72
Yes Israela tighason Maaron pa ipalot kinik todi
Mbouŋ to Solomon
O Maaron, upasaluŋgan kinik tiei ve uuli pa itaghon ŋgar tiom deŋia.
Leso iyoon pa tamtoghon tiom, ve igharaat pataŋani todi le deŋia.
 
Ve iŋgabiiz poian tamtoghon tiom, ve igharaat saveeŋ todi itaghon ŋgar deŋia.
Ve iyoon pa yes mbolaaŋa ve yes to ledi izadi maau ne, ve iuul di pa pataŋani todi.
 
Nighaze nepooŋ poia ivot irau lolooz tisob to ndug tonene. Ve ndug mbuŋa mbuŋa tighita anoŋa to ŋgar deŋia.
 
Ugham kinik tiei iyoon pa yes to ledi izadi maau ne, ve iparab ariaŋa padi.
Ve yes to mbolaaŋ igham di ne, ye irau iuul di.
Eemoghon yes to titatan tamtoghon ve tighurghur pataŋani padi, ye irau itatan di le tapiridi isob kat, ghoro poia.
Maaron, tamtoghon tiom pale timatughez payom ve titaghon ŋgar tiom itaghoni taghoni gha ila, tinimale ndag ve kaiyo to tineep irau sawa isob.
 
Nighaze kinik tiei iuul tamtoghon tineep pooi, inimale uman to itap izi ila uum, ve ipambees taan, ve igham aniiŋ titub pooi.
 
Sawa to ye iŋgin ghei, nighaze ŋgar deŋia ve ŋgar luuma ivotvot inim tiina.
Leso tamtoghon tineep pooi ila ila le irau sawa isob, ve taghita kaiyo muul maau. Lu 2:14
 
Kinik tiei pale iŋgin ndug tiina kat. Te dige eez pale inim ŋgat pani, ve ivool ila pa te dige ite.
Ve ya Euprates pale inim ŋgat pani, ve ila ila le irau taan dige to naol ne.
 
Yes to tineep izi ndug balim, pale tinim ve tiput aghedi pani. Ve koia pale titap tizi ila mata, ve tighan ghavuur to taan. Pasa, tirau mbeb eta muul maau.
 
10 Ve yes kinik to Tarsis * Tarsis, nene ndug eez to yes Pilistia to ineep izi taan suruvu to Spen. Ineep mala kat pa Israel.
yesŋa kinik to tineep tirau mutu tisob pale tinim, ve tigham mbeb popoia pida pa kinik tiei, ve tipaiti.
Yes kinik to tiŋgin taan suruvu to Arabia ve Etiopia ne paam, pale tinim, ve tigham mbeb popoia pani. Leso tipatooŋ taudi tighaze yes pale tineep ila samba.
 
11 Nighaze kinik tisob tinim tiput aghedi pa kinik tiei, ve tineep ila samba.
Ndug ndug timbees pani, ghoro poia. Mt 2:11; Ro 14:11; Pil 2:9+
12 Pasa, sawa to yes mbolaaŋa tipoii pa ulaaŋ, ye ilooŋ taŋiiz todi.
Ve yes to tineep sami, ve ledi ulaaŋa eta maau, ye iuluul di pa pataŋani todi.
 
13 Ye lolo isamin yes mbolaaŋa ve yes to tapiridi isob,
ve ighamgham mulin di pa pataŋani todi. Leso tineep pooi.
 
14 Ighaze tamtoghon titatan di ve tiwaghamun di, ye iyondyood padi, ve ighamgham mulin di ila koiadi tonowen nimadi.
Pasa, ye lolo padi kat. Tovenen irau imbatut di, ve siŋ todi imaliŋ sorok ne maau.
15 Maaron, upalot kinik tiei. Leso ineep mala izi taan.
Yes Arabia pale tigham le yaam gol to ŋgalaaŋa kat.
Ve sawa isob, tamtoghon pale tighur kinik tiei ila suŋuuŋ todi, ve tighason Maaron pa ipaloti, ve ighur poia toni iza toni.
 
16 Maaron, ugham aniiŋ katindi tivot ila taan tiei le irau uum tiei to lolooz we.
Ve wit anoŋa katindi tivot, ve ayadi kalkalia ilala inimnim, tinimale yes Lebanon todi.
Ve tamtoghon tovene paam. Nighaze ndug tiei tisob timasa tinim naol, tinimale kikiliiŋ to isaas izala taan pogho.
 
17 Kinik tiei, iza pale inepneep tovene itaghoni taghoni gha ila!
Iza tiina pale ineep irau sawa isob, inimale ndag to moghon moghon ighazghaaz.
Pasa, ye pale inim ataam pa ndug ndug, leso poia to Maaron iza todi.
Ndug ndug pale tighita kinik tiei, ve tipaiti tighaze poia to Maaron ineep tomani. Mbnp 12:3; 2Pe 3:18
18 Tapait Yoova! Ye Maaron to iit Israela!
Ye moghon to ighamgham uraat gharatooŋadi tintina. Uraat tonenen, ite kat.
 
19 Tapait iza pa tapiri ve poia toni irau sawa isob!
Tamtoghon to tineep tirau taan, pale tighilaala tighaze ye iza tiina pa tapiri ve poia toni. Onoon le onoon kat!
20 Suŋuuŋ to Yesi natu David, tauto tinim timuul sualen.

*72:10: Tarsis, nene ndug eez to yes Pilistia to ineep izi taan suruvu to Spen. Ineep mala kat pa Israel.