4
Wagitekalatagimiu palopita mwakomwakotali kolili
Kateguwao yagu eliyamwao, palopitao mwakomwakotali sibaibaiwa siyaele siyawatagiliko silau yanuwa yaulina dedeina meuloina kolili sitakitakikili. Mwa tomoliyaone siya yaluyaluwa yabo iula-edeededeli tabu meuloili kwamemeliyagili, na iyamo yaluyaluwaone naga wagitesipwaili yo bwaine koina sowasowana wakatai nuwana silaomaya Yaubada koina o nuwana nigele. Yaubada Yaluyaluwana kana katai bwaite besiele. Tem yaluyaluwa tomo yabo iula-edeedede na iwalo iba, “Yeisu Keliso ilaoma iyamala tomo” bwaite wakatai Yaluyaluwane bwaimwana ilaomaya Yaubada koina. Na tem yaluyaluwa yabo tomo iula-edeedede yo nige ikakawa-yawasosi yakato Yeisu ilaoma iyamala tomo, ee kabo wakatai yaluyaluwa bwaimwana nige ilalaoma Yaubada koina, na ilaomaya Keliso kana tokalomagigili koina. Kwabenalanako yakato ilalaoma na bwaite sauga ilaomako yanuwa yaulina mena iyaele ipaipaisowa.
Kabo natuguwao, komiu Yaubada ana tomoyao yo palopitao mwakomwakotali iyaele wakaiwe-gabaegiliko. Kaiwena Yaluyaluwane kolimiu imiyamiyane ikaiwesosi kabo yaluyaluwane imiyamiyane yanuwa yaulina tomonliyao kolili. Mwa siya palopita mwakomwakotaliyao siya bwaimwana yanuwa yaulina tomonliyao ali boda kalona mena kabo siya sauga meuloina yanuwa yaulina kana nuwatu koina siedeedede kainali yanuwa yaulina tomonliyao sibenalan. Na kita Yaubada ana tomoyao iya ana nuwatu koina mwa taedeededene yo siya Yaubada sikatai kainala sibenalan. Na siya nige Yaubada ana tomoyao, kainala kani nige sibebenalan. Bwaite kamwasane koina sowasowana takatai yaluyaluwa dudulaina yo yaluyaluwa mwakomwakotana.
Yaubada iya tomulolo mwa kita tomulolo
Kateguwao yagu eliyamwao, taemulomulolo-wagila, kaiwena mulolo mumugana ilaomaya Yaubada koina. Temga yaiya imulomulolo bwaimwana iya Yaubada natuna yo Yaubada kana katai koina imiyamiya. Temga tomo yaiya nige imulomulolo kaiwena iya Yaubada nige ikakatai. Kaiwena Yaubada iya tomulolo. Kabo Yaubada ana mulolo kolila iyaele iyakenayagilako bwaite besiele. Natuna kaigedamo italamwan ilobima yanuwa yaulina mena na iya koina kita yawasi yawasosi talobai. 10 Nige yakato mulolo yawasosi mumugana tagitaiya kita ala mulolo Yaubada koina. Na iyamo tagitaiya iya imulolo bagunayagila Natuna iyawasayama ala pwanoli kaiwena ipwaoli na ala pwanoli maisana naenaena ikelegabaen. 11 Kateguwao yagu eliyamwao, Yaubada imulolososi kolila mwa sowasowana kita taemulomulolo-wagila. 12 Nige sauga yabo koina tomo yabo Yaubada igigitai. Na iyamo tem taemulomulolo-wagila Yaubada imiyamiya kolila yo ala mulolo Yaubada koina iyamala yawasosi.
13 Takatai kita tamiyamiya Yaubada koina yo iya imiyamiya kolila kaiwena Yaluyaluwana iyeyama kolila talotonan. 14-15 Tabe besiele, tem tomo yabo iwalo iba, “Yeisu iya Yaubada Natuna”, kabo Yaubada imiyamiya koina yo iya tomone imiyamiya Yaubada koina. Yo kai kagitai yo wasana kaluwewasayan bwaimwana Yaubada Tamala Natuna iyawasayama yanuwa yaulina kana tolebolebo. 16 Yo tabe yaboyoi, yaiya tem imulomulolo iya imiyamiya Yaubada koina yo Yaubada imiyamiya koina, kaiwena takatai Yaubada iya tomulolo yawasosi. Takatai yo tameliko yakato Yaubada imuloloila. 17 Kabo ala mulolo Yaubada koina ilalalaki yo itoyatoyawa na sauga yatala koina kani kita me ala katepatu yo nige mwalimwaline. Koinaele sowasowana takatepatu kaiwena saugana ala miyamiya yanuwa yaulina mena mumugala besiele Keliso mumugana. 18 Tem Yaubada tamulolo koina yo iya imulolo kolila, nige sowana tamatausan. Tem kita ala mulolo ilalaki yo itoyatoyawa, kani mulolo mumugana matausi kamnana ikele-gabaen. Kaiwena matausi yaina ilaomaya tem Yaubada ana yatala tanuwatui. Tem tomo yaiya iya imatausi kabo takatai ana mulolo Yaubada koina nige ilalalaki yo nige itotoyatoyawa.
19 Tamulolo Yaubada yo tomo kolili, kaiwena Yaubada iya imulolo-baguna-yagila. 20 Tem tomo yabo iwaloba, “Yaubada koina yamulolo”, na kanakava ikalomagigilan iya tomwakota. Kaiwena tem kanakava igitaiyako na nige imumulolo koina kabo takatai Yaubada nige imumulolo koina, kaiwena tomone nige sowasowana Yaubada igitai. 21 Mwa bwaite kala loina iyeyama kolila iwaloba, tem yaiya imulolo Yaubada koina sowasowana imulolo kanakava koina.