12
Weso lalaki molosina mekanakava sine wasali
Kabo kilakilala yabo lalakina uloi molosina yagitai bulibuli mena. Sine yabo yagitai ana kaleko dabwelo ilikwa, na waikena imiyamiya kaena yaulina mena yo kana pwaopwaom wasawasana utu tuwelo ipwaom kulukuluna mena. Isiuma yo diyana ikoi kabo kamkamna iunui yo iyabayaba melumelu ana sauga kabina kaiwena. Kabo tabe kilakilala yaboyoi yagitai bulibuli mena. Weso lalaki molosina yo balabalagiyana, kulukuluna kana baibaiwa seben, yo sokina kana baibaiwa sanaulu kabo kulukuluna kaigeda kaigeda mekali pwaopwaom wasawasali. Uyawana mena utu sibaibaiwa isapi-yabekuli bulibuli mena yo sibeku silobi yanuwa yaulina mena sitalu. Tem bulibuli mena utu meuloili tayakasali yakasa yaiyona na utu yakasa kaigeda sibeku na utu yakasa labui situpwa. Kabo wesone ilau sinene manna mena itolo isanasana na tem sauganane melumelune ikabi isinoli. Kabo sinene ikabi natuna tau, melumelune kani yanuwa yaulina meuloina iloinayan yo tabe me ana loina kaikaiwena. Melumelune aneloseyao sikalai siseyan Yaubada koina iya imiyamiya kaba miya wasawasana koina. Yo sinene iyabubu ilau dedei leleyanna koina, dedeinane koina Yaubada kaba miya yabo ikatububun kaiwena. Yo sinene igitekalatan kaliyate kali baibaiwa wan tausan tu andeledi sikisti.
Kabo kaleya itubu bulibuli mena. Maikolu me ana aneloseyao sikaleya wesone koina mwa weso me ana aneloseyao besiele sikaleya kolili. Kabo wesone ibelu, yo Maikolu me ana aneloseyao sikaiwe yo wesone me ana bodao sitawoili bulibuli silogabaen silowasi molosi. Yo wesone lalakinane me ana aneloseyao sigabae-lobiyegili yanuwa yaulina mena. Iya weso bagubagunana, esana Diabolo o nuwana Seitani na iya yanuwa yaulina tomonliyao meuloili kali towoya. 10 Yo kaina lalakina yabo bulibuli mena yabenalan iba, “Yaubada ana tomoyao ileboiliko ana kaiwe iyakenayagila iya kin yo ana Mesaiya kana loina iwolena, kaiwena Diabolone aneloseyao bulibuli mena sigabae-lobiyenako, iya boniyai yo kaliyate ala Yaubada manna mena kalakavao iyakeyakewaili. 11 Na siya sikaiwe-gabaen kaiwena ali kaiwe ilaomaya lami kwasinena koina yo sauga meuloina wasa namwanamwana siluweluwe-wasayan me ali kaiwe. Tabe yawasili sitalamwagili kaiwena nige simamatausi boita kaiwena. 12 Bulibuli kana tomiya meuloimiu kwayaliyaya. Na komiu yanuwa yaulina mena yo kalita mena kamkamna lalakina kolimiu kaiwena Seitani ilobiwako kolimiu. Kabo me ana munamunai kaiwena ikatai ana sauga ikubwako.”
13 Saugana wesone ikatai yakato sigabae-lobiyen yanuwa yaulina mena, kabo sinewa kabikabinawa ikeletawoi nuwanuwana iunui. 14 Na iyamo Yaubada magesubu lalakina pepena labui iwolena sinene koina, mwa ieva ilau kaba miyane Yaubada ikakatububunanwa kaiwena dedei ule leleyanna koina yo kana mwayaga iyai wesone koina. Na sigite-kalatan bolime yaiyona yo tupwana. 15 Kabo wesone gamwana mena waila ipula-yawatagilan yalubwasi, na tem wailane ididi yakato sinene iyalu-gabaen. 16 Na iyamo bwatano sinene isagui, bwatano gamwana isaei, yo waila yalubwasine isinoli. 17 Kabo wesone imunamunai lalakina sinene koina, yo ilau ikaleya tubunao yo gwalugwalunao meuloili kolili, siya Yaubada ana loina sikatai yo sibenalan yo Yeisu ana yakayakatai simuliya. 18 Kabo wesone ilobi busu galagala mena itolo.