Epeso ali leta
Paulo ana lelelele
Walo bagubagunana
Yanuwa Epeso iya taon lalakina Eisiya polovinsi koina, yo ali bisinisi sibaibaiwa. Paulo ana takikili yaiyonana koina, bolime yaiyona imiyamiya Epeso koina yo iyakayakatai kolili (Wagitai Apositolo ali paisowa peina 19). Muli mena Paulo sipei deli mena Loma koina. Sauganane koina leta bwaite ilele, kabo Tikiko ilokalai ilau iwolena toekalesiya Epeso kolili (6:21-22).
Epeso koina tomo sibaibaiwa siya nige Yudiya tomonliyao, na tupwana siya Yudiya tomonliyao. Leta bwaite koina Paulo iyakenayagili boda labui bwaimwa Keliso itubweiliko siyamala boda kaigeda ekalesiya koina (2:15-16 yo 3:6). Paulo iedeedede lalakina tawae Yaubada ana nuwatu ekalesiya kaiwena (3:10) na tawae Yaubada ana mulolo kolila. Kaba gite yaiyona iwalowegili ekalesiya kaiweli. Ekalesiya besiele yona kaigeda na Keliso besiele kulukulu (1:23, 4:15-16). Ekalesiya besiele nume na Keliso besiele numene kana wauwau (2:20-22). Ekalesiya besiele sine tokasole na Keliso besiele wainena tau (5:25-27). Besiele tabe Paulo Epeso ikabiyakaiweli yawasili ana laulau kaiwena Keliso itubweiliko siyamala yona kaigeda mwa kaiwena siya mayale natunao.
1
Yau Paulo, Yeisu Keliso ana tosagenawasa (apositolo) yabo Yaubada ana nuwatu mena. Leta bwaite yalele yo yayawasa komiu Yaubada ana tomoyao, Yeisu Keliso kana tomeli yawasosi, kwamiyamiya Epeso koina kolimiu. Yakawanoi Yaubada Tamala yo Guyau Yeisu Keliso ali katekamkamna yo ali nuwa-daumwali mena katemiu siloyakalapowon.
Keliso koina Yaubada mulolo meuloili iyelima kolila
Yaubada tatobalan, iya ala Guyau Yeisu Keliso tamana. Ilonamwayagila tem tatobalan kaiwena Keliso koina yauyauya meuloili bulibuli yanuwaliyao kolili silaoma iyelima kolila yaluyaluwala kali sagu kaiwena. Sauga bagubagunana koina igitesipwailako kaiwena tapatu Keliso koina muli mena yanuwa yaulina iyamayale. Igitesipwaila besiele na tem kita taemala ana tomo yakayakasisili manna mena yo nige kawa-naenae yabo imiyamiya kolila. Yo tabe sauga bagubagunanane koina Yaubada imuloloila mwa iloina na tem ikawa-natu-wagila Yeisu Keliso ana paisowa kaiwena. Ana yaliyaya mena yo ana nuwatu mena ikawa-natu-wagila besiele. Kabo tatobalan ana katekamkamna lalakisosina, bwaine ana olena bwagabwaga iyeyamako natuna mulomulolona iya koina tapatuko.
Mwa Yeisu Keliso ana boita koina livasi talobai bwaite Yaubada ala pwanoli inuwatu-pwaikiliko. Walo yawasosi, Yaubada ana katekamkamna ilalakisosi. Katekamkamnane ikalapowon masumasuwe kolila tabe sonoga yo katai namwanamwana ana nuwatu kaiwena iyeyama. 9-10 Ana nuwatu wadawadamnane iyamayaleyako kolila Keliso koina kaiwena iya ana nuwatu besiele. Kana sauga yawasosi koina ana nuwatune kani iginauli bwaite ginauli meuloili bulibuli yo yanuwa yaulina mena kani ikele-gogonagilima na Yeisu Keliso iya kulukululi na siya simiyamiya ana loina yaulina mena.
11 Mwa koinaele Yaubada igitesipwaila taemala ana tomoyao kaiwena sauga bagubagunana koina ana loina besiele. Walo yawasosi Yaubada ginauli meuloina iginauli besiele ana nuwatu. 12 Mwa koina kita tomeli baguna Yeisu koina Yaubada ikalaila ana tomoyao na mesabana Yaubada esana takeleisinan yo tatobalan. 13 Na komiu tabe walo yawasosine kwabenalanako bwaite Yeisu wasana namwanamwana leboimiu kaiwena mwa kwameli koina na kwaemala ana boda. Kabo Yaubada ana kilakilala ipeiyako kolimiu yakato komiu iya ana gogo, kana katai bwaite besiele, Yaluyaluwa Tabuna iyeyawako kolimiu besiele ana waloyameli. 14 Na kita Yaluyaluwa Tabuna takalaiyako kabo takatai namwanamwai yakato meuloina bwaite iwaloyameli kolila bwaliga kani takalai. Mwa koinaele tasanasana kanasiga Yaubada ilivasi-yawasosila na ikalaila mekalakava tamiyamiya. Kabo ilonamwayagila tem esana wasawasana takeleisinan yo tatobalan.
Paulo ikawanoi Yaubada koina Epeso toekalesiyao kaiweli
15-16 Bwaite kaiwena nige sowana yalopei kawatoki Yaubada koina yo sauga meuloina yakawakawanoi kaiwemiu. Saugana ami meli Yeisu Keliso koina yo tabe ami mulolo Yaubada ana tomoyao kaiweli wasali yabenalagili yagu kawa-tokine iyatubu. 17 Yakawanoi ala Guyau Yeisu Keliso ana Yaubada koina, iya Tamala wasawasana, na tem Yaluyaluwa Tabuna iyeyawa kolimiu na mesabana Yaluyaluwane ikabi-yasonogamiu yo Yaubada kana katai iyakenayagimiu yo kana katai kolimiu ilalaki. 18 Tabe yakawanoi tem Yaubada ami nuwatu ikabiyamayale na wakatai tawae iyaele manimiu mena sauga ilalaoma koina bwaimwa iya iyoganmiu koina. Tabe nuwanuwagu wakatai ana wasawasa kana lalaki naga iyelima ana tomoyao kolila. 19 Tabe nuwanuwagu wakatai ana kaiwe ilalakisosi iyaele ipaipaisowa kita tomeliwo katela mena. Na bwaimwa kaiwene koina, 20 Yaubada Keliso ikeleyatoloyoi boita mena yo ipei ulaulana mena bulibuli yanuwaliyao kolili.*Paulo leta bwaite kalona mena iwalo bulibuli yanuwaliyao kaiwena Epeso tomoliyao tauna kona siya tobalau yo sitapwalolo yaluyaluwa uloi uloi bulibuli yanuwaliyao kolili. 21 Mwa koina Keliso ana kaiwe ilalakisosi kabo tobagunao, Seitani ana bodao ali kaiwe uloi uloi, aneloseyao meuloili, kinyao yo esa kaigeda kaigeda simiyamiya bwaite sauga yo sauga ilalaoma koina. 22 Yaubada ipei Keliso ginauli meuloili kali toloina, siya simiyamiya kaena yaulina mena, yo iya ipei boda ekalesiya kulukululi. 23 Na boda ekalesiya bwaite Keliso yona, mwa koina bodane iyakalapowonli ana namwanamwa meuloina koina.

*1:20: Paulo leta bwaite kalona mena iwalo bulibuli yanuwaliyao kaiwena Epeso tomoliyao tauna kona siya tobalau yo sitapwalolo yaluyaluwa uloi uloi bulibuli yanuwaliyao kolili.