Ann Bokwakwarin
Genesis
Kurereb Dura
Wab Genesis an yabin min “Ann Bokwakwarin” Atonio buk ekakasonet on mamaba safam a tafanam imamatar, orot jever an bosurufin, tafanamai bokomas a bai kokosar an bosurufin a mamaba God an etai sabu auris ibobo on. Ann Bokwakwarin on fofonin kusebin dura ass ruam gagamis sin matar:
1) Yayab kaitamom inai yayab auyotoat an yayatan kaitamom: Mamaba God safam a tafanam ifofourai on a ainau an dudur mamaba God orot jever ifouris tafanamai simama on. Nin on Adam a Eve, Cain a Abel, Noah a Sareu Gagamin a Babylon bigo (goa ann weromin) osi asi dudur.
2) Yayab auyotoat an yayatan ruam inai yayab orot ruam, orot ta aurin auyotoat (50) Ainau Israel sabu nanatus wawas agiris asi dudur. Ainauin on Abraham, On on sisagobai an baitutum a an fonabo God aurin on. Namon on gibunai dudur on natun Isaac a wawan Jacob (mat seyoyorai Israel) a Jacob nanatun auyotoat an yayatan ruam, osi min Israel dam auyotoat an yayatan ruam simatarai. Dudur gagamin bag on Jacob natun tani Joseph aurin a bobo simatar ato Jacob nanatun fani awawas nanatus mat iboes sinat Egypt nan simama. Atonio buk amonai on sabu asi ma yawas on ebi dudur, baise gagamin bag on aifan God ifour on ebi yoboet. On an bosurufin on dura bag God on safam tafanam ifourai, ato an bai sawarin on aumatan mat mamaba God an bai sosoan arimon nana in botein an sabu inbi yoboes aurin on. Atonio buk amon engon on God ekesin abi abi ifofouren on an dudur wat, On sabu ato iyabon komasis sibi yamen on ebi gurubabanis a ebi makies, an sabu ebi baisis a ebi netewaris, ato asi dudur eyaya titiwagen. Atonio buk atamanin on sabu asi baitutum an dudur on sigayam ato ari ra sabu on buk siniyab ato in kufaiwaris asi bai tutumai sinama.
Dura Gagamis Ass Safam Tafanam a Orot Jever ifouren 1.1–1.25
Bokomas a Bai kokosar an bosurufin 3.1-24
Adam emon inai Noah 4.1–5.32
Noah a Sareu Gagamin Igat 6.1–10.32
Babylon Bigo (Goa ann weromin) 11.1-9
Shem emon inai Abram 11.10-32
Warar Unis: Abraham, Isaac, Jacob 12.1–35.29
Esau Wawan Agirin 36.1–43
Joseph Taitain Tutuan mat 37.1–45.28
Israel Sabu Egypt nan 46.1–50.26
1
Ann Bokwawarin
Ainau anai bag God safam a tafanam ifourai. Tafanam on wagan wat ato men abi tani i yen on, wouman on kamit tefan engon ikiman, ato God an Ayu on tefanai isisin i nan i nat. Ato God iyau, “Ratafin etagawai” ato itagawai, God it ratafin on obin, on mes On ratafin on wouman emon ikuseb. God ratafin on i wabai, “Ra”, ato wouman on i wabai “Fom.” Rabirabi inai isawar ato fomenei inat, On min ra ainauin.
Namon God iyau, “Sanaf basunai ematar ato sareu ekuseb turin tefanai a turin babanai,” On mes God sanaf iyein ato sareu ikuseb sareu sanaf babanai a sareu sanaf tefanai. Ato on nanaba imatar. God on sanaf i wabai, “Kasakasau.” Rabirabi inai isawar ato fomenei inat ato on min ra bairuin.
Ato God iyau, “Sareu ato kasakasau babanai on enai efan kaitamom ei kaita. Ato ei yamai motob rar ranin egat.” Ato on nanaba imatar. 10 God on motob rar ranin iwabai “Tafanam.” Ato sareu ibi kaita on i wabai “Kamit.” Ato God it on obin. 11 Namon God iyau, “Motobai on wengar a wayo magis magis sekubou, fani on uwas fesi auman ato fani on uwas fofous mat, asi dam asi damai.” Ato nanaba imatar. 12 Motobai nan wengar a wayo magis magis sikubou sigai, fani on uwas fesi auman ato fani on fofous mat, asi dam asi damai. Ato God it on obin. 13 Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra baitonin.
14 Ato God iyau, “Kasakasau an sanafai nan ratafin ematar, ato fom ekuseb ra mabinai a fom mabinai ato eiyamai matu, ra a kwanda asi bai yoboen mes. 15 Ato ratafin kasakasau an sanafai sematar tafanam in tagawai.” Ato nanaba imatar. 16 God ratafin gagamis ruam ifouren, ratafin gagamin on wera, ra in kaifarai aurin ato ratafin anaminei on roke, fom in kaifarai aurin. Ato on siribod mat ifouren. 17 God kasakasau an sanafai osi ratafis iya tafanam in tagawai mes. 18 Mat asi ratafin on ra a fom it kaifarai ato ratafin on wouman emon it kuseb, ato God it on obin. 19 Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra baibatin.
20 Ato God iyau, “Eiyamai sareuai on sawar yayawasis sigaraba eibonuen ato kiwiu tafanam tefanai, kasakasauai nan sinarob sin rabon.” 21 On mes God kamit an bobaitu gagamis, sawar yayawasis a sawar bai yayobis magis magis a kiwiu er fafes auman on asi dam asi damai engon ifouren. God it on obin. 22 God imomoginen ato iyau, “Wonatoub nanatum sini son ato kamit amon woni bonuai ato ei yamai kiwiu tafanamai sini son.” 23 Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat, on min ra bainimin.
24 Ato God iyau, “Eiyamai tafanamai sawar yayawasis asi dam asi dam sin matar, gogabur an bobaitu, abi abi gugudis motob tefanai sekakayam on, a rega an bobaitu asi dam asi damai.” Ato nanaba imatar. 25 God on rega an bobaitu, gogabur an bobaitu a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon iyamen asi dam asi damai. Ato God it on obin.
26 Namon God iyau, “Ot ari orot jever tan fouris sinnat ot magit matat ati itin ba sin matar. Ato osi kamit an iyan, tefan an kiwiu, bobaitu tafanam engon tutufin a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon sin kaifaren.” 27 On mes God orot jever ifouris sinnat On Toun magin matan ba simatar, God Toun magin matan ba on orot jever ifouris. On orot jever ifouris. 28 God imomogines ato iyawures iyau, “Omi nanatum babaisonis wonitu sinarat sinan tafanam engon tutufin sini bonuai ato sawar tafanamai sen on engon osi sin kaifaren. Yau baibad abitem ato kamit an iyan, tefan an kiwiu a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon omi won kaifaren.” 29 Namon God iyau, “Yau on tafanamai wengar uwas seyaya engon tutufin a wengar uwas fofous aumas engon tutufin on ato abitem omi ami bayu mes wonam. 30 Yau on wengar rorous a wayo ato aboen tafanamai bobaitu tutuenis engon, kiwiu tefanai serorob, a sawar gugudis motobai sekakayam engon on asi bayu mes aites on sinam.” Ato nanaba imatar. 31 God sawar abi abi engon ifofouren iten on obin bag. Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra nimtereban kaitamom.