2
2:1-5 Olio Konopu Telune Pupili Molopo Yembo Lupema Tepo Kondamili Ungu Te
Eno Kirasi pea tapu toko molemelemonga eno toembo toko molko, yuni konopu mondolemo ulumuni eno kundopili molko, eno enono Minimuni anjo yando kapola tapu toko molko, yembo lupema konopu mondoko kondo kolko, aku siku molongi liemo na ‘Konopu awili tepa sipe molopili.’ ningu eno konopu telumu pepili molko, enono anjo yando konopu mondoko molko, enonga konopu telune pupili molko, mele lupe lupema yu-mele-mele naa konopu mondoko molayo. Eno ‘Na yembo awili te molambo. Nanga imbi ola molopili.’ ningu naa molayo. ‘Na kamakomo molio. Nanga imbi paa olandopa molemo.’ ningu pilku kara puku naa molayo. Eno molonge mele isipe: ‘Yemboma awili mele molemele, na manie mele molio.’ ningu aku siku anjo yando pilku molayo. Eno enono yu-mele-mele konopuni pilku tenge mele manjiku pilku naa molayo. Enonga yemboma ‘Teamili.’ ninge mele molo umbune pembama kepe pilku “liku tapondoko” molayo.* Ou-Pita 5:5-6. Kirasi Yesusi mele molayo. ungu pulu tondolo te Jono 13:1-17.
2:5-11 Kirasi Yesusi Yuyu ‘We Ye Te Molopo Ye Koropa Te Mele Molambo.’ Nimbe Aku Sipe Molorumu Kulu Pulu Yemone Yu Lipe Paa Olandopa Mondorumu Temanemo
Kirasi Yesusi pilipe tepa molorumu mele eno aku siku pilku teko molongi liemo paa papu. Kirasi Yesusi yu terimu mele isipe:
Yu Pulu Yemo molorumu mele molorumu nalo
‘Pulu Yemo molio mele kamu molambo.’ ni naa nirimu.
Yu Pulu Yemo molorumu mele mundupe siye kolopa
‘Kongono tendeli kendemande ye te molambo.’ nimbe
yu olio molemolo mele a lepa molorumu.
Yu mana ye te meringimu molorumu. Jono 1:1-3,14.
Yu mana ye te molorumu kanoringi kanu kinie
‘Na we ye molambo.’ nimbe molopa,
Pulu Yemone “Tei.” nirimu ulume pali
pilipe lipe terimu.
“Nu kolani, unjo perana uku toko mondangi.”
nirimu ungumu kepe mundupe siye naa kolopa
pilipe lipe yu kolorumu.
Pe “yu Pulu Yemonga ungume pali
pilipe lipe terimumunge”
Pulu Yemone yu paa olandopa lipe mondopa,
imbi te we imbime pali topa manie mundupe
paa olandopa molemo imbimu sirimu.
10 ‘Yesusinge imbimu pilkulie
mulu koleana sukundu molemele yemboma kinie
mana molemele yemboma kinie
mana manie pelemele yemboma kinie
enone pali yu imbi liku ola mundunduku
‘Yu ye awilimu molopili,
olio maniendopa molamili.’ ningu
“yunge kumbikerena” koporongo langoko,
11 Lapa Pulu Yemoimbi liku ola mundundungendo
“Yesusi Kirasi yu Awilimu.”§ bokumunge alsena anjokondo “6. Bikpela”, “23. Krais”. niengi.’ nimbe
Pulu Yemone Yesusi yu kanu imbimu sirimu.
2:12-18 Olio Yembomanga Pa Tendelime Molamili Ungu Te
12 Nanga pulu lemo yemboma, Kirasi Yesusini aku terimu mele pilkulie nanga ungume ou alieli pilku tenge panjiku teringi mele kinié kepe tenge panjiku teangi. Na eno kinie molopo “Teaa.” nirindu kinie pilku liku teringi mele kinié na eno kinie naa molio kinie kepe nane “Teaa.” nilio mele liku awi siku pilku liku teko molangi. Pulu Yemone eno lipe tapondopa mindili nolemela aulkena wendo lsimumunge yu-kinie pea kapola kapola molemele mele ‘Aku sipu we molamili. Aku sipu molomolo mele meltene pipi simbenje.’ ningu “Pulu Yemonga kumbikerena” pipili kolko mini-wale munduku ‘Pulu Yemone ‘We simbo.’ nirimu melema paa liemili.’ ningu akume linge kongonomo mindili siku teko molangi.* Epesasi 6:13. 13 Olio pilimolo, Pulu Yemo eno-kinie molopa, yuni ‘Teko molangi.’ nimbe konopu lemo mele ‘Teangi.’ nimbe tondoloma sipe lipe tapondopa, ‘Tengendo waka kolangi.’ nilimo kene aku siku teko molangi.
14-16 ‘Pulu Yemone olio mongo simbe ulu te naa pepili kanopa yembo kake telime mindi nimbe kanopili. Kinié yembo ulu peangama munduku siye kolko ulu kalaro mololime kinie ulu pulu kerime mindi telemele yemboma kinie pea molopo yunge ambolangoma bokumunge alsena anjokondo “31.3. pikinini bilong God”. sumbi sipu molopo yuni olio kanopa ulu kalaro mololi ulume nimbe naa kanopa ‘yembo sumbi nilime mindi molemele’ nimbe kanopili.’ ningulie eno ulu telemelema pali tengendo ungu awisili ningu kerepale naa ningu taka liku teangi. ‘Kanu yembo kerime konde mololi ulumu bokumunge alsena anjokondo “24. laip”. pelemo ungumu pilku liengi.’ ningu silimelemonga kanu yemboma molemelena tepe-llame mele molko pa tendelemele. Aku tenge kinie Kirasinge walemo wendo ombá kinie eno kanopolie ‘Nane eno kinie mindili sipu kongono telioma we naa telio. Nanga ungu tondolo mundupu nilioma manie naa pumu.’ nimbu kanopolie na paa konopu sipu molombo. 17 Juda yembomane Pulu Yemo popo toko melema kalko sikulie, mingi te no-waene molemomo liku Pulu Yemonga kumbikerena kamu ondo leko munduku silimele mele§ ungu pulumu Wendo Oringi 29:38-41. enone ‘Yu sike.’ ningu tondolo munduku pilimele ulumu* bokumunge alsena anjokondo “8. bilip”. kinie yunge kongonomo tendelemele kinie yunge popo toko kalko silimele mele akumunge olandopa na “Pollo” ‘kolambo.’ ningu tonge kinie nanga mememo no-waene mele ondo lepa omba pumbenje. Aku liemo na konopu sipu, eno kinie pea paa konopu silio. 18 “Na-kinie aku sipe wendo omu liemo na eno-kinie konopu simbo,” akumunge eno kepe konopu siku na kinie pea paa konopu silimele liemo papula.
2:19-30 Pollone (19-24) ‘Timoti Kinie (25-30) Epapodaitasi Kinie “Kolea Awili Pillipai Pale.” Nimbo Tekero.’ Nirimu Ungumu
19 ‘Awili Yesusini “E.” nimu liemo nane nondopo ‘Timoti eno molemelena opili.’ nimbo. ‘Yu kelepa yando ombalie eno molemele mele na temane topa simbe mele pilimbo kinie na konopu peanga pemba.’ nimbulie ‘Aku teambo.’ nimbu molio. 20 Timoti na kinie tapu topa molopa ‘Eno molko kondangi lipu tapondambo.’ nimbe molemo mele yembo te lupe aku sipe naa molemo. 21 We yemboma pali ‘Yesusi Kirasi lipu tapondopo yunge kongonomo teamili.’ naa ningu enonga melema mindi konopu kimbu siku pilku molemele. 22 Nalo Timoti tepa kondolemo mele eno pilimele. Kango tene yunge lapamo lipe tapondopa nokolemo mele yu kinie olto temane peangamonga kongonomo pea tapu topo telembolo. 23 Akumunge “ ‘Eno molemelena yu opili.’ nimbu lipu mundumbo tekero.” ‘Opali talou na kinie nambolka uluri wendo ombánje.’ nimbu nokokoro. Pe pilipulie, “Yu eno molemelena opili.” nimbu sumbi sipu lipu mundumbo. 24 ‘Na kepe Awilimuni na lipe tapondomba kinie nondopo eno ombo kanombo.’ nimbu tondolo mundupu pilkiru.
25 Nalo kinié isili-ou enone ‘Na lipe tapondopa nokopili.’ ningu liku mundoringi ye Epapodaitasi ‘Eno molemelena altopa opili paa lipu mundumbo.’ konopu lekero. Yu olionga angenu, na kinie pea tapu topo kongono tepolo, ‘temane peangamo manie naa pupili.’ nimbulu pea opa telembolo yemo. 26 ‘Eno altopo kanamboa.’ nimbe molopa, yu kuru torumu pilieringimunge yu konopu umbune tepili molemola. 27 Yu paa sike kuru torumu, yu pondeanga kamu kolorumu. “Kamu kolka” nalo Pulu Yemone yu kondo kolopa ‘Konde pupili.’ nirimu. Pulu Yemone yu mindi kondo naa kolorumu. ‘ “Yu kolomba kinie” na kinie umbune awilime olandopa olandopa ombá.’ nimbe pilipelie na kepe kondo kolopa yu tepa konde lsimu. 28 Akumunge ‘Eno yu altoko kanokolie “ ‘Kuru pora nirimu lemo.’ ningu” konopu siengi. Na konopu umbune awili tepa naa latepili kene “Eno molemelena yu opili.” nimbo kinie paa papu.’ nimbu tondolo mundupu pilipu molkoro. 29-30 Akumunge yu ombá kinie konopu siku ‘Papu okono.’ niengi. Yu yuyu umbune te wendo ombá mele konopuni naa pilipe, yuni Kirasinge kongonomo mindi pilipe tepa molopalie kolomba tepa, enone ‘Na lipe tapondopili.’ ningu kongono siringimu ‘tepo molambo.’ nimbe yu kuru torumu kinie kepe pilie-kelie tepa we kongono terimu kene ‘Yu pea Awilimunge yemboma molemolo.’ ningu ‘Ange’ ningu konopu siku “Papu okono. Pea tapu topo molamili” ningu, yu molemo mele molemele yemboma liku awi siku enonga imbime liku ola mundundengi.

*2:4: Ou-Pita 5:5-6.

2:5: ungu pulu tondolo te Jono 13:1-17.

2:7: Jono 1:1-3,14.

§2:11: bokumunge alsena anjokondo “6. Bikpela”, “23. Krais”.

*2:12: Epesasi 6:13.

2:14-16: bokumunge alsena anjokondo “31.3. pikinini bilong God”.

2:14-16: bokumunge alsena anjokondo “24. laip”.

§2:17: ungu pulumu Wendo Oringi 29:38-41.

*2:17: bokumunge alsena anjokondo “8. bilip”.