13
Gawan asi Babadis auris Wonifonabo
Omi sabu engon tutufin on gawan asi babadis auris wonifonabo, yabin men iyafan tani on toun an faiwarai nan tafanam ebinetewar on ab God osi ebibasites nan baibad seboai, a osi babadis tafanam sekakaifarai yangan on God eyeyeinis. Iyai iyafan ari tafanam an babadis ebiragites on, ato God aifan irurubin aurin on mat ebiragitai; a iyai iyafan on bobo nanaba infofour on tafanam an babadis on on sinigurubabanai. Yabin sabu ato bobo obis sefofour on men arimon bainetewarotis sinberues on, baise osi iyabon bobo komasis sefofour on babadis auris sinaber. Omi wogogoi baibad orot aurin on men wonaber? Basit, omi on bobo obis wat on wonafour, ato on arimon omi inifaim. Yabin on on God an agirotin ato omi ami obin aurin on ebobo. Baise omi bobo komasin wonfofour on, omi on orot aurin on wonaber yabin on an baibad yen fofonin inimakiem, ato on min bobo arimon on nanaba inafour. On min God an agirotin ato on God an yatatab on ibo egat osi sabu asi bobo komasis sefofour auris. On yabinai omi on babadis auris wonifonabo—men ato God an yatatab emon wat on aurin wonaber wonifonabo on, baise omi ami not inawurem on nanaba bobo wonabo.
Atonio bobo yabinai mat on mes omi agim takes wobibaiyan, yabin babadis on God aurin sebobo a osi tous asi wera on tutufin seyeyeinin asi bobo sebobo. Sabu auris men ubaiyanis on unibaiyanis; agim takes an eta ta ta nanaba men ubaiyan on unibaiyanen a osi sabu engon tutufin auris on unkakafes.
Sabu Tous Sininuabo Bonen
Omi sawar aifan sabu auris wonboboai on wonibaiyanis, men wonikirir infafatat mes—bobo kaitamom omi wonfofour on tuturam auris on nana wonbinuabo. Iyai iyafan turan ebinuaboai on, on min baifafaro dura kakaita kakaita engon auris on ebifonabo. Baifafaro dura iyau, “Om men unireg nan mes; Om men turam unasubun mes; om men unbainau mes; om turam an sawar men unbasiai mes”—atonio osi baifafaro dura a baifafaro dura fani bisisi on engon iyamai dura ikaita inat baifafaro dura kaitamom imatar iyau, “Om turam uninuaboai ato toum ebinuaboim bag.” 10 Iyai iyafan tuturan ebinuabois on, men auris bobo komasis infouren on. On mes on turan ebinuaboai on baifafaro dura kakaita kakaita engon auris ebifonabo.
11 Omi atonio osi bobo wonafour, yabin omi wosagob ari wera on mamaba: wera inat nono omi on enbubur emon wonmisir. Yabin ra ato God inbiyawasit on inat ebiufin nono, men ato ainau tabitutum ba. 12 Fom on kafakakai mom insawar, ra on kafakakai mom ingat. Ot fom an bobo tafofour on tanikiriren, ato ratafin an baigagam sawar tanabo nan rai tanigagam aurin. 13 Ot on ati yawas totorinai wat tanama, ato sabu ra an ratafinai semama ba; ot on men bobaitab taniyamen a men sareu wawanis tanatom mes, ot men kuke foro asi yawas ba taniyayar mes, a men baiyayar ta ta taniyamen mes, ot men tanigagam a taniboboar mes. 14 Omi on men wonnos toum usim an gogoi aurin on wonigibubunuai mes, on bobo on wonikirir, baise omi on Bada Iesu Keriso on wonboai ami baigagam sawar mes usimui wonitakwakwarim.