Kolinita ali leta bagubagunana
Paulo ana lelelele
Walo bagubagunana
Paulo ana takikili labuina kalona mena ilau Kolinita taon bwaimwa Akaya polovinsi koina.*Polovinsi Akaya esana labuina Gilisi Ana paisowa Kolinita koina edeededena iyaele Buki Tabu Apositolo ali paisowa 18:1-16. Yo Kolinita iya taon lalakina yo ali bisinisi sibaibaiwa. Besiele tabe kokotomo sibaibaiwa ali kaba tapwatapwalolo yo wasana ilalaki mumugana ganawali koina. Paulo ana takikili yaiyonana koina ilaoma yanuwa Epeso koina yo ipaisowa bolime yaiyona. Saugana iya iyaele Epeso koina, kabo tomo tupwaliyao siya boda ekalesiya silaomaya Kolinita koina yo Paulo ana wasa siwolena polowe yo sibayanae tupwana iyaele itubuko ekalesiya kalona mena. Polowe tupwaliyao siwalo-masalagili bwaite besiele, ekalesiya siyakasa (1:10—4:21), ganawali mumugana itubu ekalesiya kalona mena (5:1-13), Guyau ana kekan sisibayanae (11:17-34) yo tupwaliyao siba toboita nige toloyoi ipapagan (15:12-33). Besiele tabe leta yabo ilaomaya Kolinita kolili na leta kalona mena Paulo sineliyan ginauli tupwaliyao kaiweli (7:1, 8:1, 12:1 yo 16:1). Kabo Paulo ali leta ilele yo ikabiyakaiweli ginauli bwainene kaiweli yo ali neli iyamaisali yo ali wasa iwolegili yakato kabo kani ilau Kolinita koina igitaili (16:5-7).
1
Yau Paulo, Yaubada ana nuwatu koina igitesipwaiyau yo iyoganyau yaemala Yeisu Keliso ana apositolo. Yau yo kalakava Sositeni isaguiyau yo leta bwaite kalele, yo kayawasa ilaowa komiu Yaubada ana boda ekalesiya Kolinita koina kaiwemiu. Yaubada ipeimiu Yeisu Keliso koina komiu iya ana boda, yo iyoganmiu kwaemala ana tomoyao. Kabo komiu yo kai yo besiele dedei meuloili kolili meuloila tayogasae Yeisu Keliso koina, kaiwena iyamo ala Guyau. Yakawanoi Yaubada Tamala yo ala Guyau Yeisu Keliso ali katekamkamna yo ali nuwadaumwali koina katemiyao siloyapowonli.
Paulo ana kawatoki Yaubada koina
Sauga meuloina yakawatoki Yaubada koina kaiwena Yeisu Keliso koina mulolo lalakina yo katekamkamna iyeliwako, kaiwena iya ginauli namwanamwali meuloina iyeyawa kolimiu kabo ami edeedede yo tabe ami katai ilalaki. Yo tabe yakawatoki yoi Yaubada koina kaiwena ama guguye kolimiu Yeisu Keliso kaiwena kwabenalan yo kwameliyan kabo kwatolo kaiwe. Kabo Yaluyaluwa Tabuna ana yauya kolimiu nige yabo koina kwadedeva, komiu kwasanasana Yeisu ana pileyoima kaiwena. Yeisu kani igite-kalatagimiu yo ikabi-yakaiwemiu kanasiga sauga ana kaba mwawasi ana laomane koina nige kami yakewa yabo koina kaiwemiu. Walo yawasosi sowasowana Yaubada tameliyan, iya iyoganmiu kabo Natuna Yeisu Keliso ala Guyau mekamikavao wakawa-elieliyam.
Yakasa siyawatagiliko Kolinita ekalesiya kalona mena
10 Yagu tali toekalesiyayao, ala Guyau Yeisu Keliso esana mena yakawanoi kolimiu kamikavao mekamikavao nuwamiu kaigeda, na tabu kwayayakasamiu, yo yaluyaluwamiu yo ami nuwatu sitoyatoyawamo na mesabana kwayaboda kaigeda. 11 Tomo tupwaliyao siya bwaimwana Kiloe ana nume kana tomiyayao silaoma yagu wasa siyeyama yakato wagamwapakiki. 12 Tupwamiyao kwaba, ‘Kai Paulo ana boda,’ tupwamiyao kwaba, ‘Kai Apolosa ana boda,’ tupwamiyao kwaba, ‘Kai PitaPita esana labuina Sipasa ana boda,’ yo tabe tupwamiyao kwaba, ‘Kai Keliso ana boda.’ 13 Gubesi, waginauli besiele yakato Yeisu kwayakasa? O nuwana yau Paulo yaboita kelose mena kaiwemiu? Yo yau Paulo esagu mena kwababitaiso? Nigele. 14 Yawasosi yakawatoki Yaubada koina kaiwena amokisamo nige tomo baibaiwamiu yayababitaisomiu bwaimwanamo Kilisipasi yo Gaiyasi, 15 koinaele ami bodane luwana mena kisi yabo iba, ‘Yau Paulo esana mena yababitaiso, mwa koina yau Paulo ana boda.’ 16 Oo kabo nuwagu mena isae, tabe Setepano me ana susuyao yayababitaisoli. Na tupwaliyao nuwagu imwatainagiliko nige sowasowagu yanuwatu-kalatagili. 17 Yeisu iyawasayau nige yakato tomo yayababitaisoli, na wasana namwanamwanamo yaguguyeyan. Nige nuwanuwagu yagu sonoga mena yaguguye na nuwanuwagu tomo Yeisu kana kelose wasana yo ana kaiwe kamnana silotonan. Tabu kelose wasana ana kaiwe kolili iya iyamala ginauli bwagabwaga.
Keliso ana sonoga yo ana kaiwe ilaomaya Yaubada koina
18 Siya toyauyaule silalau boita kana kamwasa koina Yeisu ana boita kelose mena sikawa-mwakomwakota-yani kaiwena ali nuwatu wasanane bwaine yauyaule edeededena. Na kita talalau lebo kaiwena wasanane takawa-yawasosiyan yo tameliyan kaiwena Yaubada ana kaiwe kana lotonan talotonanako. 19 Besiele Buki Tabu beyabeyana ana walo-masala, ‘Siya tokataiyao ali sonoga kani yakelegwaligwali yo tosonogao ali nuwatu yakausili.’
20 Kabo gubesi siya tosonoga? Na gubesi siya bukiyao kana tokatai? Yo gubesi siya yanuwa yaulina kana towalo-sonogao? Tomo ali sonoga Yaubada ibui-keileliko siyamala ginauli bwagabwaga. 21 Na nige sowasowana kita tomo taboma ala sonoga mena Yaubada takatai kaiwena Yaubada me ana sonoga inuwatui besiele. Na Yaubada ana nuwatu siya wasana namwanamwana simeliyan kani lebo silobai, wasanane tomo yanuwa yaulina sikawa-mwakomwakota-yani. 22 Siya tomo Yudiya nuwanuwali kilakilala bulibuli mena sigitai yo tomo Giliki siya nuwanuwali sonoga siloyai yo sibenalan na sisonoga. 23 Na kai Keliso ana boita kelose mena wasana kayawasayan. Wasanane Yudiya ali kaba gamwapakiki yo siya nige Yudiya tem wasane sibenalan sikawa-yauyaule-yan. 24 Na kita kolila tomeli Yaubada iyoganlako, nuwana Yudiya o nuwana nige Yudiya, Yaubada ana sonoga yo ana kaiwe siyaele Keliso wasana koina. 25 Tomo tupwaliyao ali nuwatu yakato Yeisu ana boita kelose mena nige kana katai yabo, na iyamo Yaubada ana yauyaule isonogasosi kabo muli mena tomo ali sonoga. Besiele tabe tupwaliyao ali nuwatu yakato Yaubada ibelu kaiwena mwa Yeisu iboita, na iyamo Yaubada ana belu ikaiwesosi kabo muli mena tomo ali kaiwe.
26 Yagu tali toekalesiyayao, kwanuwatu-kalatan tauna kona sauganane Yaubada iyoganmiu kwaemala kana tomeliwo. Nige tokatai kwababaibaiwa tomo manli mena, yo nige esamiyao silalalaki yo tabe nige towasawasa kwababaibaiwa. 27 Bwagana tosonogao sikawa-yauyaule-yagila na iyamo Yaubada igitesipwaila na mesabana ala meli koina tosonogao me ali mwalimwaline. Bwagana tomo lalakili sikawa-ginauli-bwagabwaga-yagila na iyamo Yaubada igitesipwaila na mesabana ala paisowa koina tomo lalakili me ali mwalimwaline. 28 Yo besiele tomo yanuwa yaulina Yaubada ana gitesipwa sikawa-ginauli-bwagabwaga-yagili na iyamo Yaubada igitesipwaili na mesabana siya tomo yanuwa yaulina yo ali gogo meuloina siyamala ginauli bwagabwaga. 29 Na nige sowana yabo Yaubada manna mena igagasa. 30 Yaubada ibomamo iginauliyako kaiwemiu na kwamiyamiya Yeisu Keliso koina. Yeisu iya ala meli yaina mwa sowasowana Yaubada ikawa-sonosonoga-yagila yo ikawa-namwanamwa-yagila yo iyoganla ana tomoyao yakayakasisila kabo ilivasila ala naenaena koina. 31 Yo iyaele Buki Tabu iwalo-masalanako iba, ‘Tem yaiya nuwanuwana igagasa, Yaubada ana paisowa koina igagasa.’

*^ Polovinsi Akaya esana labuina Gilisi

1:12: Pita esana labuina Sipasa