2 PETER
PETER AN FEF BAIRUIN IGAYAM
1
Yau Simon Peter on Iesu Keriso an agirotin a an baiyoyobotin. Yau fef agagayam, omi sabu iyabon Iesu Keriso Baiyawasotin wobitutumai aurim, mamaba wei wabitutum ba. On on ot ati God, On an yawas on totorin wat:
Yau ababayoi God a ati Bada Iesu an kaber a an tuf on nana aurim inbobo mom asir inarat gagamin bag inmatar, yabin omi God a ati Bada Iesu on wosagobai tiwag fasinai.
God Iyoret a Irubinet
Iesu Keriso on God, On an faiwar gagamin emon on iyamai imatar ot iyawasit On mat wantoan tanama, a God an eta on totorinai wat tanigibubunuai aurin. On Toun aurin on sagob ibo igat itet ot tansagobai On gagamin bag ato ot aurit on faiwarinai ebobo, ato On iyoret tanat On mat tanikaita mes. Iesu Keriso ainau ot aurit dura faiwarinai iyaumatanit on bobo obis a gagamis bag on arimon infouren inibaisit aurin on. Sabu nin tafanamai semama on osi bobo komasis usis asi gogoi aurin wat on sefofour ato asi yawas on enat ekokomas bag. Baise ari on Iesu Keriso faiwarinai ebobo omi inibaisim mes, On an dura faiwarinai iyau nanaba inafour, ato omi bobo komasis wofofour on wonikiriren, ato omi ami yawas komasinai womama on ari wonat obim womatar. Baise omi on wonat Iesu Keriso mat woikaita, ato omi ami yawasai on wonat On ba womatar. Iyobin bag omi Iesu Keriso aurin on ami not faiwarinai wobitutumai nono. Ari on omi eta obinai wat on nana wonabib. On mes omi wonafourtobon wonnat sabu obim wonmatar. On tefanai, omi wonafourtobon God an sagob gigiboan on wonboai. On tefanai, omi ami not on faiwarinai woninonotim toum wonitotorim tiwag. On tefanai, omi yawas wawanis wogaturen on nana God aurin wonfaskikin. On tefanai, omi wonafourtobon God an dura maiauin aurin on wonigibubunuai ato on etaiai on omi totor wat wonabib. On tefanai, omi sabu ami kuayo amosi womama on nunuam sinasam tuturam mat wonbosisir a wonibaibais bonen, omi woniyamai on totor taitaim tutuam bag ba. On tefanai, omi on nana sabu engon wonbinuabois. On yabinai yau agogoi omi on nana eta obisi wonabib. Atonio osi bobo auris aikakafun on omi nana ami faiwar tutufinai on etaiai on nanaba wonfofour on, ato osi eta obis on arimon nunumui sinou sinarat gagamis bag sinmatar, ato osi yawasai on arimon sinibaisim ati Bada Iesu Keriso wonsagobai tiwag, ato On an bobo on men asir fetag yabin ambin wonabo on, ato omi ami obin on woniyamai sinarat yabis sinou. Baise iyai iyafan men ato osi bobo asi etaiai infofour on, on orot o jever on matan idib men fofonin sawar ineit, on men enonosin ainau on bobo komasis ifofour on Iesu Keriso isou isawar.
10 On mes yau taitaiu tutuau, yau agogoi omi kakaita kakaita on wawaninai wonafourtobon toum ami eta on obis wat wonfouren, omi toum ami yawas aurin on wonidura bag, yabin Iesu Keriso on omi iyorem ato irubinem wonat on ebinoanai. Osi bobo nanaba wonafour on arimon nana Bada an dura maiauin aurin on faiwarinai wonbitutum ato men arimon eta komasinai wonan wonafeu on. 11 Mat omi on eta totorinai wonigibubunuai, on gibui arimon wonarab on yawas obinai yasisirai wonan ati Bada Iesu Keriso Baiyawasotin an Baiaiwab amonai wonar. On arimon metewan inruseren ato inikakaiwim inawurem, “Worui.” Namon omi wonar ato nan wonama au wantoan.
12 Basit atonio dura akakasonem on wosagob nono. Omi on God an dura maiauin on wotatam nono ato omi nana faiwarinai wobitutum. Baise yau on ra fufur atonio osi dura on aurim anbikakafun. 13 On mes yau ari atonio usiu yawasinai nin tafanamai amama on anonosin iyobin yau eta obin anafour ato mamaba Iesu an baibebe aurin on nana anawurem ato nunuam ankubogagaien On aurin wat on wonnoskikin. 14 Ati Bada Iesu Keriso on dura totor wat iyawureu, ato ari on asagob dura bag. On iyawureu yau on kafakakai mom anarab ato usiu on nin motobai anikirir. 15 On mes yau anafourtobon ra fufur anibaisim. Atonio osi bobo auris on nin agagayam ato gibui anarab, ato osi bobo auris on omi nana wonnonosin.
Keriso An Kudidirin Mataii Wait
16 Rorob rarab wawurem on wei men ato sabu tous asi dudur awasi sebotabiren on watatam wakakasonem on, ab rorob rarab wakasonem on ot ati Bada Iesu Keriso on faiwarin bag. Mat wei wawurem on arimon inmatabir men insur au tafanam. Yau anawurem aibo mes wei wasagob on dura bag. Aifan wei toui mataii bag an kudidirin waitai on ato wankasonem. 17 Dura bag, wei On an faiwar gagamin bag mataii wait, God Tamat On Natun Wabin on ibogai aiyetunai a an kudidirin gagamin itai. Namon Tamat God on gagamin bag wansekakair aiyetunai, On fonan safam emon inat, ato Iesu aurin ikakafun iyau: “Atonio on Yau Natu au nuabo, Yau On aurin on men sunub abiyasisir.” 18 Wei toui tainayi on God fonan watatam safam emon ikakafun ati Bada Iesu Keriso aurin. Wei mat on nan oyau kakafaiin tefanai watatawar.
19 Ainau bag aubairuruotis on sikakafun ato bobo aifan gibui sinmatar aurin on, ato ot tasagob, ato dura sibikakafun on dura bag. On iyobin atonio dura on wontatam. Atonio dura on God ibikakafun on tafa yoyourin ba omi wobo wouman amonai itagawai ibaisim ami eta woit tiwag wonan. Namon Iesu Keriso an Ra inboai inmatabir weie On iniyamai bobo engon wonsagob tiwag. On min on ato ra awan an siribod egeg ato inar nunuam amosi intagawai ba. 20 Baise on tefanai bag on, omi on woninonotim ato God an aubairuruotis dura sibitet on. Osi aubairuruotis on men asi notai God an dura sigayam ato onai sabu fani auris sikakafun on. 21 Aubairuruotis on men orot jever asi gogoiai siyawures nan sigagayam on. Baise osi on Ayu Kakafotin ibinetewaris on nan God dura ibites ato osi dura sikurereb.