PHILIPPIANS
PAUL AN FEF IGAYAM PHILIPPI YANGAN AURIS
1
Yau Paul a Timothy rui on Keriso an agiroti: Yau on Timothy ibaisiu rui fef wagagayam omi engon tutufin aurim nan Philippi mafam gagaminai womama God wokwakwafirai a osi sabu iyabon Iesu mat sibikaita on, mat osi sabu iyabon baitutumotis asi bainetewarotis a osi baibaisotis mat auris:
Yau ababayoi ati God Tamat a ati Bada Keriso Iesu aurin On an kaber a an tuf on aurim inama.
Paul an Bayoi an Baikakaiu
Yau omi anonosim ato ra fufur au God abikakaiwai. Yau ra fufur omi engon aurim ababayoi an ra on abiyasisir, yabin omi mamaba ami obin auriu wofofour wobibaisiu Iesu Keriso an wasagobin akurereb aurin, omi on anai bag Iesu Keriso an wasagobin wotatam on ari nana wobibaisiu. On yabinai yau abi dura bag God on bobo obin ibosuruf omi amomui ebobo iniyamem On an gogoi nanaba on wonmatar mes, ato on atonio bobo aurin on arimon nana infofour mom Keriso Iesu an Ra inboai inmatabir innanat men weie On nan an bobo omi aurim on inisawarai. On etaiai yau ait ari on wera bag omi engon nunuaui anonosim abinuaboim yabin omi on yau au bobo tuturau bag. God an kaberai on atonio bobo iteu On an wasagobin an kurereb aurin. Omi on yau mat bobo tabobo, basit yau on fafatum goai amama, o menan nan agat a’nan God an wasagobin sabu auris akurereb abibaisis God an wasagobin aurin on sibitutum. God isagob aifan abikakafun on dura bag. Yau awurem dura bag yau nunuau amonai on omi anonosim kwakwan mat men sunub abinuaboim on mamaba Keriso Iesu Toun ebinuaboim ba.
Yau ababayoi on omi tuturam mat wonbinuabo bonen an yawas on woniyamai inarat ato inarat bag, atonio wonbinuabo bonen an yawas on ra fufur wonfofour on arimon God inkasonem wonsagob On an obin on mamaba. Ato omi arimon yawas on rerebai wonitai wonsagob tiwag menan on obin a menan on komasin. 10 Atonio yawasai on omi arimon eta wonrubin tiwag bobo au engonai. Omi wonafour ami yawas obin on initutufinem mamaba God angogoi nanaba on wonmatar. Omi men bobo komasis wonfouren ato sabu arimon ubar sinitem mat, omi on ami yawas obinai wonmama inan Keriso an Ra innat ingat. 11 Omi ami not tutufinai ami yawasai wonyein mamaba God egogoi nanaba on wonafour. Iesu Keriso ekesin on inibaisim an yawas totoris on nunuamui inibonuem wonarat ato yawas obis wat on wonfouren ato sabu sinitem on God Wabin gagamin on sinifain siniduduranai.
Paul Sifatumai ato Wasagobin on Nana Sikurereb
12 Yau taitaiu tutuau, yau agogoi wonsagob tiwag, atonio bobo komasis auriu simamatar on iyamai sabu sigaraba maiau wasagobin sebitutumai. 13 On yabinai ato aifan bobo komasis auriu simamatar on iyamai wou yangan engon tutufin Caesar an goa sikakaifarai yangan a sabu engon mat sisagob on yau fafatum goai amama yabin yau on Keriso an agirotiu on mes. 14 Ato dura yabin tani on, basit yau fafatum goai amama ato Keriso on yau ebibaisiu fasinai ato taitait tutuat sigaraba on Bada’ai sifaskikin on mes Keriso an wasagobin aurin on totor wat sekurereb men sebeber mes.
15 Dura bag baitutumotis fani on Keriso an wasagobin sekurereb baise osi on yau auriu sebiboboar mamaba God an yawas yau usiui ebobo aurin on. Baise baitutumotis fani on nunuas totorinai wat Keriso an wasagobin sekurereb. 16 Osi sabu baitutumotis Keriso an wasagobin sekurereb yabin osi sabu on yau sinuaboiu fasinai, osi sisagob God on yau bobo iteu Keriso an wasagobin an kurereb mes. 17 Baise sabu iyabon Keriso an wasagobin fasinai yau auriu sebiboboar on, osi tous segogoi on yau nawui sintawar sininetewariu mes, ato osi sabu on men dura bag nunuas tutufinai Keriso an wasagobin sekurereb on baise osi senonosin on yau fafatum goai amama on mes osi atonio bobo nanaba sefofour yau au bobo sinikomasai a au bit siniratai mes.
18 Atonio bobo on men yau sebiyababaniu on! Osi on bobo obinai senonosin sefofour o bobo komasinai senonosin sefofour, baise on men aifan tani, ato Keriso an wasagobin on osi sabu engon tutufin sinkurereb. On fasinai yau on bobo aurin on abiyasisir. 19 Yau on nana abiyasisir yabin yau asagob dura bag arimon baitetemotis yau sinbigurubabaniu on dura obinai wat anikakafun auris yabin omi on yau auriu wobabayoi, a Iesu Keriso an Ayu Kakafotin on arimon inibaisiu a faiwar initeu anikakafun ato sinrufaniu angat. 20 Ato yau auriu on agogoi bag au bobo on dura bag wat a dura obin wat on anikakafun men arimon mamai inboeu mes, baise ato ari sinbigurubabaniu on yau dura totorin wat babadis matasi anikakafun men arimon iyafan tani anberuai mes. On yawasai atonio bobo nanaba anfofour on Keriso Wabin anbogaiai. Mamaba yau on yawasiu anmama o babadis sinasubunueu anarab. 21 Yau anonosin on nana yawasiu anmama on, Keriso aurin on nana aniagirai. Ato sinasubunueu on, basit on eb iyobin bag yau yawas gagamin bag anboai. 22 Baise yau nana yawasiu an mama on basit nana Keriso aniagirai. On mes yau on men asagob tiwag menan on obin yau auriu, yawasiu anama o anarab. 23 Yau on men abinonot tiwag yabin atonio osi not ruam on nana nunuaui sen. Yau agogoi bag on anarab atonio tafanam anikirir anan Keriso rui wanama, yabin on yawas yau auriu on iyobin bag. 24 Baise ait atonio tafanamai bobo on yau auriu yen on mes yau yawasiu anama anibaisim. 25 On mes yau abi dura bag atonio on bobo obin bag yau auriu nanaba anafour. Yau asagob on arimon men sinasubunueu, on mes yau arimon annat anfasiuem kafakakai nan omi engon basumui anama. Yau arimon anibaisim ato ami baitutum on aniyamai inarat gagamin ato ami baitutum on faiwarinai God aurin wonyein on omi arimon woniyasisir. 26 On mes yau anan mat tanbikaita men on omi arimon yau auriu woniyasisir Keriso Iesu Wabin on gagaminai wonbogagaiai ato On bobo auriu infofour on.
27 Bobo gagamin bag on atonio. Omi ami bib on totorinai wat wonabib ato Keriso an wasagobin ekakasonem on nanaba wonafour. On bobo nanaba wonafour wonmama ato yau arimon annat anfasiuem, o yau arimon nin fafatum goai anmama duram wat on antatam. Yau on duram antatam omi ami not on kaitamomai wat wonfaskikin. Sabu sinawureu omi on engon woikaita sesebin sesebin wotawar wobobo sabu wobibaisis Keriso an wasagobin aurin sinitutum. 28 Mat agogoi antatam omi men sabu wonberues mes, basit osi sebiragitem, baise omi on nana Iesu wonbitutumai. Omi on nana wonfaskikin ato osi sabu arimon sinsagob on men fofonis siniragitem on, osi arimon sinitem omi on osi wobisowaris yabin God on omi erufafarem. 29 Omi on God irubinem Keriso woniagirai mes, men wonbitutumai wat on, ab omi arimon On fasinai on wonikokosarim. 30 Omi ato sabu bobo komasis aurim sefofour on, eta kaitamomai omi ato toum matamui woiteu auriu bobo komasis sifour, on nanaba omi dura ato wotatam yau ari nin on auriu bobo komasis on nanaba sefofour, yabin ot ati baitutum on kaitamom on mes ot ati baikokosar on kaitamom taboai.