1 THESSALONIANS
PAUL AN FEF AINAUIN IGAYAM THESSALONICA YANGAN AURIS
1
Yau Paul on Silas a Timothy rus sibaisiu mat fef wagagayam—Omi ekalesia sabu nan Thessalonica mafam gagaminai womama aurim, omi on God Tamat a Bada Iesu Keriso ebinoanai:
Yau Bada aurin ababayoi On an kaber a an tuf on omi aurim inama.
Thessalonica Yangan asi Yawas a asi Baitutum
Wei ra fufur omi engon aurim wanonosim wababayoi an ra on, God wabikakaiwai. Wei ra fufur ati God Tamat aurin wababayoi on, omi wanonosim mamaba ami baitutum woyein, bobo wobobo aurin a mamaba ami nuabo emon on bobo wawanis wobobo aurin, a omi mamaba dura bagai womomousin ati Bada Keriso Iesu’ai nan wofaskikin aurin on. Wei taitai tutuai, wei wasagob God on omi inuaboim a irubinem On noan mes womatar. Yabin wei on Wasagobin omi aurim wabo wanat on, men duraiai wat, baise Ayu Kakafotin an faiwarai mat, wei wasagobin aurin wabitutum on dura maiauin, on ato waiyoboem woit. Omi wosagob, wei nan omi mat tamama an rai on, wei ai yawas mamaba wama; on omi watibaisim mes. Omi on wei a Bada mat on woiyuyurei: basit omi woikokosarim kwakwan min on, baise omi dura ato Ayu Kakafotin emon inat on yasisirai wat wobo. On mes omi on wonat baiyoboen ba womatar sabu baitutumotis engon tutufin nan Macedonia a Achaia tafanam amonai semama auris. Yabin men Bada an dura wat omi emon igat inai Macedonia a Achaia tafanam amonai igat on, baise omi God wobitutumai an dura on igat inai tafanam au engon ibonu. On mes wei auri men dura tani wanau on, yabin sabu on duram sitatam nono. Osi sabu engon tutufin on tous wat omi aurim sebikakafun, mamaba wei wanai wafafasiuem an ra ato omi wei wo’boei aurin on, a omi baiyuyur wokwakwafires on woikirir ato dura bag God Yayawasin on wobiagirai aurin on, 10 ato On Natun Iesu on womomousin safam emon innat mes—On Natun Iesu on God On rabob emon ibobaimisirai ato On Iesu on God an yatatab an baigurubaban enat inigurubabanit; on emon on iniyawasit.