1 TIMOTHY
PAUL AN FEF AINAUIN IGAYAM TIMOTHY AURIN
1
Yau Paul on God ati Baiyawasotin a Keriso Iesu On dura bagai tamomousin on dura wawaninai iyoreu anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar— Timothy, yau fef agagayam om aurim, om on dura bag yau natu au nuabo ba, yabin om ebitutum on fasinai:
Yau on God Tamat a Keriso Iesu ati Bada aurin ababayoi On an baibais, an kaber a an tuf on initem.
Baisigogo Baibebeotis auris Abitainaya
Yau agogoi om on Ephesus mafam gagaminai nan unama, yau ainau a’nan au Macedonia on nan awurem ato ari awurem men. Sabu fani nan on baisigogo baibebe ta ta on sabu sebibebeyis, on mes om on dura wawaninai osi sabu unawures on baibebe sinikirir. Osi sabu unawures men asi wera sinisawarai ato osi dudur yabis wagas wat a osi wawas agiris asi dam warar wabis weromis siyaben senan, ato on bobo nanaba sefofour amonai on arimon gamo inmatar; osi on men God an gogoi nanaba sefofour on, atonio bobo on ati baitutumai nan tanabo. Yau au dura atonio wawanin awurem onai om sabu uniyames sininuabo bonen, nuabo ato nunuas matafin emon innat, asi not on obinai wat sininonot sinsagob bobo sinafour, a dura bagai wat sinitutum. Sabu fani on atonio yawas obin on sikirir ato dura yabis wagas wat auris sibikakafunen on nan asi eta sisararen. Osi on segogoi God an baifafaro dura aurin on baibebeotis sinmatar mes, baise osi tous asi dura mamaba sinbikakafun on men sisagob on o mat osi tous on men sisagob dura mamaba sebikakafun on dura bag o ambin.
Ot tasagob Baifafaro dura on obin, ato bobo an etai wat sinafour mamaba God egogoi nanaba on arimon obin. Ot mat tasagob, dura bag baifafaro dura on sifouren, ato men sabu obis auris, baise baifafaro dura on sifouren sabu baifafaro astobenotis a bainauotis auris, sabu iyabon men God an yawas kakafaiinai semama a sebokomas auris, osi sabu men ayu an yawasai semama auris, osi sabu iyabon ayos tamas sasububunues auris, osi sabu iyabon sabu fani sebirabobis auris, 10 osi sabu iyabon kuke foro asi yawas ba sebiyayar auris, orot tous turas orot mat kuke foro asi yawas ba sebiyayar auris, osi sabu iyabon sabu seboes ato sabu touman auris agimai setotobonis agirotis mes auris, osi sabu iyabon sebisigogo a baisigogo dura on sebikakafunen auris a sabu iyabon God an dura maiauin sebiragitai yangan auris. 11 Atonio dura maiauin an baibebe on wasagobin amonai ungaturai, ato God on yau itutumeu an dura an kurereb mes, atonio Wasagobin on God an kudidirin a an baimomogin emon e’nat aurit.
Baikakaiu God An Kaber aurin
12 Yau on Keriso Iesu ati Bada aurin abikakaiwai, On an faiwar iteu bobo abobo aurin. Yau On abikakaiwai yabin On itutumeu ato irubineu On an bobo anabo mes, 13 basit ainau bag yau On aurin on baigigim dura aikakafun a baikokosar ekalesia yangan aites a On aurin dura komasis aikakafunen. Baise God on yau ikabereu yabin yau au baitutum ambin on mes yau bobo aifan afofour on men asagob on bobo komasis afofour. 14 Ato ati Bada an kaber gagamin auriu idebur isur ato baitutum a nuabo on iteu, on nuabo on ot sabu engon ebonanawaiit ato tanat Keriso Iesuai nan tabikaita on. 15 Atonio on dura bag abikakafun, om on am yawas tutufinai unboai a unitutum: Keriso Iesu inat au tafanam on sabu bokomasotis baiyawasis mes. Ato sabu sanasi yau on bokomasotiu bag, 16 baise on yabinai yau on God ikabereu, onai Keriso Iesu on nana yaterabobai imousiu ato auriu bobo ifour iyawasiu, yau on bokomasotiu bag sabu sanasi, baise yau on baiyoboen ba sabu engon tutufin auris, osi iyabon gibui On aurin sinbitutum a yawas mama wantoanin sinboboai auris on. 17 Ati Aiwab wantoan manin, On men arimon inarab a On men fofonin magin tanitai, God kaitamom wat—On tanifain taniduduranai au wantoan au wantoan! Dura bag.
18 Timothy om on yau natu au nuabo ba, Yau on dura wawanin ato aubairuruotis ainau bag on dura om aurim sibikakafun on, on dura bainon min on awurem. Osi aubairuruotis asi dura si’yau, om on dura min on unboai am iyo mes on nan unigagam tiwag am ragit asi dura unbomerubes, 19 ato om am baitutum on nana unbokikin a aifan am bainonotai enonosin obin on nanaba unafour. Sabu fani on men asi bainonot obin aurin tainas sireben ato asi baitutum on sikomasai. 20 Osi sabu sanasi on Hymenaeus a Alexander, osi on ekalesia an kuayo emon on aboes sigat au koun nan Afaguban an faiwar babanai ayeinis sinama baimaki sinboai; atonio bobo on inibebeyes men gibui God aurin baigigim dura sinikakafun men.