MATTHEW
WASAGOBIN MATTHEW KAKAFOTIN IGAYAM
1
Iesu Keriso Wawan Agirin
(Luke 3.23-38)
Atonio on Iesu Keriso wawan agirin wabis, Iesu on David an dam warar emon, David on Abraham an dam warar emon.
2-5 Abraham irarat an farat inai David irarat an farat, osi wabis on atonio: Abraham on Isaac taman, Isaac on Jacob taman, Jacob on Judah a on taitain tutuan mat on osi tamas; namon Judah on Perez a Zerah osi tamas (osi ayos wabin on Tamar), Perez on Hezron taman, Hezron on Ram taman, Ram on Amminadab taman, Amminadab on Nahshon taman, Nahshon on Salmon taman, Salmon on Boaz taman (on ayon wabin min Rahab), Boaz on Obed taman, (On ayon wabin min Ruth) Obed on Jesse taman, a Jesse on Aiwab David taman.
6-11 David on Solomon taman (on ayon on orot wabin Uriah on awan), Solomon on Rehoboam taman, Rehoboam on Abijah taman, Abijah on Asa taman, Asa on Jehoshaphat taman, Jehoshaphat on Jehoram taman, Jehoram on Uzziah taman, Uzziah on Jotham taman, Jotham on Ahaz taman, Ahaz on Hezekiah taman, Hezekiah on Manasseh taman, Manasseh on Amon taman, Amon on Josiah taman, Josiah on Jehoiachin taitain mat tamas. Atonio an werai on Israel sabu siboes sinai Babylon nan sima.
12-16 On an werai sabu Babylon simama gibunai an farat on inai Iesu irarat an farat, osi wawas agiris on wabis atonio: Jehoiachin on Shealtiel taman, Shealtiel on Zerubbabel taman, Zerubbabel on Abiud taman, Abiud on Eliakim taman, Eliakim on Azor taman, Azor on Zadok taman, Zadok on Achim taman, Achim on Eliud taman, Eliud on Eleazar taman, Eleazar on Matthan taman, Matthan on Jacob taman, Jacob on Joseph taman, ato Joseph on Mary iawan, ato Mary on Iesu ayon, On orot on seyoyorai, “Keriso.”
17 On mes osi sirarat an farat an farat ato Abraham emon inai David an farat on engon auyotoat sasagis baibatin nanaba a David irarat an farat inai sabu Babylon simama an farat on eb auyotoat sasagis baibatin nanaba a Keriso irarat an farat an farat on eb auyotoat sasagis baibatin nanaba.
Iesu Keriso Irat
(Luke 2.1-7)
18 Atonio on Iesu Keriso mamaba irarat on an dudur. On ayon Mary on Joseph aurin siyaumatan rus sittabin mes, baise osi men sitabin an ra on Mary toun isagobai on Ayu Kakafotin emon on inafot. 19 Joseph on ra fufur bobo obis wat ifofour baise on men igogoi wasai nan Mary itimamaiai; on mes on an bainonot iyamai bubuniai nan asi aumatan on itastob mes. 20 On atonio bobo aurin on ibinonotai ato Bada an anea on fom Joseph iyenbubur nan bomomoutai aurin irobotet ato iyau, “Joseph, David an dam warar emon, om Mary baiawanin aurin on men unaber mes. Yabin on Ayu Kakafotin emon on inafot. 21 On arimon natun orot inituai ato om wabin unyorai Iesu-yabin On arimon an sabu asi bokomas emon on iniyawasis.”
22 Atonio osi bobo engon tutufin simamatar onai itidura bag mamaba Bada an Aubairuruotin awanai i’yau on, aubairuruotin on dura ato nanaba iyau, 23 “Jeverei matafin on arimon ininafot ato fifi orot inituai, On arimon sinyorai Immanuel” (on an yabin min, “God on ot mat tamama.”)
24 On an rai Joseph enbubur emon imisir ato Bada an anea mamaba i’yawur on nanaba ifour, Mary ibo iawan. 25 Baise Joseph on men fom tani Mary rus usis sikaita weie fifi orot ituai on. Ato Joseph fifi wabin iyor Iesu.