76
Tamtoghon eez ipait Maaron pasa, ye ilib pa koia
Mbouŋ to Asap
Ŋgeu to imuuŋ pa mbouŋ, irau isaav pa tamtoghon tirab gita ve timbou mbouŋ tonene
Yes to tineep izi taan suruvu to Yuda, tiwatag Maaron.
Ve yes to tineep izi taan suruvu to Israel, tipaiti paam. Pasa, ye iza tiina.
 
Rumai to Maaron ineep izi Yerusalem.
Ve lolooz Zion, nene Maaron ina to nepooŋ.
 
Sawa to koia tigham malmal pani tonowe, ye iŋgor polpolin pane ndinatu to yab ighanghan ila matadi, toman buza todi, ve irab balagin sigeu todi.
Tovenen mbeb todi to malmal, ye iwaghamun di le tisob.
O Maaron, yom ŋgurubam tiina.
Yom paghunam ve izam tiina kat. Ulib pa lolooz tintina to tineep irau sawa isob.
Koiamai, ndiran ariaŋadi. Timatughez maau.
Eemoghon yom uparab toman di le ulib padi. Tauto tamtoghon tiom tila tiyou mbeb todi to malmal tisob tinim ledi.
Yom urab koiamŋa tisob timatmaat, ve patudi tiwaghengheen izala taan pogho.
Onoon, yes ndiran ariaŋadi. Tiraua kat pa malmal. Eemoghon irau tigham mbeb eta maau.
 
Maaron to Yakop, yom upamatughezan di ve uyaan di.
Tauto yes to tilaan pa hos toman karis, tisob titaptap tizi le timatmaat.
O Maaron, yom moghon to tamtoghon tisob timatughez payom.
Pasa, ighaze atem yabyab, sei irau iyoon ila matam?
 
8-9 Yes to koiadi tighamgham pataŋani padi ve titatan di,
yom uyoon padi, ve ugham mulin di tisob.
Yom uneep izi sambam, ve aliŋam izi inim, ve usavia atia to pale iŋarua koiadi.
Ve sawa to ughur atia tonenen padi, tamtoghon tisob to taan tighita, le matughezaaŋ igham di, ve neneeŋadi moghon.
10 Onoon kat. Mbalmbali to tamtoghon, nene paam irau inim ataam pa upatooŋ tapirim. Tauto tamtoghon tipait ghom.
Ve yes to mbalmbali tiom iwaghamun di maau, yes pale tiluvut ghom, leso tisuŋ payom ve tipait ghom. Igham 9:16; Ro 9:17
11 Yam to ambua saveeŋ aghaze agham mbeb pa Maaron tiam Yoova, matamim iŋgal saveeŋ tiam, ve ataghoni.
Ve yam ndug ndug to aneep agharau ne, tovene paam. Agham mbeb tiam popoia pida tinim pa Ŋgeu to tamtoghon timatughez pani.
 
12 Yes pooza to tinumeer taudi tapiridi, Maaron itatan di.
Tauto yes kinik to taan timatughez pani.