MARK
WASAGOBIN MARK KAKAFOTIN IGAYAM
1
John Bapataito’otin Dura Ibino
(Matthew 3.1-12; Luke 3.1-18; John 1.19-28)
Atonio Wasagobin on Iesu Keriso God Natun aurin. On an bosurufin min aubairuruotin Isaiah on dura buk amonai igayam nono:
“God iyau, ‘Yau arimon au dura bobibotin on ainau namui aniyafarai inan eta inbotitiwag weinem.’
Orot tani efan koiteterinai eyoyor, ‘Bada an eta wonbotitiwag; On an eta totorin wat woniyamai on nan inabib!’ ”
On mes John efan koiteterinai irobotet sabu ibibapataitois a an dura ibibino. On sabu iyawures iyau, “Omi ya baikitabir wonboai ato wonibapataito, ato God ami bokomas innotbur.” Sabu engon tutufin Judea tafanam emon a Jerusalem mafam gagamin emon sigat sinai John an dura sittatam mes. Osi asi bokomas siyatet ato on Jordan Sareuai nan ibapataitois. John usin an baitakwakwaren on foro camel bubunin on siyamai ibitakwakwarai ato nenen an kaid on foro korofin on igigin, an bayu on bouk on i’yam a manigeu on keris isusuben. On sabu auris dura ikurereb iyau, “Orot Iyafan arimon yau gibuwui innat on gagamin bag men yau ba. Yau on men orot obiu on fofonin ankwafir ann kikiman wat on anrufanen. Yau on sareuai abibapataitoim baise On arimon Ayu Kakafotinai nan inibapataitoim.”
Iesu Sibapataitoai a Afaguban on Iesu Irutobonai
(Matthew 3.13-4.11; Luke 3.21-22; 4.1-13)
On an werai Iesu on Nazareth mafam gagamin Galilee tafanam amonai, on emon inat ato John on imisir Iesu Jordan Sareuai nan ibapataitoai. 10 Iesu sareu emon igai mom, On itage safam it iruruseren ato Ayu Kakafotin on kiwiu kumag ba on tefanai isusur. 11 Ato fonan safam emon inat ikakafun iyau, “Om on Yau Natu au nuabo bag, Yau Om aurim on abiyasisir.” 12 Ra kaita Ayu ibonanawai igat efan koiteterinai nan. 13 On nan ra orot ruam a fom orot ruam ima afaguban irutobonai. Rega an bobaitu tutuenis min mat nan, baise anea sinat sibaisin.
Iesu Sabu Bosag’otis Bat Iyores
(Matthew 4.12-22; Luke 4.14-15; 5.1-11)
14 John fafatum goai sireberuai gibunai Iesu inai au Galilee, nan God an Wasagobin ibino. 15 On iyawures iyau, “Wera bag on inat nono, God an Baiaiwab on iufin! Omi ya baikitabir wonboai ato Wasagobin aurin wonitutum!” 16 Iesu Galilee kamit rewanai ibib i’nan ato sabu bosag’otis ruam ites, Simon a tain Andrew rus, osi on uwatai iyan sibobo, osi asi bobo on iyan sibobo sibitotobon. 17 Iesu osi auris iyau, “Omi wonat Yau wonigibubunueu ato anibebeyem mamaba sabu wonboes sinnat Yau au baigibubunuotis mes sinmatar.” 18 Osi ra kaita asi uwat sikiriren ato sigibubunuai sinai.
19 On kafakakai wat itawadudun ato sabu ainau giya ruam ba ites, James a John, osi min Zebedee nanatun. Osi asi wa tefanai simair asi uwat sibotitiwagen. 20 Iesu osi sabu ites mom on ra kaita iyores; ato osi tamas Zebedee an bobo sabu fani mat nan wa tefanai sikirires, ato osi sinai Iesu sigibubunuai.
Orot Ayu Komasin mat
(Luke 4.31-37)
21 Iesu an baigibubunuotis mat sinat Capernaum mafam gagaminai nan sigat ato Sabat ra inat igat on Iesu inai bayoi goai nan ibosuruf ibibebe. 22 Osi sabu nan On an dura si’tatam on, an baibebe aurin on siduduran, On an baibebe on men ato Baifafaro an baibebeotis ba; baise ato On an baibad auman ibebeyes. 23 Ato ra kaita orot ayu komasin tefanai igai auman inat bayoi goai irui ato iyoku iyau, 24 “Iesu Nazareth emon, Om aifan aurin wei egogoii i? Om unat nin wei unikomasi mes? Yau asagobim Om on Iyafan: Om on God Kakafotin an dura bobibotim!”
25 Iesu dura wawaninai ayu komasin iyawur iyau, “Om asunub, orot eikirir egat!” 26 Ayu komasin on orot wawaninai nan iyuweai ato iyamai aumiet bag iyoku weie ikirir igat inai. 27 Sabu engon tutufin on siduduran kwakwan ato sibosuruf tous tuturas mat si’yau bonen, “Atonio bobo on abifan? On baibebe boboun bait? Atonio Orot on an faiwar auman dura wawaninai wat ayu komasis yawures ato osi On aurin sebifonabo!” 28 On mes Iesu an dudur min gariwat irat Galilee tafanam engon ibonu.
Iesu Sabu Sigaraba Iyawasis
(Matthew 8.14-17; Luke 4.38-41)
29 Iesu an baigibubunuotis mat, James a John rus osi engon mat bayoi goa sikirir ato totor wat sinai Simon a Andrew rus asi goai nan. 30 Simon rawan jever on isawau i’yen ato on an rai Iesu inat igat mom on osi jever an dura sikasonai. 31 Iesu on jever aurin inai iyof imanai ibo ato ibaisin ibogaiai. Jever usinai sawau isawar ato ibosuruf asi bayu ibotitiwag weines.
32 Ibirabirabi wera isur awa ifom mom, osi sabu sawauotis engon a sabu osi iyabon dau tefasi simama on engon siboes sinat Iesu aurin. 33 Mafam gagamin amonai sabu on engon tutufin sinat goa nanai nan siruayo. 34 Iesu on sabu sawauotis sigaraba asi fesar magis magis siboen mat on engon iyawasis, a On dau sigaraba dura wawaninai ifaitanis sigat. On dau isofafaris men aifan dura tani siyau yabin osi sisagob On Orot on Iyafan.
Iesu Galilee amonai Dura Ibino
(Luke 4.42-44)
35 Ra bairuinai fomenei an womanai nan Iesu imisir goa ikirir igat inai. On mafam gagamin emon igat inai tafanam kifafanai nan ibabayoi. 36 Baise Simon tuturan mat on sigat On sinunuen. 37 Ato osi Iesu sigaturai mom on siyawur siyau: “Sabu engon tutufin on Om senunuenim.” 38 Baise Iesu iyafotes iyau, “Ot on tanan mafam fani auwatin ba auris. Yau osi ba auris dura anbino yabin Yau on fasinai anat.” 39 On mes On Galilee tafanam amonai ibib bayoi goa amosi dura ibibino a dau ifafaitanis si’gat.
Iesu Orot Usin Gawugawudin Iyawasai
(Matthew 8.1-4; Luke 5.12-16)
40 Orot usin gawud komasis emon usibaban iboai on inat Iesu aurin, nanai sindan irou ato baibais mes ifefeyanai iyau, “Om ungogoi mes on eigumidariu.” 41 Iesu on orot aurin iyababan kwakwan, On iman iyotet igat usin iruyein ato iyafotai iyau, “Yau agogoi om ungumidar, Egumidar!” 42 Ra kaita orot usinai gawud komasis on sisawaris ato igumidar. 43 Namon Iesu orot aurin dura wawaninai iyawur ato ra kaita iyafarai inai, 44 On iyawur iyau, “Om untatam, atonio bobo imamatar aurin on men iyafan tani unkasonai. Baise om totor wat unan priest on usim ininateteai; namon om sirifu God aurin unyagai ato Moses an baifafaro dura iyau nanaba on; onai sabu engon tutufin sinsagob on om ari ugumidar.”
45 Baise orot inai ato ibosuruf dura iyamai irat tafanam au engon ibonu. Dura bag on dura ikakafun kwakwan fasinai Iesu on men fofonin arimon rerebai mafam gagaminai itgat. Baise On tafanam kifafanai nan ima, ato sabu tafanam au engonai on engon aurin sinat.