JONO TALO SIPEMO
JONOne Wale TALO SIPE Pepá Topa Sirimu Bokumu
Jonone I Pepá Topa Sirimumunge Ungu Pulu Mare
Ungu pulu mare inie yakondo gomo 1239 molemo, aku ungumu paa kanani. ‘Ye mare andoko “Ungu mare piliengi mane siembo, pea peamili wambo.” ningí kinie paa mimi siku kanoko apuruku, kolo tolemele yemando “Pea peamili wai.” ni paa naa niengi.’ nimbe i pepá talo sipemo kepe topa sirimu.
Ya ungu pulumu pora nikimu.
1
1-2 Na ⸤Kirasinge yambomanga⸥ tapu ye andamone* ⸤i pepámo topo,⸥
Pulu Yemone mako torumu ambomo kinie yunge ambolangoma kinie** sike konopu monjilio yamboma ⸤ene pepá topo mundukuru⸥.
Nane mindi ene konopu naa monjilio. Ungu sikema olio kinie pelemo mele pe kepe pepa mindi pumbe akumunge ungu sikema pilimele yambomane pali ene konopu monjilimelela.
Ungu sikemonga ulu pulumu kinie konopu monjili ulu pulumu kinie olio kinie pepili, Lapa Pulu Yemo kinie, yunge Malo Yesusi Kirasi kinie,* eltene olio we kondo kolko teko konjikulu, olione walse walse ulu mare tepo kenjimulú kinie olio kondo kolkolo ‘Mindili nangi.’ naa ningulu, ‘Olio konopu pe nipili taka lelko molangi.’ ningilí.
Lapane olio “ungu sikema pilku liku teai.” nirimu mele nunge ambolango marene pilku liku teko molemele kinie kanopolie na paa konopu sipu molio. Ambo peangamo, ‘Olio oliolio anju yando konopu monjemili.’ nikiru akumu nane ungu mane konde te pepá topo naa sikiru, molo. Olio kokele Kirasinge yamboma molopolie pilirimulu ungu manemo nimbu pepá topo sikiru.* Konopu monjimulú mele i sipe: Olio yuni “Teai.” nirimu mele ungu manema pilipu teamili. Yuni “Teai.” nimbe ungu mane sirimu ene ou pulu pulu piliringi ungu mane kanumu “Ene anju yando yamboma konopu monjiku molai.” nirimu kanumu.*
Kolo toko yambo kondi toko,* ‘Yesusi Kirasi manie omba mana ye au lerimu.’ naa nilimele** yambo aisili koleamanga pali andoko molemele. ⸤Akumunge ‘Olio oliolio anju yando yamboma konopu monjemili.’ nimbu pepá tokoro.⸥ Aku yamboma kolo toko yambo kondi tolemele yamboma, Kirasi kinie opa touma*** molemele. Ene ‘Mele limulú.’ ningu kongono mindili siku telemelema ‘Omba manie pumbe.’ ningu nokoko konjiku ingi siku ambolko molangi. Ene mele kaloli peanga simbema pali lingí kinie papu. Yambo te Kirasinge unguma tondolo mundupe ambolopa naa molopa, ungu te lupe ‘piliembo.’ nimbe pumu liemo Pulu Yemo yu kinie pea tapu toko naa molembele. Yambo te Kirasini ungu mane silimo unguma tondolo mundupe ambolopa molomu liemo Lapa kinie Malotolo yu kinie pea tapu toko molemele.
10 Yambo tene ‘Ungu te nimbu simbu okoro.’ nimbelie i unguma mele naa nimbe ungu te lupe nimbe simu liemo yu enenga ulkemanga naa mengo puku, “Nu okonoye?” ningu ki naa liengi. 11 Yambo tene “Nu okonoye?” nimbe ki lipe “Papu okono.” nimbé yambomo ombá yambomone tepa kenjipe molomba yambomo lipe taponjipe yu pea telembele.
12 Nane ungu aisili pepá topo ene silke nakolo na ‘olio paa kamu konopu aili tepo sipu molamili kene ene molemelena ombo mongone kanopo ene kinie ungu nimbu sipu molambo.’ nimbu pilipulie pepá naa toli siye kolkoro.
13 Nunge angena, Pulu Yemone ‘Nanga molopili.’ nimbe mako torumu ambomonga ambolangomane “Nu moloi.” nilimele.
⸤Aku pea nikiru.⸥