21
Yeisu ana lusae Yelusalema
(Malika 11:1-11 yo Luka 19:28-40 yo Yoni 12:12-19)
Yeisu me ana tobenaliyao silaomako Yelusalema silokelakubwai yanuwa esana Bedipegi koya Olibe koina kabo tobenali labui iyawasa-bagunayagili, Iba, “Kwalau yanuwane koina na manimiu mena donki yabo me natuna kani kwalobaili bwaine sipan-kalatagili. Kwalivasili na kwalawagilima koliyau. Tem tomo yabo ineli kaiweli kolimiu kwaba, ‘Guyau nuwanuwana.’ Saugana ami walo ibenalan kani italam wakalailima.” Ginauli bwaite iyawatagili na tawae palopita ana walo Buki Tabu mena iyamala yawasosi. Kaiwena sauga beyabeyana koina ipalopisai iba, “Saiyoni*Saiyoni bwaimwa Yelusalema tomoliyao ali wasa kwaolegili, ‘Wagitai ami kin ilalaoma kolimiu mumugana bigana yo imwalisae imiyasio donki koina bwaimwana donki natuna.’ ” Tobenaliyaone siginauli besiele Yeisu ana walo kolili. Donki me natuna sikalailima, ali kaleko siyeseli pwatali mena yo Yeisu imwalisae yabo koina. Boda lalakina kali kwama siyeseli kamwasa mena na tupwaliyao mayau lagalagali sikoili siyasululi kamwasa kana pasa. Boda sibaguna Yeisu manna mena yo tabe boda simuliya meuloili siyogayoga siba, “Osana. Deibida tubuna tatobalan. Yaubada iwalo-muloloi iya ilaoma Guyau esana mena. Osana. Yaubada tatobalan.”
10 Saugana Yeisu ilusae Yelusalema, yanuwa tomoliyao meuloili kateli sipitali yo talawauwau lalakina iyawatagili na sinelineli, “Yaiya bwaine?” 11 Boda kainali siyamaisa siba, “Bwaine palopita Yeisu ilaomaya Nasaleta Galili ana dedei mena.”
Yeisu ilusae Nume Tabu koina
(Malika 11:15-19 yo Luka 19:45-48 yo Yoni 2:13-22)
12 Yeisu ilusae Nume Tabu koina, siya togimwala yo toyamayamaisa itao-yawatagilagili. Mane kana tosensi ali teibeli yo tabe siya bunetutu sigimwagimwala-yagili ali kaba miyasio ibuikeileli. 13 Iwalolau kolili iba, “Buki Tabu mena Yaubada ana walo silele iba, ‘Yagu nume esana kani sipei kaba kawanoi.’ Na komiu waginauli besiele tokewali ali gula kaba lowadam.”
14 Kabo tomangibugibu yo siya kaeli belubeluli silaoma Yeisu koina Nume Tabu kalona mena yo iwoisili. 15 Kabo gagagiliwo siyaele Nume Tabu mena Yeisu sitobatobalan siwaliwali bwaite besiele siba, “Osana. Deibida tubuna iya Mesaiya tatobalan.”
Ginauli namwanamwasosili Yeisu ipaisowaili tomangibugibu yo tobelu kaiweli topwaoli lalakili yo loina kana toyakayakatai sigitaili yo tabe gagagiliwone ali wali sibenalan kabo simunamunai lalakina kaiwena Yeisu yakato iya tomwakomwakota, iya nige Mesaiya. 16 Mwa siwalolau Yeisu koina, “Tabu kubebenali gagagiliwo ali walone koina?” Yeisu iwaloba, “Nuwana komiu Buki Tabu ana walo nige kwayayasili iba, ‘Am paisowa kaiwena gagagiliwo kuula-yaliyaliyaya-yagili kabo sitobali-seyagiwo.’ ”
17 Yo Yeisu Nume Tabu mena ikaisuluma yo Yelusalema ilogabaen yo ipileyoi yanuwa Bedani koina ikeno.
Yeisu mayau yabo iyokoiyan kabo iweweka
(Malika 11:12-14,20-24)
18 Yanuwa ilayan malala kikiuna Yeisu yanuwa Bedani ilogabaen ivivila yoi ilalau Yelusalema kaiwena yo iguliyam. 19 Mayau yabo esana fig, yo kana koleya besiele venavena, igitai itotolo kamwasa dedeina mena yo ilau koina nuwanuwana kanna ikibwa yo ikan. Na nige kanna ipapagan, ligu bwagabwaganamo. Yo iwalolau mayaune koina iba, “Kani nige sauga yabo kuuweyoi.” Kabo sauganane koina mayaune iweweka. 20 Tobenaliyao sigitai kateli sipitali sisiliyata siba, “Gubesi mwa mayaune iweweka mwayamwayau?” 21 Yeisu kainali iyamaisa iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, tem kwameli yawasosi koliyau yo tabu kwanunuwa-labulabui sowasowamiu waginauli besiele yaginauli mayaune koina. Na nige ginauli kikiunamo iboma kaiwena na tabe sowasowamiu ginauli kaba nuwapwanopwano lalakina waginauli. Kaba gite bwaite, tem me ami meli yo kwawalo koya yabo koina, ‘Kulau kuboma ugabaegiwo kalita mena’ ee kabo kani iginauli besiele. 22 Tem kwameli, tawae wakawanoiyan kawakawanoi mena, kani kwalobai.”
Yudiya tobagunao Yeisu sineliyan ana kaiwe kaiwena kabo Yeisu isonoga-gabaegili
(Malika 11:27-33 yo Luka 20:1-8)
23 Yeisu ilusae kaba yakayakatai ana dedei Nume Tabu kalona mena yo tomo iyakayakataili kabo topwaoli lalakili yo toloinao silaoma koina sineliyan siba, “Yaiya ana loina koina na ginauliline bwaite kupaisowaili? Yaiya am kaiwe iyeyawa?” 24 Yeisu kainali iyamaisa iba, “Baguna bwaite yagu neli kaigeda kani yaeyawa kolimiu. Tem kwayamaisa koliyau kani yawalowen kolimiu yaiya ana loina koina ginauliline bwaite yapaisowaili. 25 Yagu neli bwaite besiele. Yoni Toyababitaiso tomo iyababitaisoli. Gubesi, ipaisowai besiele Yaubada ana loina koina o nuwana tomo ali loina kolili?” Toloinaone Yeisu ana neli sibenalan kabo siyatubu sigamwagamwa-pakiki sibomamo kolili siba, “Tem tawaloba, ‘Yaubada ana loina koina’ Yeisu kani ineli-yagila, ‘Na tawae kaiwena nige Yoni kwamemeliyan?’ Tem ineliyagila bwaine besiele kani tamwalimwaline. 26 O tem tawaloba, ‘Tomo ali loina kolili’ bwaite kaba matausi kisi boda sikaleya kolila kaiwena ali nuwatu Yoni iya palopita yabo yo ipaisowai besiele Yaubada ana loina koina.” 27 Mwa koina siba, “Nige kakakatai.” Kabo Yeisu iba, “Tem nige sowana yagu neli kwayamaisa, yau besiele kani nige yawawalowen yaiya ana loina koina ginauliline bwaite yapaipaisowaili.”
Yeisu ana yakayakatai toyauyaule yawasosi yo tonuwabui kaiweli
28 Yo Yeisu iwalo yoi toloinao kolili iba, “Na gubesi ami nuwatu walo kobwaibwailine bwaite kaiwena? Tomo yabo natunao labui. Iwalolau tobagubaguna koina iba, ‘Natugu, kabona bwaite kaliyatene kulau yagu oine tanona kupaisowai.’ 29 Tamana kainana iyamaisa iba, ‘Genuwagu.’ Na muli mena kabo ana nuwatu ibui yo ilau. 30 Yo tamali ilau natuna labuina koina iwaloyoi, ‘Natugu, kabona bwaite kaliyatene kulau yagu oine tanona kupaisowai.’ Tamana kainana iyamaisa iba, ‘Tamagu inamwanamwa kabo yalau,’ na iyamo nige ilalau.” 31 Yeisu ana walo kobwaibwaili bwaite iyemwawasi kabo ineli iba, “Yoli labuine kolili yaiya tamali ana nuwatu ipaisowai?” Kabo siyamaisa siba, “Iya tobagubaguna.” Kabo Yeisu iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, tonaenaeli besiele takesi totano yo sinesineo ganaganawalili siya silusalusae Yaubada ana kaba loina koina, na komiu toloinao iyaelemo kwamiyamiya. 32 Kaiwena Yoni Toyababitaiso ilaoma kolimiu, kamwasa namwanamwana iyakenayagimiu na nige kwamemeli koina. Bwagana komiu wagitaiyako yakato takesi totano yo sinesineo ganaganawalili simeli na iyamo nige kwanunuwabui, Yoni ana guguye kwasikotanan.”
Tano kana togitekalatan naenaeli
(Malika 12:1-12 yo Luka 20:9-19)
33 Yeisu iwalo yoi toloinao kolili iba, “Bwaite walo kobwaibwaili yaboyoi yawalowen na kwabenalan. Tomo yabo ana tano isepa yo oine ikumai kabo igana-takikili yo gula yabo ikeli oine kanna masina ana kaba tamtamna yo nume saliyana malamalawena yabo ikabi tano togitekalatan ali kaba miya yo ali kaba gite-takitakikili tanone. Kabo iwolegili tomo tupwaliyao kolili yakato siya togitekalatan tanone siyapaisowa yo oine kanna sigimwala-yani kali sagu kaiwena yo tabe manena tupwana siwolena tanuwaganane koina. Kabo muli mena ilogabaegili ilau yanuwa uloina koina. 34 Saugana oine kanna imatuwa yo sigimwala-yani imwawasi kabo tano tanuwagana ana topaisowao iyawasali silau togitekalatan kolili yakato oine kanna manena tupwana sikalai. 35 Na togitekalatan tano tanuwagana ana topaisowao sikabi-kalatagili, yabo sisapi, yabo sikoyamate na yaiyonana silovekui. 36 Mwa tabe tano tanuwagana boda labuina tupwana sibaibaiwa, siya ana topaisowao, iyawasayoili silau kabo togitekalatan mumugaline kaigedana siginauli kolili tabe. 37 Mwawamwawasina, natu yawasosina iyawasa kolili, iba, ‘Natugu kani sikawa-tomowan siyakasisiyan.’ 38 Na saugana natuna sigitai togitekalatan siba, ‘Bwaite tano tanuwagana natu yawasosina. Tem tamanane iboita kani natunane bwaite tanone iya iloinayan. Koinaele talau takoyamate mesabana tanone tabomamo taloinayan iyamala ala gogo.’ 39 Yo sikabi-kalatan sigabae-yawatagilan oine kana tano gana mulina mena kabo sikoyamate.”
40 Walo kobwaibwaili imwawasi kabo Yeisu ineli iba, “Saugana tem tano tanuwagana ivivilama tawae kani iginauli togitekalatanne kolili?” 41 Siya toloinaone ana walo kobwaibwaili sibenabenalan siba, “Tomo naenaeli bwaite kani ikoyamateli na ana tano iwolena togitekalatan uloili kolili. Yo naga oine kanna imatuwa kani oine kanna manena siyakasa namwanamwai na siyamaisa-yadudulai tano tanuwagana koina.” 42 Yeisu iwalo kolili iba, “Buki Tabu iwaloba, ‘Tokabikabi veku yabo sikalai yakato nume sikabi koina na vekune sikawa-naenaeyan yo sisikotanan. Na Guyau vekune ikalai iyatolo-bagunayan yakato veku meuloili iloinayagili yo sikaiwe. Bwaite Guyau ana paisowa namwanamwasosina manla mena.’ Gubesi, nuwana nige sauga yabo walone bwaite kwayayasili? 43 Mwa koinaele, yawalo kolimiu toloinao, Yaubada ana kaba loina kani ikelegabaen kolimiu na iwolena boda uloina, siya meuweli, kolili. 44 Tem yaiya ibeku veku bwaite pwatana mena kani ikogaogaoli. Na tem veku bwaite ibeku tomo yabo pwatana mena kani ikomutumutu.” 45 Saugana topwaoli lalakili yo Palisi walo kobwaibwailine Yeisu iwalowen kolili sibenalani, sikatai iwalowalo siya kaiweli. 46 Kabo nuwanuwali Yeisu sikabi-kalatan yo sipan na iyamo boda simatausagili kaiwena tomo meuloili ali nuwatu yakato Yeisu iya palopita yabo.

*21:5: Saiyoni bwaimwa Yelusalema