2 THESSALONIANS
PAUL AN FEF BAIRUIN IGAYAM THESSALONICA YANGAN AURIS
1
Yau Paul on Silas, a Timothy rus sibaisiu mat fef wagagayam omi aurim—Omi ekalesia sabu nan Thessalonica mafam gagaminai womama aurim, omi on ati God Tamat a Bada Iesu Keriso On ebinoanai:
Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an kaber a an tuf initem.
Keriso Innanat nan Baigurubaban Inmatar
Wei taitai tutuai, wei ra fufur omi aurim on God wabikakaiwai. Atonio bobo wofofour on iyobin bag, yabin omi ami baitutum on erarat kwakwan a omi kakaita kakaita ami nuabo sabu auris on erarat gagamin bag. On fasinai wei toui on God an tafaror goa amosi nan sabu matasi on omi wabim wabifaim wabogagaiim. Omi on mamaba wobikokosar a usibaban engon woboai ato nana wofaskikin wobitutum aurin on wabifaim.
Atonio osi bobo ebidura bag God an baigurubaban on totorin wat ato on yabinai omi arimon obim wat wonmatar On an Baiaiwab amonai, omi min On aurin on usibaban woboai. God on arimon bobo totorin wat inafour: osi sabu iyabon usibaban sebitem on God arimon angaramin usibaban inites, ato omi iyabon usibaban woboai on God arimon baiyarir initem a wei mat on eb nanaba baiyarir initei. Bada Iesu an anea faiwaris mat safam emon sinrorobotet an ra on atonio osi bobo on ot aurit inafour. On wairaf wamemeran amonai innat, ato osi sabu iyabon God sebisisiweiai a osi sabu iyabon ati Bada Iesu an Wasagobin aurin men sebifonabo on inimakies. Osi arimon baimaki komasin bag sinboai au wantoan, osi sabu on arimon ati Bada a On an Faiwar gagamin emon on sinkusebis, 10 Bada an Ra inboai innanat on an sabu engon iyabon On sebitutumai on arimon Wabin sinifain sinbogagaiai. Omi mat on arimon osi sabu sanasi mat nan, yabin wei dura wawurem on woitutum.
11 On fasinai wei on ra fufur omi aurim wababayoi. Wei ati Bada wabifefeyanai On infourim matafim obim wat wonmatar, On iyoyorem on nanaba wonama. Wei wababayoi On an faiwarai nan infourim ami gogoi bobo obis fouren aurin on asir wongogoi mom a ami baitutumai bobo wobobo on iniyamem wonitutufinem. 12 On bobo nanaba wonfofour on ati Bada Iesu Wabin on wonifain wonbogagaiai, a On mat arimon omi inifaim inbogagaiim, ato on bobo on imatar yabin ati God a Bada Iesu Keriso on omi ekakaberem.