1 PETER
PETER AN FEF AINAUIN IGAYAM
1
Yau Peter on Iesu Keriso an baiyoyobotin, yau on fef agagayam—Omi God an sabu rurubinim iyabon ami mafam goa woikirir ato mabim mabim wotagege tafanam, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia on nan womama aurim. Omi on ainau God Tamat an gogoiai irubinem, ato On an Ayuai on ifourim wonat On an sabu kakafotim womatar, Iesu Keriso aurin wonifonabo mes a On nabai irarabob an taraiai on isouim. Yau Bada aurin ababayoi On an kaber gagaminai bag a an tuf on omi aurim inama.
Dura Bagai Tanmousin Tanama
Ot on God a ati Bada Iesu Keriso Taman on tanikakaiwai! Yabin God an kaber gagamin emon on, Iesu keriso rabob emon ibobaimisirai on nan On yawas boboun itet. On atonio bobo nanaba ifour on dura bagai On aurin tanmomousin, on mes ot aunat na tait God an baimomogin gagamin an sabu auris ebotan on tanboai mes. Atonio baimomogin on omi aurim on safamai nan ebotan, on efanai nan on arimon men inafim o inkomas o an obin on men inan insiwan on. Osi baimomogin on omi aurim safamai nan ebotanen; omi ami baitutum emon on God an faiwarai nan obinai inrufafarem mom inan ato yawas ibotitiwag nono on wera kanfounai inboai ingat au rereb.
Atonio bobo aurin on gagaminai bag woniyasisir, basit omi wera dibon wat on woniyababan yabin omi yawas wawanis magis ta ta emon wobikokosarim on mes. Osi yababan woboai emon on toum woidura bag omi ami baitutum on wawanin a matafin. Agim gold mat on arimon inkomas, ato on agim on wairafai nan serurutobonai nan duma engon seboseir ato obin emamatar, on nanaba min omi ami baitutum on gagamin bag men agim gold ba, on yawas wawanis a baikokosar woboai on nan omi rutobon woboai, ato ami baitutumai nan wonfaskikin. Namon omi arimon God inifaim a iniduduranim a inbogaiim on an ra Iesu Keriso an Ra ingagat nan. Omi On magin on men woit, baise omi woinuaboai. Omi On woitutumai, baise omi On magin on men woit. On mes omi ami yasisir on gagaminai bag nan woniyasisir a omi ami yasisir on baiduduran gagaminai nan woniyasisir, ato on men fofonin awati abi dura tanikakafun on, yabin omi on yawas woboai ayubim aurin, an yabin min omi Iesu Keriso woitutumai on fasinai.
10 Atonio yawas mama wantoanin aurin on aubairuruotis sinuen tiwag a sifourtobon sitsagob mes, ato osi atonio siwar God inbibitem aurin on God an dura sikurereb. 11 Osi sifourtobon sitsagob wera aifanai nan innat a On mamaba innat. Atonio on an werai on Keriso an Ayu on ibiyoboes, onai osi ainau sibikakafun weie bobo imatar, mamaba Keriso baikokosar inboboai ato nana yaterabobai infaskikin a Wabin duran gagamin gibui innanat aurin on. 12 God atonio aubairuruotis iyoboes on, osi bobo sinbobo on men osi tous asi obin aurin on, baise omi ami obin aurin, ato osi dura maiauin aurim sibikakafun min ato ari wotatam, ato osi sabu dura bobibotis on Ayu Kakafotin an faiwar safam emon isur on ibaisis Wasagobin sikurereb. Atonio osi dura maiauin aurin on anea mat segogoi bag sinsagob.
Siyorem Kakafotim Wonama Mes
13 On mes omi ami not on wonbotitiwagim bobo aurin. Omi matam woneit a omi ami baitutumai wonmomousin Iesu Keriso ingagat nan ami baimomogin initem. 14 Omi God aurin wonifonabo, ato omi men woniyamai ainau ami yawas komasisi womama on nan wonama men. Omi on wonat Keriso an baigibubunuotim womatar. 15 Baise omi ami bobo au engonai on woniyamai kakafotim wat wonama, ato God ba On iyoyorem on Kakafotim. 16 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Omi woniyamem kakafotim wonama, yabin Yau on Kakafotiu.”
17 Omi God aurin wonbabayoi on wonyoyorai Tamat, on eta kaitamomai wat sabu engon tutufin tous asi bobo mamaba sefofour on nanaba ebigurubabanis; on mes omi yawas engonai nin tafanamai womama on God wonkakafai. 18 Yabin omi wosagob tiwag, ainau ami yawas yabis wagas wat ato wawam agirim sibitem, onai nan womama ato God ami bokomas emon itobonim men iyawasim. On yawas mama wantoanin on men ato agim silver o agim gold ba arimon inkomas on; 19 omi on Keriso an tara an baiyan on gagamin bag on nan irufanim, On on Foro Sheep boboun ba matafin a an komasin ambin on sikutetai. 20 God on Keriso irubinai nono weie tafanam ifourai, ato ari omi ami obin aurin on atonio Ra au kanfoun tamama on, God on Keriso iyamai au rereb igat inibasit mes. 21 Keriso emon on omi God woitutumai, On rabob emon ibobaimisirai ato Wabin gagamin itai; ato omi ami baitutum a dura bagai wonmomousin God aifan i’yaumatan on iniyamai.
22 Omi ari dura maiauin aurin wobifonabo on omi toum woiyamem wonat matafim womatar a omi ami nuabo tutufinai tuturam baitutumotis auris wobinuabo, on mes omi tuturam mat on nunuam tutufinai nan woninuabo bonen. 23 Omi ami yawas boboun on God item, God on omi Tamam, On men inarab on, baise On wantoan inama, ato On an dura maiauin emon on yawas item, God an dura on yawasin ato On dura on nana i’nen inbobo au wantoan. 24 God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Sabu engon tutufin on wayo ba, a asi obin on beran ba. Wayo ekikimeu on beran efefeu,
25 baise Bada an dura maiauin on nana inen au wantoan.”
Atonio dura min Wasagobin on omi aurim sikurereb.