Timoti ana leta bagubagunana
Paulo ana lelelele
Walo bagubagunana
Timoti ana yanuwa Lisitila. Paulo ana takikili labuina koina ilau iyawatagili yanuwa Lisitila koina kabo Timoti iyogan mekanakava sitakikili (Apositolo ali paisowa 16:1-3). Kabo Timoti Paulo isagui ana takikili labuina yo yaiyonana kolili. Saugana Paulo ilau Loma yo isanasanai ana yatala kaiwena (Apositolo ali paisowa 28), Timoti ilau tabe Loma yo Paulo isagui. Bukine Apositolo ali paisowa nige iwawalo-masalan tawae tabe muli mena kani iyawatagili, na takatai Paulo ana yatalane inamwanamwa kabo toloinao silivasi. Na Paulo ana takikili esopalina ipaisowai yo itakikili wasana namwanamwana iyakayakatai-yani. Ana takikili yaiyonana koina ilau Kiliti yo Epeso kolili, yo tabe ilau yanuwa Pilipai Masidoniya polovinsi koina. Muli mena Paulo Epeso ilogabaen, baguna Timoti ipei tomeliwo bodane Epeso igite-kalatagili. Kabo saugana Paulo iyaele Pilipai leta bwaite ilele yo iyawasa ilau Epeso Timoti koina.
Leta bwaite koina Paulo iwaloba, “Timoti, toyakayakatai mwakomwakotali kuwalo-kausili.” Toyakayakataine siya bwaimwana nuwatu tupwali sikalailimaya Yudiya ali tapwalolo koina, yo nuwatu tupwali sikalailimaya Giliki ali yakayakatai koina. Siya toyakayakatai mwakomwakotaline siwalo tomeliwo kolili siwaloba, “Tabu tomo sikakasole yo tabu kan tupwaliyao sikakanli”, kaiwena ali yakayakatai yakato ginauli meuloina siya sowasowana tagitaili yo takabi-kalatagili bwaimwa siya ginauli naenaeli. Siwaloyoi yakato katai wadawadamna yabo imiyamiya kolili mwa yakato kataine koina tomo lebo silobai.
Yo tabe, leta bwaite koina Paulo Timoti ana wasa iwolena ekalesiya kana gitekalatan kaiwena, besiele tapwalolo kawanoi kaiwena yo ekalesiya kana tobagunao ali gitesipwa kaiwena. Yaboyoi leta bwaite koina, Paulo Timoti ikabiyakaiwe paisowa bwaite Yaubada iwolena koina ipaisowa-yadudulai na mumugana inamwanamwa boda uloi uloi kolili tomeliwone ali boda kalona mena.
1
1-2 Kagutoki Timoti, am leta bwaite ilalaowa, yau Paulo koliyau, Yeisu Keliso ana tosagenawasa (apositolo) Yaubada ana loina koina. Walo yawasosi, kala Tolebolebo Yaubada yo tabe Yeisu Keliso ala kaba meli kaiwena Keliso koina tamelimeli leboila kaiwena yakato naga muli mena ginauli meuloina namwanamwana kani talobai. Kowa tauna kona Keliso kumeliyan mwa yakawa-natu-yawasosi-yagiwo. Nuwanuwagu lalakina tem Tamala Yaubada yo ala Guyau Yeisu Keliso ali mulolo yo ali katekamkamna yo ali nuwa-daumwali kulobaili na kumiya-namwanamwa.
Walo yadidiga toyakayakatai mwakomwakotali kaiweli
Tauna kona tamiyamiya Epeso kabo kikiunamo yalogabaegiwo yalau Masidoniya na yawalo koliwo yaba, “Tabu Epeso kulologabaen na bwaite koina kumiyamiya na mesabana tomo tupwaliyao kuwalo-kausili tabu tomeliwo siyayakataili, yo tabu ali sauga siyayavenuwan pilepilele kolili yo kali mumuga edeededeliyao sibaibaiwa kolili, kaiwena nuwatu bwagabwagane siya gamwapakiki ali kaba tubu yo Yaubada ana paisowa yo Yaubada kana meli kaba sibayanaeli.” Ilonamwayagila tem sauga meuloina ala kaba nuwanuwatu lalakina bwaite besiele. Nuwanuwala tem katela kapwakapwali mena yo nuwatu daudaumwalili mena yo meli yawasosi Yeisu Keliso koina na mulolo yawasosi iyawatagilima na tem tomo meuloili kolili tamulolo. Na tomo tupwaliyao meli bwaite sisikotanan na walo bwagabwaga koina silosuwala. Nuwanuwali siyamala Yaubada ana loina kana toyakayakatai na iyamo nige sikakatai namwanamwai tawae siwalowalowen. Mwa me ali gagasa siwaloba, “Kai ama walo idudulaisosi.” Na ali katai loinane kaiwena ikikiu.
Na walo yawasosi loinaline kaba sagu namwanamwali tem tamuliya namwanamwaili, kaiwena loinaline Yaubada nige ipepeili todudulai kaiweli na siya toloinalikwa yo togamwapanapanawa kaiweli, siya Yaubada nige siyayakasisiyan, tonaenaeli, tokawasewa yo siya kateli dumdumli yo siya sinaliyao tamaliyao yo tomo tupwaliyao kali tounuyamateo, 10 tabe toganawali, yo siya tau yo tau siganaganawali, yo siya tomo sikewalili, yo tomwakomwakota, yo tokawalulu mwakomwakota, yo yakayakatai dudulaina kana toloinalikwao meuloili. 11 Na yakayakatai dudulailine siyaele yagu guguye kolili, bwaimwa wasa namwanamwana ala towasawasa Yaubada yakayakasisina iyeyama koliyau.
Kawatoki Yaubada ana mulolo kaiwena
12 Na ala Guyau Yeisu Keliso igitesipwaiyau yo ikabiyakaiweyau yagu paisowane kaiwena, mwa yakawatoki kaiwena imeliyagau yo ana paisowane iyeyama na yapaisowai. 13 Baguna nige besiele kaiwena tauna kona Yeisu Keliso yakawa-naenae-yani yo ana bodao yayakamkamnali na iyamo Yaubada ikatekamkamna-yagau kaiwena walo yawasosi yau besiele tomangibugibu, nige yakakatai, kabo nige yamemeli koina. 14 Bwagana nige yagu namwanamwa ipapagan na ala Guyau imulolo lalakina koliyau mwa koina meli yo mulolo kalakalapowonli Yeisu Keliso isuwai koliyau.
15 Yeisu Keliso ilobimako yanuwa yaulina mena tonaenaeli sabi leboili. Walo bwaite walo yawasosi yo sowasowana takawa-yawasosiyan yo tameliyan. Yo tonaenaeli meuloili kolili yau tonaenaena yawasosi. 16 Yaubada ana katekamkamna koliyau yaina bwaite, yakato Yeisu Keliso yau tonaenaena yawasosi kaiwegu ikalakisiye, na koina tonaenaena meuloili Yaubada ana kalakisiye koliyau sigitai. Tem kaba gitene sigitai bwaine kalakisiye yawasosi, ee kabo sikatai yakato siya tabe besiele tem sinuwabui yo Keliso simeliyan yawasili miyamiya yaina kani silobai. 17 Koina ala kin Yaubada tayakasisiyan yo tatobalan kaiwena iyamo Yaubada yawasosi, nige sowasowana kana koleya tagitai, kani nige iboboita yo ana loina kolila nige ana kaba mwawasimo. Besiele.
18 Natugu Timoti, besiele beyabeyana Yaubada ana towalo-masalao am paisowa Yaubada kaiwena siwalo-masala-bagunayan yo sikabiyakaiweo, yau tabe nuwanuwagu yakabi-yakaiweo. Kabo yawalo kaiwe koliwo, kumwasali Yaubada ana paisowa kaiwena, besiele kaleya kana sauga koina tokaleya namwanamwali me ali kaiwe sikaleya. 19 Yo sauga meuloina me am kalakisiye am meli koina yo me am nuwa-daumwali. Kaiwena kalakavao tupwaliyao nuwatu namwanamwana sisikotanan yo ali meli sibelu yo sibeku. 20 Tobekune yabo esana Aimenio yo yabo esana Alekisana, yoli labuine siya Seitani koina yatalamwagili na manli iyabwakina na nuwali imayale yakato tabu ala Guyau esana sikakawa-naenae-yani.