2 JOHN
JOHN AN FEF BAIRUIN IGAYAM
1
Yau on ekalesia asi orot kwatun on fef agagayam—Om jever a nanatum mat aurim, omi on dura bag ainuaboim kwakwan. Men yau ekesiu, baise osi sabu iyabon dura maiauin sisasagob on engon tutufin sebinuaboim, yabin dura maiauin on ot bisiti nana yen, on mes arimon nana bisiti inen au wantoan.
Yau ababayoi God Tamat a Iesu Keriso Tamat Natun an baibais, an kaber a an tuf initet; ato osi on dura bagai nuaboai tanboen ot ininoanit.
Dura Maiauin a Nuabo
Yau men sunub aiyasisir ato nanatum fani agatures osi on dura maiauin an eta on sebigububunuai ato Tamat dura wawaninai iyawuret ba. Ato on mes yau abitetemim jever au nuabo: Ot on engon taninuabo bonen: Atonio on men baifafaro dura boboun om aurim agagayam on; atonio baifafaro dura on ainau bag tabo. Atonio nuabo aurin abikakafun on, ot on God an baifafaro dura an etaiai wat tanabib aurin tanifonabo. Omi ainau ato baifafaro dura on anai bag wotatam on atonio nanaba: Omi engon on nuabo an yawasai nanaba wonama woninuabo bonen.
Sabu baisigogo’otis sigaraba on sigat sinai tafanam engon ibonu, osi sabu on men segogoi dura sinkurereb sinau Iesu Keriso on inat au tafanam Orot maiauin imatar. Osi orot jever ato nanaba on baisigogo’otis a osi on Keriso an Ragit. Omi toum wonkaifarem tiwag, ami siwar boin aurin wobobo on men wonisiwanai mes, baise omi ami baiyan on tutufin bag wonboai.
Iyai iyafan men Keriso an baibebeai nan ebigibubunuai baise on baibebe ebikirir egat kwakwan on ,on God men ibo on. Iyai iyafan On an baibebeai nan ebigibubunuai on Taman a Natun mat iboes. 10 Iyai iyafan aurim innat ato men atonio baibebe inboai ingagat aurim on men wonikakaiwai wonboai ami goai woniwan mes, mat omi men aurin wonau, “Tuf aurim inama,” 11 yabin iyai iyafan egogoi on orot aurin inbikakaiwai on ato orot an bobo komasis efofour on inibaisin an yawas on rus sinraram bonen.
Dura Kanfoun
12 Yau auriu on dura sigaraba sen anawurem, baise yau men fefai o gayam gugugurinai nan an gayam mes; baise yau anonosin tou aurim anan anfasiuem a mat tanikakafun, onai ot engon tutufin taniyasisir. 13 Robum jever ami nuabo nanatun on sebikakaiwim.