EPHESIANS
PAUL AN FEF IGAYAM EPHESUS YANGAN AURIS
1
Yau Paul on God an gogoiai on ifouriu anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar—yau atonio fef agagayam omi aurim, osi God an sabu iyabon nan Ephesus mafam gagaminai semama auris, osi asi yawasai on sebitutum semama ato sinat Keriso Iesu mat sibikaita auris on:
Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an kaber a an tuf initem.
Kerisoai God Ayu An Baimomogin Itet
Ot on God a Tamat ati Bada Iesu Keriso on tanikakaiwai! Yabin ot tanat Iesu Keriso mat tabikaita on ayubit an siwar engon tutufin safam emon esusur. God tafanam men ifourai an werai on, On ainau irubinet nono tanat Kerisoai on On noan mes tamatar, onai ot on kakafotit a ati bokomas ambin On nanai tattawar.
Yabin On an nuabo emon on God inonotai nono Iesu kerisoai on On itiyamet On nanatun mes tatmatar—atonio bobo on On an gogoi nanaba itafour mes. Ot on God an kaber gagamin bag aurin on tanifain, ato On Natun an nuabo siwar an baiyan ambin ibitet aurin on! Keriso irarabob emon on ot on sirufanit, on min ati bokomas on sinnotbur. Yabin God an kaber on gagamin bag, On an kaber on gagamin bag awan bonuin itet!
God an gigiboan a an sagob tutufin on On an gogoi inonotai on bobo on rerebai itboai itgat, ato On an bainonot buburin ainau inonotai i’yen nono on Kerisoai nan on bobo itiyamai itnat ititutufin, ato on bobo min ibo igat aurit irerebai. 10 Atonio bainonot, on an wera bag innat on God on bobo iniyamai initutufin, on min tafanam engon tutufin inboai innat inikaita, bobo engon tutufin safamai a tafanamai sen auris on Keriso On innat ini Unin.
11 God an bainonotai a on an gogoiai on atonio osi bobo engon tutufin ifouren; ato Keriso mat tabikaita on Bada irubinet On nanatun mes tamatar, yabin On Toun an gogoiai, osi bobo engon tutufin auris on anai bag nan inonoten. 12 Ot sabu on ainau bag ati baitutum on Keriso aurin tayein, ot on sirubinet onai ot God Wabin gagamin aurin on tanifain!
13 Ato omi mat dura maiauin wotatam on wonat God an sabu mes womatar, Wasagobin on omi ami yawas ibo inat. Omi Keriso woitutumai ato God an kufofot ibo ikufotem nan on iyoboem omi on On ebinoanai ato Ayu Kakafotin aurim iyaumatanim ibitem on nan. 14 Ot on Ayu tabo nono on mes God aifan an sabu auris i’yaumatan on tanboai, ato gibui God inboet an ra on osi sabu iyabon God ebinoanis on arimon totor wat inrufanis insawar. On mes ot God Wabin gagamin on tanifain taniduduranai.
Paul an Bayoi
15 On yabin yau omi duram atatam Iesu Keriso wobitutumai a ami nuabo on God an sabu auris woyeyeinin aurin on mes, 16 omi aurim on yau ra fufur God abikakaiwai. Yau ababayoi an ra on omi anonosim 17 ato ati Bada Iesu Keriso on God Tamat kudidirin on aurin ababayoi Ayu initem, On iniyamem wonigigiboan On an sagob on wonboai a On God inboai ingat omi aurim, onai omi On wonsagobai. 18 Yau On aurin abifefeyan omi nunuam on sinruserenen On an ratafin on wonitai, onai omi wonsagob atonio sawar aurin iyorem on wonboai mes, on sawar on God an baiyawas on wonboai mes, On an baimomogis auris on an sabu auris iyaumatan, 19 ato ot sabu iyabon God tabitutumai on an faiwar gagaminai bag on aurit ebobo. Atonio faiwar ot usiti ebobo on faiwar kaitamom on faiwarin faiwarin bag. 20 God on faiwar kaitamom on iyamai Keriso rabob emon ibobaimisirai ato an asumaiauai imair safamai emama. 21 Keriso on nan aiyetunai safam an bainetewaris engon tefasi, babadis, faiwaris, a bada engon tutufin ebinetewaris; On Wabin on Gagamin bag men atonio babadis engon tutufin wabis ba atonio tafanamai a tafanam gibui enat on nanaba on. 22 God on bobo engon tutufin Keriso an faiwar babanai iya, ato irubinai inat ekalesia yangan asi Unin gagamin faiwarin bag imatar bobo engon tutufin auris. 23 Ekalesia on Keriso usin, ato Keriso Toun on ekalesia a bobo engon itutufin eta au engonai on itutufinai.