GALATIANS
PAUL AN FEF IGAYAM GALATIA YANGAN AURIS
1
Yau Paul on men sabu sirubineu o orot jever tani irubineu on, baise Iesu Keriso a God Tamat On ifouriu anat baiyoyobotin amatar. God On Iesu Keriso rabob emon ibobaimisirai, ato yau taitaiu tutuau au bobo’otis engon mat nin wamama on osi sibaisiu mat atonio fef wagagayam, omi ekalesia yangan nan Galatia tafanamai womama aurim: Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an kaber a an tuf on omi bisimui inama. Iesu Toun on ikutetai irabob ati bokomas aurin atonio ari tafanam komasinai tamama aurin on, atonio bobo on God Tamat an gogoi nanaba ifour iyawasit. God On gagamin bag, On aurin wat on tanifain taniduduranai wantoan au wantoan. Dura bag.
Men Wasagobin Tani
Yau on abiduduran kwakwan, God On Keriso irarabob an kaber emon iyoyorem, On emon on sasasan wat woikirir ato woikitabirem wasagobin magin tani aurin on wobigibubunuai— On men meyan wasagobin tani mes. Baise osi sabu fani on ami not sebikomasen ato segogoi Keriso an wasagobin on sinikitabirai mes. Baise wei o anea safam emon on dura tani watkurereb, men ato wasagobin omi aurim wakurereb ba on, yau God abifefeyanai on orot iyafan bobo ebiyamai on inimakiai au wantoan! Wei ainau dura waikakafun nono, on mes yau ari dura abikakafun men: Iyai iyafan wasagobin tani omi aurim inkurereb men ato yau wasagobin omi aurim akurereb wobo wobitutum ba on, yau God aurin abifefeyan on orot jever inimakiai au wantoan! 10 Ato omi wononosin yau on ari afofourtobon sabu siniteu yau on obiu i? Ambin bag! Baise God on yau initeu inau, yau on obiu. O yau min afofourtobon sabu aniyasisires i? Yau nana afofourtobon sabu atbiyasisires on, yau arimon men fofonin atnat Keriso an agirotin atmatar on.
Paul on God Iyor
11 Yau taitaiu tutuau, agogoi wonsagob, yau wasagobin ato omi aurim akurereb on men sabu tous sinonotai sigayam on. 12 Yau men orot jever tani iyawureu on nan abo on o men baibebeotin yau ibebeyeu on; baise Iesu Keriso On Toun dura ibo igat iyoboeu auriu on nan abo. 13 Omi ainau yau durau wotatam, yau on Jew yangan ai kwafir an baitutumai nan amama, yau on God an ekalesia yangan on baikokosar aites ato afourtobon atikomasai mes. 14 Yau on wei Jew yangan aikwafir an baitutumai on nan anat bainetewarotiu amatar, yau on bobo obin bag afour men tuturau Jew jorig bobous fani ba, yau on wei wawai agiri asi baifafaro on abigibubunuai tiwag. 15 Baise God on ainau yau auriu on iyasisir ayou yan amonai amama nan irubineu nono weie yau arat, ato iyoreu On an gogoiai on auriu ifour, 16 On Natun yau auriu ibo i’gat onai yau on sabu men Jew yangan sanasi On aurin on dura atkurereb mes, yau men orot tani emon dura iyoboeu o ibaisiu on. 17 Yau men agai au Jerusalem ato osi ainau baiyoyobotis simama on aites on, baise yau totor wat anai Arabia tafanamai nan ato gibui amatabir men anai au Damascus mafam gagaminai nan. 18 Namon kwanda ton isawar gibunai, yau agai au Jerusalem nan Peter atnefotai mes ato nan rui wama ra auyotoat sasagis nim nanaba isawar. 19 Yau men baiyoyobotis fani aites on—ab James, on Bada tain ekesin mom on ait. 20 Yau on God nanai abifaro, atonio dura agagayam on dura bag. 21 On gibunai yau anai Syria a Cilicia tafanamai nan. 22 On an werai yau amatabir men anai ekalesia yangan Kerisoai sibikaita nan Judea tafanamai simama on men magiu sit sisagob on. 23 Osi on asir durau wat on ra fufur si’tatam: “Orot ato ainau baikokosar ot ibitet on ati baitutum kaitamom aurin on dura ekurereb, on orot on ainau ifourtobon ot ibikomasit on.” 24 Ato bobo aifan yau auriu imamatar on osi ya baikitabir sibo God sifain.