun hah eoꞌ pa ötop pamëh. Ivëhkëk, eën se koe a vanun a ö ne eën to teꞌ me nom a ötop manih peöꞌ po toꞌtoꞌ voon pën manih po apen, suk eöꞌ to vaꞌaus voh oah kën tavus a teꞌ pe Ieesuꞌ Kristo. 20 Ivëh, köꞌ hinhin a noꞌ oah kea peöꞌ, pan eën se nok ka neoꞌ a tah vaꞌih, vamanih pa teꞌ to vavatet non e Ieesuꞌ Kristo. Ka manih pa taateꞌ pamëh, eën se vavaeö rakah a neoꞌ ko vavih a koman neoꞌ. 21 Eöꞌ to kiun o kiun vëh, ko nat va noꞌ manih pan, eën se nok eom pa tah nöꞌ to hinhin a noꞌ oah, ko nok oah supin eöm.
22 A meh tah ivëh pan, vamatop ka neoꞌ ta siꞌ ö kokoroh, peꞌ eöꞌ to vaman noꞌ pan, e Sosoenën se piun en pa ma tah nöm to hinhin nem, ko vaonöt ken peöꞌ pa hah maꞌ peöm.
A Ma Teꞌ To Kiu Vatös Me Ne Pöl To Vanö A Potan Avih Pee Manuh Pe Pilimon
23 E Ëpafras vëh to teꞌ me a no neoꞌ pa nohnoh, pa ö nöꞌ to nohnoh noꞌ, suk eꞌ to sosoe tavus non e Ieesuꞌ Kristo, to vanö nös a potan avih peꞌ manem pën Pilimon. 24 A ma teꞌ to kiu me a no neoꞌ varih, e re Mak, Aristakus, Demas ke Luk, ee me to vanö nös a potan avih pee manem pën.
25 Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, o ururuan pe Topoan Ieesuꞌ Kristo se teꞌ vaꞌpeh tamoaan me a no neöm.