4
Kolomongo Awili 4-5selo KIRASINGE YEMBOMA KINIE MANDA MANJELI UMBUNE AWILI TE WENDO ORUMU KINIE PAA MINDILI NORINGI UNGU TE
4:1-11 Pulu Yemonga Yemboma Mindi Molamili Ungu Te
4:1-6 Ou-Konopu-Kerimunge Ungume Pilipu Terimulu Mele Mundupu Siye Kolamili Ungu Te
Akumunge, Kirasi* bokumunge alsena anjokondo “23. Krais”. yunge kangine mindili nombalie ⸤‘Uluri molo.’ nimbe⸥ siye kolorumu mele pilkulie inie yakondo 3:18. eno kepe yuni konopuni pilipe molorumu mele teangi. Yembo tene yunge kangine mindili nomba umbune melemo yembomo ulu pulu kerime mundupe siye kolopa altopa naa telemo kene yuni konopuni pilipe molorumu mele teangi. Aku tepalie kanu yembomone yu naa kolopa, kangimu kinie we molopalie yunge konopu-oumuni waka kolemo ulu kerime naa telemo. Yu Pulu Yemone “Teni kinie papu.” nilimo ulume mindi ‘Teambo.’ nimbe telemo. Ulsu molemele yembomane pilku telemele mele eno Kirasinge yembomane ou aku siku teringi. Aku ulume wale paa awisili ou teko moloringi mele manda teko, munduku siye kolangi. Romo 13:13**-14. ⸤Aku ulume isipe:⸥
Amboma kinie yema kinie andoko wapora toko
ulu kerinele teko kenjilimele ulumu kinie;
ulu kerime tengendo waka kolemele ulumu kinie;
no nongo kekelepa tolemele ulumu kinie;
liku maku toko no enge nili awisili nongo
kekelepa toko ulu keri awisili telemele ulumu kinie;
⸤Pulu Yemone ungu mane nimbe panjerimume liku bulu siku⸥ Pulu Yemone paa kanopa keri kanopa ‘Kalaro mololi ulume.’ nimbe kanolemo ulume tengendo we melema liku anjiku ‘olio nokolemele pulu yema’ ningu popo toko kapi nilimele ulumu kinie;§ bokumunge alsena anjokondo “13. god giaman”. ulsukundu yembomane aku siku ulume telemele mele enone ou aku siku wale awisili teringi. Kinié eno ulsukundu yemboma kinie telune molko kanu ulu pulu keri awisili konopu mondoko telemele mele naa teko molemelemonga kanokolie ulsukundu yembomane ‘Ou teringi mele naa telemele.’ ningu suru ningu eno iri toko ungu taka tondolemele. Nalo konde molemele yembomanga kepe kolemele yembomanga kepe pe walse kote pilipe, enone ulu telemelema apurumbendo molemo yemo kote pilimbendo molombana angilinge, yuni aku siku teko kenjilimele yembomando “Nambemune aku ulume teringiye?” nimbé kinie enone ulu telemelema yundu paa sike ningu singe. Temane peangamo ou koloringi yemboma kepe toko siringila, akumunge pulumu isipe: Ou pulu pulu yemboselone Pulu Yemonga ungumu ta ningu ulu pulu keri teringili kinie Pulu Yemone yemboma pali mongo simbendo ‘Kololi ulu pulumu yemboma-kinie pepili.’ nirimu-ne kolemele. Sike Pulu Yemone kanu mongo sirimumunge yemboma kangine koloringi nalo ⸤Pulu Yemonga ungumu pilku liku⸥ kangine kolkolie Pulu Yemo konde molopa mindi pulimo mele yemboma enonga minime molko mindi punge. ‘Akumu piliengi!’ ningu ou koloringi yemboma kepe temane peangamo toko siringi.* akumunge pulumu mimi siku naa pilimele. Pitane Noa molopili Pulu Yemone yemboma mongo simbendo ‘None topili.’ nirimu yembomando mindi nirimu molo, we yembomando pali nirimunje. Ya mana molkolie mindili nongendo kangime kolemelemondo nirimu molo, kotena angilku mongo lingemondo nirimunje, naa pilimolo.
4:7-11 Mulu Maselo Pora Nimbé Walemo Wendo Omb Tekemomonga Kirasi Ambolemele Yemboma Teko Molonge Mele Ungu Te (4:1-11 pali kanani.)
Mana melema pali pora nimbé walemo nondopa wendo ombá tekemo. Nondopa wendo ombá tekemo kene eno umbu konopu pepili molko kondoko, Pulu Yemo kinie ungu ningu molangi. Nalo aku ulumenga ulu olandopa te eno enono anjo yando tondolo munduku konopu mondoko molayo. Yembo tene yembo te konopu mondolemo kinie yu konopu mondolemo yembomone yu-kinie walse walse tepa kenjimbe kinie yuni ‘Pundu tambo.’ naa nimbe we mundupe siye kolomba. Enonga yembo te enonga ulke tenga ombá kinie eno ulke pulu yembomane konopu keri naa panjiku yu “Molamili ou.” ningu nokoko kondayo.
10 ⸤Pulu Yemone⸥ ‘Kongonoma teko kondangi.’ nimbe eno yu mele mele we kondo kolopa tondolo lupe lupema moke tepa we silimo kanu tondolomane eno anjo yando liku tapondoko molayo. Pulu Yemone kongono kendemande tendeli yembo peangama molkolie aku siku teayo. 11 Yembo tene ungu nimbe simbe liemo Pulu Yemonga ungume mindi nimbe sindepili. Yembo tene yembo marenga kongono tendemba liemo Pulu Yemone enge silimo engemone mindi tendepili. ‘Ulu temoloma pali yembomane kanokolie Pulu Yemo kapi ningu yunge imbi liku ola mundundengi.’ ningu Yesusi Kirasi pea tapu toko molkolie aku ulume teayo. ⸤Yemboma kinie melema kinie pali⸥ yu imbi kamu-kumu ola molopa mindi pupe, yunge tondolomo alieli pepa mindi pupili molemo. Romo 12:3-10, Ou-Korini 12:7-11. Aku sipe sike tepili.
4:12-19 Kirasinge Yemboma Molopolie Mindili Nomolo Kinie ‘Uluri Molo.’ Niemili Ungu Te
12 Paa nanga angokeme, eno manda manjilimo ulu umbune tene, tepe mele, eno mindili silimo akumu ‘Iulumu nambemune wendo olemoye? Olio Pulu Yemonga yemboma molemolo kanumu.’ ningu konopu liku naa mundengi. 13 ‘Kirasi mindili norumu mele olio mindili nolemolomonga papu mindili nolemolo.’ ningu konopu siengi. ‘Yunge tondolo pa telimu kinie imbi ola molopili ombá kinie olio konopu sipu kamele peanga panjimolo.’ ningu aku siku konopu siku we mindili nongo molangi. 14 Eno Kirasinge yemboma molemelemonga bokumunge alsena anjokondo “23. Krais”, “28. nem”. ungu taka tondongi liemo papu. Pa tondolo tepa peli Minimu, yu Pulu Yemonga Mini kanumu, eno-kinie molemomonga eno malo.§ inie yakondo 3:14,17. 15 Eno mindili nongi liemo yembo toko kondonge molo melte wa linge molo gapomanomonga ungu mane lupe lupema pulue toko ulu te teko kenjinge molo yembo tenga kongono telemomo teko embambo singemonga mindili naa nangi. 16 Nalo eno singe yemboma molemelemonga mindili nongi liemo pipili naa kolangi. Eno ‘Kirasinge yemboma molemele.’ ningu pilku Pulu Yemo kapi ningu imbi liku ola mundundengi. 17 Pulu Yemone yemboma kote tendembando yunge yemboma kumbi lepa kote tendemba walemo ou wendo omba pelemo kene ⸤konopu siku mindili nongo molangi⸥. Pe, ⸤Pulu Yemone⸥ olio aku sipe kumbi lepa kote tendepalie ‘Aku siku mindili nangi.’ nimu liemo Pulu Yemonga temane peangamo liku bulu silimele yemboma kote pilipelie nambe-embaye? ⸤Aku yemboma ‘Mindili awili teko nangi.’ nimbé lemo.⸥ 18 ⸤Aku nikirumunge ungu te Pulu Yemonga bokune molemo. Akumuni nimbendo:⸥
“Yembo konopu sumbi sipe pepili molemelema
mindili nolemela aulkena wendo ongo
molko kondonge aulkena pungendo
aku siku mindili singi liemo
Pulu Yemo liku bulu siku
ulu pulu kerime telemele yemboma
nambeko aulke kerine wendo ongeye?
⸤Eno aulke kerine puku
mindili awili teko nonge.⸥”* Ungu Tondolo Kangama 11:31.
⸤nimbe molemo kanumu.⸥ 19 Akumunge, Pulu Yemone ‘Mindili nangi.’ nilimomonga mindili nolemele yembomane ‘Mulu maselo kinie olio yemboma kinie tepa mimi terimu Pulu Yemone “Tembo.” nimbe, nimbe panjilimo mele sike tepa, alieli olio nokopa kondopa siye naa kolemo.’ ningulie enonga konopu kangime kinie pali ‘Pulu Yemone nokopili.’ ningu yu siku, ulu peangama mindi teko molangi.

*4:1: bokumunge alsena anjokondo “23. Krais”.

4:1: inie yakondo 3:18.

4:3: Romo 13:13**-14.

§4:3: bokumunge alsena anjokondo “13. god giaman”.

*4:6: akumunge pulumu mimi siku naa pilimele. Pitane Noa molopili Pulu Yemone yemboma mongo simbendo ‘None topili.’ nirimu yembomando mindi nirimu molo, we yembomando pali nirimunje. Ya mana molkolie mindili nongendo kangime kolemelemondo nirimu molo, kotena angilku mongo lingemondo nirimunje, naa pilimolo.

4:11: Romo 12:3-10, Ou-Korini 12:7-11.

4:14: bokumunge alsena anjokondo “23. Krais”, “28. nem”.

§4:14: inie yakondo 3:14,17.

*4:18: Ungu Tondolo Kangama 11:31.