27
Paul Wa Ibo Inai au Rome
Osi sibasit on wei wa watboai watan au Italy, osi Paul a sabu fani sifafatumes on, orot wabin Julius, Rome asi wou yangan an baibad tani on imanai siyagai, on wou yangan on seyoyores, “Caesar An Wou Yangan Sigaraba.” Wei wa tefanai wakaruge ato wanai, on wa on Adramyttium mafam gagamin emon ato on ibotitiwag tafanam Asia amonai wa an efan menan erur egat, on nanaba itabib itan mes. Aristarchus on Thessalonica mafam gagamin emon, Macedonia tafanam amonai on mat wanai. Ra itom mom on, wei wanat Sidon mafam gagaminai nan wagat. Julius on orot obin, on Paul ikirir igat tuturan itites an gogoi aifan on sitibaisin. Wei Sidon waikirir wanai ato yabat wawanin isisin kwakwan, on mes wei wa wabo ato Cyprus nua sesebin an rufafarinai on nan wanai. Wei on Cilicia a Pamphylia tafanam asi kamit on basunai wasutin warabon wanai ato wanat Myra mafam gagamin, Lycia tafanam amonai on nan wagat. Alexandria mafam gagamin an wa tani on au Italy itan mes, ato wou yangan an babad orot on wa an eta igaturai ato nan iyagaii wanai.
Yabat wawaninai isisin kwakwan, on mes wei sunub sunub wa’nan mom asir ra fani sisawar weie wanat Cnidus mafam gagaminai wagat. Ato wei ai wa mutfon menan wayein wanan on, yabat wawanin isisin kwakwan on mes wei Crete nua sesebin an rufafarinai nan wasur wanai Salmone mutfon on waikirir. Wei nana tore rerewan wanai ato wa boinotis on wawaninai wa sibo wanat efan seyoyorai, Rufafarinai Nan Wa Seyoyot, on nan wagat, on efan on men weromin Lasea mafam gagamin bisinai.
Wei nan ra weromin wama, ato kwanda an ra on mes yabat yawarad on ikomas kwakwan men fofonin watan on, yabin ari on Bokomas Bainotbur an Ra on isawar nono. On mes Paul on atonio baisosoan dura on iyawures iyau, 10 “Sabu, ot ati bib ari ebosuruf ato na tannanan on arimon beruber komasin bag inmatar, ot ati wa on arimon tanisiwanai a sawar on arimon sinkomasis a ot ati yawas mat arimon tanisiwanen.” 11 Baise wa boinotin an bainetewar orot a wa matuanin, osi asi dura sibikakafun on wou yangan asi babad orot on nunuan sikitabirai ato Paul dura i’yau on men aurin sifonabo on. 12 Efan menan wa sebiyoyot on men obin kwanda aurin; on mes sabu engon sigogoi watafourtobon fofonin on watan Phoenix mafam gagamin aurin watiufin. wa baiyoyot an efan ato Crete nua nan yen on magin au wera sifun a koun on au wera matan nanaba yen, ato kwanda an ra on osi fofonin nan sitama.
Yabat Yawarad Gagamin
13 Nuba on rega emon ibosuruf isusur, ato sabu sinos asi bainonot sibiyamai on nanaba itmatar; on mes osi wa an agim siribirirai nan wa i’botan on sitein igai ato wa wabo Crete tore rerewan nanaba wanai. 14 Baise men weromin yabat wawanin bag isisin-on yabat wabin seyoyorai, “Wowog,” on nua emon isisin isusur. 15 Yabat isisin kwakwan wa irarabin ato wa mutfon ato yabat wanai watyein watan mes on wafour wat, ato waisuweigan wa waikirir yabat an gogoi nanaba on irabi isisinei wanai. 16 Wei on au wera sifun na wasur nua kafakakai wabin Cauda on an rufafarin amonai warui. On nan on wei bobo wawaninai nan wafourtobon kairag ato wa sifunai iteteinin on watein igai. 17 Osi kairag sitein igai ato uram sibo wa auman siyous tatan. Osi siber, ari fetag Libya an tore gasa komasin babanai yen on tefanai sitag; on mes sog on sitein isur ato sikirir yabat an gogoi nanaba wat on wa itsisin itan. 18 Yabat komasin bag on nana isisin ato ra itom on osi sibosuruf sawar ato wa amonai si’yen on siboen au kamit siribiriren sisur, 19 ato ra baitonin nanaba on wa sog an uram, an siwa on tous imasi siboen ato au kamit siribirir sisur. 20 Yabin ra sigaraba maiau on wei men fofonin wera magin o siribod watiten on ato yabat on nana wawaninai bag isisin. Kanfounai wei ai bainonot wayein watafourtobon watan watyayawas aurin wanonosin on asir isawar mom.
21 Ra weromin maiau sabu bayu men siyam, ato gibui Paul imisir nasi itawar ato iyau, “Sabu, omi yau fonau wottatam on Crete nua on men tatikirir mes; on bobo nanaba wotfofour on, ari men komasin tatgaturai a sawar men tatisiwanen on. 22 Baise ari on abifefeyanim, omi nunuam sinwani! Omi men tani an yawas inisiwanai on; arimon wa wat on tanisiwanai. 23 Yabin fom God an anea on yau ebinoaniu a On yau akwakwafirai on inat auriu, 24 ato iyau, ‘Paul men unaber! Om Caesar nanai untawar; ato God an obin emon on am yawas initem ato osi sabu om mat wa tefanai wo’nat on.’ 25 On mes sabu, omi nunuam sinwani! Yabin yau God abitutumai ato dura mamaba iyawureu on arimon nanaba inmatar. 26 Baise ot arimon tanan nua taniai on nan inrabit tanag.”
27 Tafaror ruam nanaba isawar, on fom on wei yabat isisinei wanai Adriatic kamitai nan wagat. Fom nub basun wa bobo’otis sinos on wei wanat tafanam aurin waiufin bait. 28 On mes osi uram weromin sibo agim siyous ato kamitai siribirirai isur ato sigaturai kamit an borit on mita orot ruam nanaba; kafakakai warui ato on bobo kaitamom nanaba sifour men, ato sigaturai kamit an borit on orot kaitamom auyotoat nanaba. 29 Osi siber, wei ai wa fetag aru tefanai itag mat, on mes osi agim engon bat nanaba on wa sifun emon siribiriren sisur ato sibabayoi mom ra itom. 30 Wa boinotis on sifourtobon wa emon sitiyai sitan mes; osi kairag on wa tefan emon sibo siyeirai isur au kamit ato sisigo si’nan au wa mutfonai nan agim fani ba sitribiriren sitsur wa itbotan mes. 31 Baise Paul on wou yangan asi babad a wou yangan auris iyau, “Atonio wa boinotis on men wa tefanai sinmama on, omi arimon men wonyawas on.” 32 On mes wou yangan sinai uram ato wa ibotan on siyasutin ato kairag iyaru inai.
33 Ra awan, Paul sabu ifefeyanis osi engon bayu sitam mes, on iyau, “Omi womomousin on ari tafaror ruam isawar, ato wera weromin maiau omi men bayu aifan tani wam on. 34 Yau abifefeyanim, omi bayu fani wonam ato yawasim wonama. Omi unimui tefam kaitamom on arimon men sinsiwan on.” 35 Paul atonio dura iyau weie, rafi sarar fani iboen osi nasi nan God aurin ikakaiu, iyabaseseben ato ibosuruf iyam. 36 Osi nunuas siwani ato osi sabu kakaita kakaita mat on bayu fani siyam. 37 Wei sabu engon 276 nanaba on wa tefanai. 38 Sabu bayu siyam isawar weie osi sawareg ato wa tefanai si’yen on au kamit siribiriren sisur ato wa isas.
Yawarad Wa Iyaseb
39 Ra itom ato wa an bobo’otis on tore sit siyoi, baise osi tore ususun gasa on sit sisagob ato sinonotis fofonin on wa nan sitboai sitar au tore. 40 On mes osi agim an uram ato wa ibotan on siyasutuenen ato nan sikiriren sidarir sisur, ato on wera kaitamomai on uram ato wa an boi siyouten si’yen on sirufanen. Namon osi sog mutfonai sikubogai onai yabat itsisin auman itboai itar, ato mutfon ainau on tore nan ittuwegai. 41 Baise wa on aru irab ato nana itawar; wa mutfon on aruai iyagai ato men fofonin itiyayob on, ato wa sifun on yawarad gagamin wan irukikiai i’nat on irab iyaseseb gugud gugud simatar.
42 Wou yangan sinonotis sabu ato sifafatumes on engon sitasububunues itsawar ato men iyafan tani itatoi itar au tore ato itiyai itan ityawas. 43 Baise wou yangan asi babad on igogoi Paul itiyawasai mes on atonio bobo sitafour mes on irufotes. Baise on sabu engon dura wawaniai iyawures iyabon toi sisagob on ainau wa emon sinsobit ato sinatoi sinar au tore; 44 sabu fani on tuturas sigibubunues, wengar siyaruen a wa an wengar tuturis on siboen auman sitoi sirui. Atonio bobo nanaba imatar on wei engon yawasi wat watoi warui tore wagai.