JOHN
WASAGOBIN JOHN KAKAFOTIN IGAYAM
1
Dura on Yayawasin
Ainau anai bag Dura on i’yen nono weie tafanam sifourai; Dura on God mat a Dura Toun min God. Ainau anai bag Dura on God mat. Dura emon on God sawar engon tutufin ifouren; On men sawar aifan tani asir fetag ifourai on, ab On Dura emon wat on sawar engon tutufin ifouren. Dura on yawas ann bokwakwarin, ato atonio yawas on ratafin ibo inat sabu auris. Ratafin on woumanai itagawai, ato wouman on men meyan ibomerubai on.
God an dura bobibotin iyafarai, on orot wabin min John, on inat ratafin aurin on sabu ikasones. On inat osi ikasones onai osi engon tutufin dura sittatam ato sititutum. On toun on men ratafin on; ab on inat ratafin aurin on sabu ikasones. [On ratafin min Keriso] Atonio on ratafin maiauin, ratafin ato inat au tafanam ato sabu engon tutufin auris ittagawai mes.
10 Dura on sabu sanasi i’yen ato On emon on God sabu ifouris, baise sabu on men sisagobai on God Natun. 11 On inat Toun an tafanamai, baise On Toun an sabu on men sibo on. 12 Baise sabu fani on sibo a On situtumai; on mes On baibad ites sinat God nanatun mes simatar. 13 Osi men orot jever maiauis asi gogoi sitabin fifirig sibobo on nan sinat God nanatun mes simatar on; ambin, God Toun on osi ifouris sinat On nanatun mes simatar. 14 Dura on inat Orot imatar ato sanayi ima. Wei on On an bobo gagamis ifofouren on mataii waiten, On an kaber awan bonuin a an dura maiauin On emon ebiyoboet on God Natun. Atonio bobo nanaba on Taman ifour Natun kaikas iyamai inat On Toun Taman An Itin ba imatar. 15 On aurin on John ikakafun. On iyor iyau, “Atonio Orot aurin on abikakafun ato au, ‘On yau gibuwui enat, baise On gagamin bag men yau ba yabin On imama weie yau arat.’ ”
16 On an kaber gagamin ekadedebur emon on ot engon tutufin baimomogin itet, baimomogin on matan fufur eyoyoai mom. 17 God an Baifafaro dura Moses itai; baise kaber a dura maiauin on Iesu Keriso emon inat. 18 Men meyan iyafan tani toun matanai God it tobon. Natun kaikas on God rus fofonin wat ato On Taman sesebinai etatawar, On rerebai ikurereb sabu sinitai God on Iyafan.
John Bapataito’otin Dura Ibino
(Matthew 3.1-12; Mark 1.1-8; Luke 3.1-18)
19 Jew babadis Jerusalem amonai nan on priest sabuis fani a Levi sabuis on siyafares sinai John sititetemai mes, “Om on iyafan?”
20 John on dura totor wat iyafotes, on dura rerebai a rubunaginai ikakafun mom. On atonio nanaba iyau, “Yau on men Keriso Baiyawasotin God ibiyafarai on.” 21 Osi sitetemai siyau, “Ato om on iyafan i? Omi min Elijah i?” John iyafotes iyau, “Ambin, yau men on.” Osi sitetemai siyau, “Om min aubairuruotin i?” On iyafotes iyau, “Ambin.” 22 Osi siyau, “Om ekasonei, om on iyafan i? Wei on om am dura unbiyafot on wanboai wanmatabir men wanan osi sabu iyabon wei sibiyafarei auris. Om toum aurim on dura mamaba unau i?” 23 John on aubairuruotin an duraiai on nan iyafotes iyau: ‘Yau on fonan, on efan koiteterinai eyoyor: Eta totorin wat woniyamai nan Bada inabib!’ ” (Atonio dura on aubairuruotin Isaiah on nanaba ikakafun.) 24 Pharisee yangan on dura bobibotis siyafares sinai. 25 Osi John sitetemai siyau, “Om on men Keriso o Elijah o aubairuruotin ato om aibo mes sabu ebibapataitois i?”
26 John iyafotes iyau, “Yau on sareuai sabu abibapataitois; baise Orot tani omi sanamui etatawar on men wosagobai on. 27 On yau gibuwui enat, baise yau on men orot obiu on ann kikiman anrufan.”
28 Atonio osi bobo engon tutufin on Bethany mafam nan Jordan Sareu rewanai au wera matan emon on nan imatar, John on nan sabu ibibapataitois.
God An Foro Sheep Boboun
29 Ra itom John on Iesu it aurin i’nat ato iyau, “Woit, atonio Orot on God an Foro Sheep Boboun, On arimon tafanam an bokomas inboai inan! 30 Atonio Orot aurin on abikakafun, ato au, ‘Orot On Yau gibuwui enat, baise On on gagamin bag men yau ba; yabin On imama weie yau arat.’ 31 Yau men asagob on Orot on Iyafan baise yau on anat sareuai nan sabu abibapataitois onai atiyamai Israel sabu On sitsagobai mes.”
32 Atonio dura on John mamaba matanai i’tai isasagob on iyau: “Yau Ayu ait kiwiu kumag ba safam emon isur ato On tefanai itog. 33 Yau on nana men asagobai on, baise God On iyafareu anat sareuai sabu abibapataitois, On yau auriu iyau, ‘Om arimon Ayu unitai insur Orot tefanai inatog; on Orot arimon Ayuai nan sabu inibapataitois.’ 34 John iyau, “Yau tou mataui ait atonio bobo imatar, ato aurim akurereb On on God Natun.”
Iesu An Baigibubunuotis Ainauis
35 Ra itom on efanai nan John an baigibubunuotis ruam mat sitatawar men, 36 on it Iesu ibib i’nan mom on iyau, “Atonio Orot on God an Foro Sheep Boboun!” 37 Baigibubunuotis ruam on John sitatamai atonio dura ikakafun ato osi Iesu sigibubunuai sinai. 38 Iesu irutabir osi sabu ites On sibigibubunuai ato itetemis iyau, “Omi aifan wonunuen i?” Osi siyafotai siyau, “Rabbi, Om menan nan emama i?” (Atonio dura rabbi an yabin min, “Baibebeotin.”)
39 On iyafotes iyau, “Wonat wonitai. On mes osi On mat sinai ato On an efan menan imama on sit ato on ra on osi On mat nan sima. (On ra min rabirabi wera bat nanaba.)
40 Osi sabu ruam amosi orot tani on John itatamai dura ikakafun ato Iesu rus sinai, on orot min wabin Andrew, Simon Peter tain. 41 Ra kaita Andrew tuan Simon Peter igaturai ato iyawur iyau, “Wei Orot Rurubinin wagaturai.” (On an yabin min Keriso.) 42 Namon on Simon ibo inai Iesu aurin. Iesu on orot inateteai ato iyau, “Om on Simon, John natun. Om wabim arimon sinyorai, Chepas.” (Atonio wab kaitamom min on Peter, ato on an yabin min, “Agim.”)
Iesu on Philip a Nathanael Rus Iyores
43 Ra itom Iesu inonotai itan au Galilee mes. On Philip igaturai ato aurin iyau, “Eigibubunueu!” 44 (Philip on Bethsaida mafam gagamin emon, mafam gagamin menan Andrew a Peter rus simama nan.) 45 Philip on Nathanael igaturai ato iyawur iyau, “Wei Orot wagaturai ainau Moses an baifafaro dura an buk amonai On Orot aurin igagayam on, a aubairuruotis mat On aurin sigagayam on. On min Iesu, Joseph natun, On Nazareth mafam gagamin emon.” 46 Nathanael itetemai iyau, “Abi bobo obin tani Nazareth mafam emon inat i?” Philip iyafotai iyau, “Om enat ato unitai.”
47 Iesu on Nathanael it aurin i’nat ato On aurin ikakafun iyau, “Atonio orot on Israel matuanin bag; On aurin on men baisigogo yawas tani yen on!” 48 Nathanael itetemai iyau, “Om mamaba usagobiu i?” Iesu iyafotai iyau, “Om bubudau wengar babanai utatawar nan aitem weie Philip iyorem.” 49 Nathanael iyafotai iyau, “Baibebeotim, Om on God Natun! Om on Israel yangan asi Aiwab!”
50 Iesu iyau, “Om ebitutum yabin Yau awurem on om bubudau wengar babanai utatawar aitem i? Om arimon bobo gagamis bag uneit, men atonio bobo ba!” 51 Ato On auris iyau, “Yau awurem dura bag: Omi arimon safam inruseren ato God an anea on Orot Natun tefanai singegeg sinsusur woniten.”