5
Adam papaghu toni
Nene pitiiŋ to Adam toman papaghu toni. Sawa to Maaron ighur tamtoghon, ighur di tinimale ye tau. Ighur tamoot ve liva. Ve ighur poia toni iza todi ve iwaat di ighaze “tamtoghon.” * Yes Israela tiwaat ‘tamtoghon’ ila taudi aliŋadi tighaze: ‘Adam.’
Adam ndaman toni irau 130, ghoro yesuru azuwa tipoop natudi eez. Ye igham tama nagho. Yesuru raratedi kat. Adam iwaat iza Set. Set izi, ve Adam ineep muul irau ndaman 800, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. Tovenen Adam ineep irau ndaman 930, ghoro imaat.
Set papaghu toni
Set ndaman toni irau 105, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Enos. Enos izi, ve Set ineep muul irau ndaman 807, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. Tovenen Set ineep irau ndaman 912, ghoro imaat.
Enos ndaman toni irau 90, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Kenan. 10 Kenan izi, ve Enos ineep muul irau ndaman 815, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 11 Tovenen Enos ineep irau ndaman 905, ghoro imaat.
12 Kenan ndaman toni irau 70, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Malalel. 13 Malalel izi, ve Kenan ineep muul irau ndaman 840, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 14 Tovenen Kenan ineep irau ndaman 910, ghoro imaat.
15 Malalel ndaman toni irau 65, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Yared. 16 Yared izi, ve Malalel ineep muul irau ndaman 830, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 17 Tovenen Malalel ineep irau ndaman 895, ghoro imaat.
18 Yared ndaman toni irau 162, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Enok. 19 Enok izi, ve Yared ineep muul irau ndaman 800, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 20 Tovenen Yared ineep irau ndaman 962, ghoro imaat.
21 Enok ndaman toni irau 65, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Metusela. 22-24 Metusela izi, ve Enok ineep muul irau ndaman 300, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. Enok nepooŋ toman laghooŋ toni, ye mata iŋgalŋgal Maaron ve itaghon ataam toni irau sawa isob. Tovenen ineep irau ndaman 365, ghoro Maaron ighami izala, ve tighita muul maau. Hib 11:5
25 Metusela ndaman toni irau 187, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba, iza Lamek. 26 Lamek izi, ve Metusela ineep muul irau ndaman 782, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 27 Tovenen Metusela ineep irau ndaman 969, ghoro imaat.
28 Lamek ndaman toni irau 182, ve yesuru azuwa tipoop natudi aidaba. 29 Lamek ighaze: “Maaron iwaghamun taan, tauto nigham uraat tiina kat pa nikaal amai aniiŋ. Eemoghon natumai tonene pale igham ulaaŋ ivot payei pa uraat pataŋani to nighamghami pa nimamai.” Tauto iwaat natu tonowen iza Noa. 30 Noa izi, ve Lamek ineep muul irau ndaman 595, ve tipoop ndinatudi nditamoot ve ndiliva pida. 31 Tovenen Lamek ineep irau ndaman 777, ghoro imaat.
32 Noa ndaman toni 500, ghoro yesuru azuwa tipoop ndinatudi nditamoot tol, izadi Sem, Ham, ve Yapet.

*5:2: Yes Israela tiwaat ‘tamtoghon’ ila taudi aliŋadi tighaze: ‘Adam.’