16
E Pöl To Heꞌ A Soe Vih Manih Pa Napan To Kon O Vaman
Eöꞌ to vaeö me noꞌ e vameera Fibiꞌ, eꞌ a teꞌ to vavaꞌaus non sih o kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ manih pa vöön va Sënkriaꞌ. Eöꞌ to iu hin noꞌ a neöm, pan eöm se öt eah ko matop vavih nem eah, vamanih pa ö ne ea a napan pe Sosoenën se teꞌ va no. Suk eꞌeꞌ me a meh teꞌ pe Sunön. Eöm se vavaꞌaus nem eah pa ma taneah neꞌ to iu non, suk eꞌ to vaꞌaus voh a neoꞌ me ro upöm teꞌ peo rakah.
3-4 Eöm se heꞌ a potan vih peöꞌ manih pe Prisëlaꞌ me Akuilaꞌ, ee a poa tom manot to kiu vaꞌpeh me a ne neoꞌ sih manih pa kiu pe Ieesuꞌ Kristo. Ee to öra tatek voh ee, me a ö nee to öra mët voh ee, pa ö nee to kehkeh vaꞌaus ne o toꞌtoꞌ peöꞌ. Eöꞌ to vavihvih rakah me noꞌ raoe, ka ma kum teꞌ kurus varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to vaman ne e Ieesuꞌ, ee me to vavihvih rakah me ne raoe.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih po kum napan varih to vaman ne e Ieesuꞌ to vatötönun ne sih manih pa iuun pee.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe vamomhë vih peöꞌ, e Epaënetus. Eꞌ voh a teꞌ vamomoaan va pa muhin va Esiaꞌ pa vatet e Ieesuꞌ Kristo.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Mariaꞌ vëh, to kiu vëhvaꞌ rakah voh non pa vaꞌaus a neöm.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pa poa teꞌ poaneoꞌ, Andronikus, pen Junias varih, möm to teꞌ vaꞌpeh voh nem pa nohnoh. Ee voh a poa teꞌ apuh to teꞌ hop ne manih po kum teꞌ varih, to teꞌ vaꞌpeh me ne o aposol. Ee pon to vaman vovoh voh ka neoꞌ manih pe Kristo.
Manih pa ëhnan e Sunön, eöm se heꞌ a potan avih peöꞌ manih pe vamomhë vih peöꞌ, e Ampliatus.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Urbanus, eꞌ a teꞌ kikiu, to kiu vaꞌpeh me voh a no neoꞌ sih manih pa kiu pe Ieesuꞌ Kristo. Paröm heꞌ pet na a potan avih peöꞌ manih pe Stakis, eꞌ e vamomhë vih peöꞌ.
10 Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Apeles vëh, nee to punöꞌ voh o vaman peꞌ, ivëhkëk o iu peꞌ to paraꞌ kikis manih pe Ieesuꞌ Kristo.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pa tapaiuun pe Aristobulus.
11 Paröm heꞌ a potan avih peöꞌ manih pe poaneoꞌ, e Herodion.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pa kën tom sinan pe Narsisus, varih to teꞌ ne po kum pe Sunön.
12 Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Trifinaꞌ pen Trifosaꞌ. Ee a poa köövo to kiu vëhvaꞌ rakah ne sih pa nok a kiu pe Sunön.
Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Persis, eꞌ e vamomhë vih peöꞌ. Eꞌ me to kiu vëhvaꞌ rakah voh non pa nok a kiu pe Sunön.
13 Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Rufus, eꞌ a teꞌ nöꞌ to iu oah rakah noꞌ sih manih pe Sunön, me manih pe sinaneah vëh, to nonok rakah vavoh ka no neoꞌ manih pe eöꞌ e koaꞌ rakah peꞌ.
14 Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Asinkritus, Flegon, Hermes, Patropas, Hermas, me ra kën kea varih to teꞌ vaꞌpeh me ne raoe.
15 Paröm heꞌ me a potan avih peöꞌ manih pe Pilologus, me Juliaꞌ, me manih pe Nereus, pen vameneah, me manih pe Olimpas, me a napan kurus pe Sosoenën varih to teꞌ vaꞌpeh me ne raoe.
16 Paröm heꞌ a soe vavihvih vivihan peöm manih po upöm peöm, vamanih pa taateꞌ vaöt koren.
A ma kum kurus pe Ieesuꞌ Kristo to vanö nös a ma soe vavihvih pee manih peöm.
O Upöm Teꞌ To Kehkeh Kök Ne Sih O Kum Teꞌ Varih To Vaman Ne E Ieesuꞌ
17 Kën poaneoꞌ, manih pa ëhnan e Ieesuꞌ, eöꞌ to sosoe vakis rakah ka noꞌ nös neöm pan, eöm se matop nem po teꞌ varih to kehkeh ki a no neöm sih, köm vasosöëri me nem o upöm peöm, pare mimiröꞌ ne sih o vaman po upöm teꞌ. Ee to kihkiuh rakah e ne sih po vavaasis man nöm to kon voh, ivëh, köm se teꞌ varo rakah këh nem raoe. 18 A pap napan poë varih to hikta suksuk ne e Ieesuꞌ Kristo. Ee to nonok varoe ne sih a ma tah to heꞌ vaeö koman hah a ne. A ma vaato pee to paraꞌ momona, marën a vanun a ma kokoman po teꞌ varih to hikta nat ne pataeah ivëh a hat. 19 A napan kurus to pënton voh ee pan, eöm to vavatet rakah e nem sih pa taateꞌ pënton soe, ivëh, nöꞌ to haraꞌ vaeö suk a noꞌ neöm. Ivëhkëk, eöꞌ to iu noꞌ a ö ne eöm se teꞌ maaka rakah nem pataeah to teꞌ vih non, me a ö ne eöm se nat nem teen nem ta tah hat.
20 A siꞌ ö hat ke Sosoenën vëh to heꞌheꞌ non sih a taateꞌ vakamöꞌ, se vöknah en pe susun po oraꞌ hat, pareꞌ heꞌ en peöm po kikis marën a vöknah eah.
O ururuan pe Sunön pea Ieesuꞌ Kristo to teꞌ me a no neöm.
21 E Timotiꞌ a teꞌ to kiu vaꞌpeh me a no neöꞌ sih, to vanö nös a potan avih peꞌ manih peöm vaꞌpeh me a ken poaneoꞌ varih, e Lusius, me e Jeson, me e Sosipater.
22 Eöꞌ e Tertius, a teꞌ to kiun o vaato pe Pöl po pëpaꞌ vëh, paröꞌ vanö nös a potan avih peöꞌ manih peöm pa ëhnan e Sunön.
23 E Gaëus to vaonöt ka neoꞌ e Pöl, me o kum teꞌ kurus varih to vaman ne e Ieesuꞌ, kemöm vatötönun manih pa iuun peꞌ. Eꞌ me to vanö nös a potan avih peꞌ manih peöm, vaꞌpeh me e Erëstus, a teꞌ to matop non sih a moniꞌ pa kaman manih pa vöön vëh, me e kea pea e Kwartus.
24-26  * A ma meh ö kiun vamoaan va po to Grik to vatom pet o ves 24, ko soe va non manih pan, “O ururuan pe Sunön pea e Ieesuꞌ Kristo to teꞌ me a non neöm kurus. Oman.” Eöꞌ to kë noꞌ a ëhnan e Sosoenën to antoen non a vakikis rakah o vaman peöm, vamanih pa ö no a Soe Vih vëh nöꞌ to vavatvus suk noꞌ sih e Ieesuꞌ Kristo to soe va non. Eöꞌ to soe tavus a ö ne Sosoenën to vamaaka vah va in a ma tah vakoaan varih to vakoaan voh ne pa ma tamoaan. Ivëhkëk, kuru neꞌ to vataare vamaaka en pa ma tah poë varih. Emöm to vatvus a ma tah no o teꞌ vanënën soe to kiun voh. Emöm to vatvus o kiun pamëh suk e Sosoenën vëh to hikta antoen non a mët to taꞌ a möm a nok. Eꞌ to nok va nën marën a ö no teꞌ kurus varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ se vaman e Ieesuꞌ Kristo, ka manih pa taateꞌ pamëh nee se pënton koe a soe pe Sosoenën nën.
27 Ea to teꞌ no a ma teꞌ pe Ieesuꞌ Kristo, ivëh, ka se kë rakah no a ëhnan e Sosoenën, pe eꞌ varoe kuru to teꞌ vamaman non o nat. Ea se koe rakah a vanot pa kë a ëhnaneah pa ma poen kurus. Oman.

*16:24-26: A ma meh ö kiun vamoaan va po to Grik to vatom pet o ves 24, ko soe va non manih pan, “O ururuan pe Sunön pea e Ieesuꞌ Kristo to teꞌ me a non neöm kurus. Oman.”